Overzicht subsidies Onderzoeksprogramma ggz

Tot en met 2025 is er budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VWS om vervolg te geven aan het Onderzoeksprogramma ggz. Deze toezegging helpt ons om voor de komende jaren voor u inzichtelijk te maken wanneer subsidierondes (ongeveer) zullen plaatsvinden. Op basis van dit overzicht kunt u mogelijk al een inschatting maken van welke subsidiemogelijkheden interessant zijn voor u.

In onderstaand overzicht vindt u de te verwachten subsidiemogelijkheden voor de komende jaren. Deze planning blijft onder voorbehoud: op basis van actualiteit kan altijd nog één en ander aangepast moeten worden.

Subsidieronde Planning
Klinisch toegepast onderzoek In 2023 wordt de 3de en laatste subsidieronde voor klinisch toegepast onderzoek opengesteld
Praktijkgericht onderzoek

Oproeptekst online: mei 2022
Deadline indienen subsidieaanvragen: begin september 2022
Uiterlijke startdatum projecten: eind maart 2022

Fellowshipsubsidie

Oproeptekst online: eind januari 2022
Deadline indienen projectideeën: eind maart 2022
Deadline indienen subsidieaanvragen: eind juli 2022
Uiterlijke startdatum projecten: 31 december 2022

Klinisch toegepast onderzoek betreft evaluatieonderzoek dat kennis oplevert over de (kosten)effectiviteit van nieuwe en bestaande therapieën, behandelingen of interventies. In totaal worden binnen het programma drie subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek uitgezet. De focus van de derde subsidieronde wordt bepaald na ronde 1 en 2, afhankelijk van vragen en behoeftes die te zijner tijd actueel zijn.

Praktijkgericht onderzoek betreft onderzoek naar oplossingen voor actuele praktijkvragen. Het moet gaan om onderzoek waarin kennis wordt ontwikkeld, waarmee praktische problemen kunnen worden opgelost die impact voor de gehele ggz in Nederland kunnen realiseren.

Fellowshipsubsidies zijn persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers en zorgprofessionals waarmee innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek wordt gestimuleerd. Het gaat om (onderzoeks)ideeën met grote (potentiële) wetenschappelijke, klinische en/of maatschappelijk impact en met meerwaarde ten opzichte van de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie