Nieuwe KIC-call voor onderzoek naar innovatieve behandelingen voor erfelijke hartziekten

hartstichting kic
Erfelijke hartziekten leiden al op jonge leeftijd tot ernstige symptomen en hebben daarom een grote impact op patiënten en hun omgeving. Het partnerschap NWO-Hartstichting financiert inter- en transdisciplinair onderzoek naar vroege opsporing, risicopredictie en therapie om zo te komen tot een verhoging van het aantal levensjaren met een goede kwaliteit van leven. Het onderzoek betreft nadrukkelijk ook de maatschappelijke aspecten die hierbij een rol spelen.

Door vroegtijdige opsporing en behandeling van erfelijke hartziekten kunnen veel levensjaren worden gewonnen en een betere kwaliteit van leven worden gerealiseerd. Het voorkomen van ernstige symptomen en het bieden van optimale begeleiding en nieuwe behandelingen is daarom van groot belang, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Om dit mogelijk te maken hebben NWO en de Hartstichting gezamenlijk ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuw onderzoek om vroege detectie, risicopredictie en nieuwe behandelingen van erfelijke hartziekten te verbeteren. 

Doel en doelstellingen

Het doel van deze call for proposals is het financieren van onderzoek dat inzichten en resultaten oplevert die kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van vroegdetectie, risicopredictie en nieuwe behandelingen. Het onderzoek naar een therapie en mogelijk genezing zal zich beperken tot de eerste stappen op weg naar effectieve klinische toepassing.

Deze call kent drie onlosmakelijk verbonden subthema’s: vroeg opsporen, risicopredictie en therapie:

  • Vroeg opsporen: Erfelijke hartziekten kunnen plotseling en op jonge leeftijd ernstige symptomen veroorzaken of leiden tot de dood. Obductie en DNA-onderzoek bij jonge overledenen worden in Nederland niet altijd uitgevoerd, wat verbetering vereist. Interdisciplinaire samenwerking is nodig om familieleden beter op te sporen en uit te nodigen voor genetische counseling.
  • Risicopredictie: De huidige kennis is onvoldoende om goed te voorspellen wie wanneer klachten krijgt bij een erfelijke hartziekte. Dit maakt behandelbeslissingen complex en kan leiden tot over- of onderbehandeling. Betere risicopredictie kan de kwaliteit van leven verbeteren en de zorg optimaliseren. Meer inzicht in genetische en niet-genetische oorzaken is nodig, evenals betere data-infrastructuur op nationaal niveau.
  • Therapie: De huidige behandelingen bestaan uit leefstijladviezen, medicatie en/of ICD’s, maar hebben nadelen en zijn niet altijd effectief. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en ontwikkelen van nieuwe behandelingen, inclusief gentherapieën, is noodzakelijk. Innovatief onderzoek kan leiden tot betere overlevingskansen en perspectief op genezing voor een bredere groep patiënten.

Budget en doorlooptijd

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal ruim 7,6 miljoen euro. Binnen deze Call for proposals wordt maximaal één aanvraag toegewezen. NWO en de Hartstichting dragen beiden 50% van de financiering. De subsidie wordt in eerste instantie voor de eerste drie jaar toegekend. Voor de laatste drie jaar dient een verzoek tot voortzetting te worden ingediend.

Informatiebijeenkomst

Op 11 juli 2024 van 15.30 tot 17.00 uur organiseert NWO een online informatiebijeenkomst. Deze is verplicht als je een deelaanvraag in wilt dienen. Meer informatie hierover volgt op de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.