Samen aan de slag met nieuw programma Palliantie II

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie. Meer dan zorg! Met Palliantie II gaan we door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma.

We sturen op samenhang en verbinding van datgene wat is ontwikkeld en dat wat in de toekomst nog wordt ontwikkeld.

Wat kun je verwachten?

Met Palliantie II willen we een aantal onderwerpen verder brengen in de praktijk met kennissyntheses en implementatietrajecten. Zoals markering en proactieve zorgplanning (advance care planning), het organiseren van de zorg rondom de patiënt door transmurale samenwerking en het bieden van ondersteuning aan de patiënt, naasten en mantelzorgers. Om continuïteit van de zorg te realiseren, is binnen Palliantie II bijvoorbeeld ruimte voor het verder doorontwikkelen van het Individueel Zorgplan (IZP). We zetten het traject over kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg voort. Op basis van uitkomsten op een aantal indicatoren kan de zorgpraktijk leren en verbeteren. Ook gaan we door met de onderwijsactiviteiten, zodat palliatieve zorg beter verankerd is in de opleidingen en bij- en nascholing van zorgverleners op het mbo, hbo en wo(+).

Intensieve samenwerking

Een goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk was en blijft cruciaal. Palliantie II zet niet alleen sterk in op het verder verstevigen van de samenwerking, maar ook op het verspreiden van kennis onder eindgebruikers en het stimuleren om verbeteringen op de lange termijn in de praktijk te brengen. Dit vraagt om intensieve samenwerking van alle relevante partijen in het veld. Partijen die ook geraadpleegd zijn voor de invulling van het programma Palliantie II.

De juiste zorg op het juiste moment

Samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector kunnen we nóg meer bijdragen aan een geïntegreerd regionaal aanbod voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De juiste zorg, op het juiste moment ontvangen.

Meer informatie

Meer weten over Palliantie II? Bezoek onze nieuwe programmapagina. En blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief.