Kernelementen van jeugdinterventies: wat werkt voor wie, wanneer en waarom?

Als je de psychische en sociale gezondheid van kinderen en gezinnen wil bevorderen, hoe kun je dat dan het beste aanpakken? Vanuit het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd starten 11 nieuwe projecten die onderzoek gaan doen naar kansrijke kernelementen van interventies. Dit zijn elementen die onderdeel uitmaken van interventies die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen bevorderen. Het gaat om interventies binnen de preventie, opvoed- en jeugdhulp. De projecten starten rond april 2024.

Jeugdinterventies: wat werkt voor wie?

De jeugdsector kent veel verschillende doelgroepen, met uiteenlopende vragen en uitdagingen. Voor al die groepen en vraagstukken kunnen professionals kiezen uit een groot aantal interventies. Het is onmogelijk om die allemaal uitgebreid op effectiviteit te onderzoeken. Ook lukt het nooit om professionals in alle interventies te trainen. Bovendien zit er ook veel overlap in de elementen van de verschillende interventies.

Met het onderzoek willen we meer leren over wat werkt voor wie, wanneer en waarom. Om met die kennis de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever en efficiënter te maken.

Bouwstenen voor succesvolle hulp

De 11 projecten gaan de kernelementen van verschillende interventies onderzoeken: dit zijn de inhoudelijke elementen die nodig zijn om effectieve hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen te organiseren bij een specifieke vraag, probleem of kwetsbaarheid?

In de projecten werken organisaties uit onderzoek en praktijk met elkaar samen. Ook professionals uit de preventie, jeugd- en opvoedhulp brengen hun kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk mee. Daarnaast dragen ook kinderen, jongeren en ouders bij met ervaringskennis.

Deze 11 projecten gaan van start

Welke kernelementen van opvoedingsondersteuning helpen bij het versterken van opvoedvaardigheden, en het verminderen van kindermishandeling en van dwars en opstandig gedrag? Wanneer, voor wie en waarom zijn deze elementen effectief? Het doel van dit project is om daar meer inzicht in te krijgen. De uitkomsten bieden professionals handvatten: hoe kunnen zij kernelementen effectief en efficiënt inzetten om de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen te bevorderen?

Meer over dit project 

In 2 verschillende studies wordt onderzocht of motiverende gesprekstechnieken en feedback, effectief zijn. Beide zijn kernelementen van opvoedinterventies. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een efficiëntere jeugdhulp. Door kostbare aandacht, tijd en geld te besteden aan professioneel handelen waarvan we weten dat het werkt.

Meer over dit project

Welke onderdelen werken in interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen? Hoe kun je die elementen succesvol inzetten in de hulp aan gezinsleden? Welke invloed heeft de manier waarop je de hulp aanbiedt op de diverse gezinsleden? Dat zijn vragen waarop dit project antwoord zoekt. Daarnaast wordt de timing en intensiteit waarin hulpverleners kansrijke elementen inzetten, bekeken. En welke relatie dit heeft met het functioneren van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. De resultaten krijgen een plek in kennisproducten voor praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt in samenwerking met jongeren, ouders en professionals.

Meer over dit project

Bij exposure stel je je bloot aan dingen waar je bang voor bent of die je moeilijk vindt. Deze therapie kan helpen bij bijvoorbeeld angstklachten, obsessieve-compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis. Voor welke jongeren met angstklachten werkt dit? Dit onderzoek zoomt in op individuele behandeltrajecten, met behulp van een grote internationale dataset. De uitkomsten van het project leiden naar verwachting tot praktische richtlijnen. Hiermee kan de klinische praktijk exposurebehandelingen aanpassen op de unieke behoefte van jongeren, en de effectiviteit van de behandeling vergroten. 

Meer over dit project

Dit onderzoek gaat in op de effectiviteit van de methode Ouderschap Blijft. Welke onderdelen hiervan helpen gezinnen het beste? Welke gezinnen hebben hier profijt van, en welke juist minder? De onderzoekers kijken specifiek naar mogelijk en dreigend contactverlies tussen kind en een ouder. Met als beoogde opbrengst toepasbare kennis over Ouderschap Blijft. Die kan  bijdragen aan het professionaliseren van hulpverleners, verbeteren van interventies en beleid rondom scheidingshulp.

Meer over dit project

Dit onderzoek richt zich op Cool Little Kids. Een preventieve interventie om peuters en kleuters met angstproblemen. Het project geeft ouders handvatten om met het gedrag van hun kind om te gaan, en helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten. Met als doelen: angst verminderen en verergering van de klachten voorkomen. Dit project onderzoekt wanneer kernelementen van Cool Little Kids werken, voor wie en waarom. Deze kennis kan helpen om de interventie efficiënt en doelmatig in te zetten, met een beter resultaat voor kinderen en gezinnen. Cool Little Kids - Universiteit Leiden.

Meer over dit project

In dit onderzoek staan de kernelementen van cognitieve gedragstherapie centraal. Deze behandeling is de eerste keus voor kinderen en jongeren met angstklachten. In de praktijk maken behandelaren vaak zelf een behandeling op maat, waarbij al dan niet terecht elementen worden weggelaten. Doel van het onderzoek is om meer onderbouwing te geven voor de keuze om de behandeling te personaliseren. Gekeken wordt naar welke kernelementen en behandelkenmerken samenhangen met betere effecten. En of dit vooral geldt voor bepaalde kinderen. Als duidelijk is WAT werkt voor WIE, dan worden deze kernelementen als werkboeken online beschikbaar gesteld samen met een advies-tool.

Meer over dit project

Dit onderzoek richt zich op oudertraining; de meest effectieve psychosociale behandeling voor kinderen met ADHD. Ouders leren hierbij over het gedrag van hun kind en hoe ze ermee om kunnen gaan. De effecten zijn niet altijd heel groot, en de interventie werkt niet voor iedereen even goed. Dit project onderzoekt welke onderdelen van oudertraining vooral of juist minder effectief zijn, en voor welke gezinnen. Meer inzicht hierin helpt om oudertraining meer af te stemmen op de hulpvraag van gezinnen. 

Meer over dit project

Sociale vaardigheden zijn cruciaal voor de weerbaarheid en mentale gezondheid van kinderen. Er zijn verschillende therapieën die deze vaardigheden helpen versterken. Dit project kijkt naar psycho-educatie en cognitieve herstructurering: een techniek uit de cognitieve gedragstherapie. Hoe kunnen deze vormen van hulp, of onderdelen hieruit, de sociale vaardigheden verbeteren. De onderzoekers kijken ook naar hoe exposure de cognities beïnvloedt. De verwachtte resultaten helpen praktijkprofessionals en interventieontwikkelaars om deze kernelementen effectief in te zetten.

Meer over dit project

Pesten kan zeer negatieve effecten hebben op de psychosociale ontwikkeling van kinderen. We weten dat antipestprogramma’s pesten effectief  kunnen verminderen. Maar we weten nog niet wat werkt voor wie, wanneer en waarom. Het doel van dit project is achterhalen welke kernelementen uit antipestbeleid werken, en voor welke pestslachtoffers en pesters. Meer inzicht hierin draagt bij aan een efficiënter antipestbeleid. Scholen, professionals, ouders en jongeren kunnen pesten hierdoor effectiever aanpakken.

Meer over dit project

1 op de 5 jongeren heeft depressieve klachten. Er zijn verschillende interventies beschikbaar, maar slechts weinig jongeren zoeken hulp. En als ze hulp krijgen, stoppen ze vaak voortijdig. Door het hulpaanbod aan te passen aan hun eigen wensen en behoeften kunnen we jongeren laagdrempelig effectievere hulp aanbieden en uitval voorkomen. Uit recent onderzoek komen 4 kernelementen naar voren die het meest effectief lijken, en het meest gebruikt worden in bestaande interventies voor jongeren met depressieve klachten. Dit nieuwe project bouwt daarop voort, en richt zich op wat werkt voor wie, wanneer en waarom. Voor professionals komt er een richtlijn beschikbaar die hen helpt bij het maken van hun keuzes voor de kernelementen.

Meer over dit project

Onderwerpen