Veelgestelde vragen stimuleringssubsidie CURA

Een subsidieaanvraag goed indienen kan veel vragen opleveren. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Deze hebben betrekking op de stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 2.

Inhoud

Op basis van criteria uit de implementatieliteratuur werken we samen met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) aan een overzicht van interventies die gereed zijn om breder te implementeren. Het gaat daarbij om interventies uit afgeronde ZonMw-projecten en uit bij PZNL bekende projecten. Deze interventie was op dit moment zowel geschikt als gereed en staat daarom centraal in deze 2e ronde van de stimuleringssubsidie.

Het is ons streven om in de komende periode ook op andere (combinaties van) interventies stimuleringssubsidies uit te zetten. Zodra meer bekend is over een nieuwe subsidieronde, communiceren wij dat via de kanalen van ZonMw en PZNL.

Het Leerwerkplatform is door PZNL opgezet om zorgorganisaties die aan de slag gaan met een nieuwe interventie te ondersteunen. In het Leerwerkplatform ontmoeten zorgorganisaties elkaar digitaal en fysiek, en kunnen zij van elkaar leren over de opzet en uitvoering van hun implementatieproject en van het uitvoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. Het leertraject wordt vormgegeven in afstemming met de projectleiders zelf. Aanwezigheid en actieve deelname van de projectleiders aan het Leerwerkplatform, inclusief het implementatieonderzoek, is verplicht. Aan de bijeenkomsten kunnen ook betrokken zorgverleners en andere projectleden deelnemen.

Met de stimuleringssubsidie gaan meerdere zorgorganisaties tegelijkertijd aan de slag met de implementatie van een interventie. In deze implementatieprojecten doen zij veel kennis op over implementatie in de palliatieve zorg. Door implementatieonderzoek willen wij de opgedane kennis boven water krijgen en leren van het proces. Zodat toekomstige projecten kunnen profiteren van deze geleerde lessen. En om in bredere zin een bijdrage te leveren aan de bestaande kennis op het gebied van implementatie. Daarnaast geeft het implementatieonderzoek ons inzicht in hoe de implementatie verloopt in de implementatieprojecten, wat als input kan dienen voor een evaluatie van de subsidieronde.

Nee, het is geen randvoorwaarde dat zorgorganisaties zelf onderzoek doen naar de implementatie. Deelname door de projectleider aan een overkoepelend implementatieonderzoek (naar schatting maximaal 12 uur) is wel als randvoorwaarde gesteld. Het kan daarnaast nuttig zijn voor een organisatie om te kijken of de interventie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd en geborgd en verandering teweeg brengt bij die specifieke organisatie. Dit kunt u opnemen in het plan van aanpak van de subsidieaanvraag.

We hanteren de definitie van palliatieve zorg zoals benoemd in onze programmatekst Palliantie II. Deze definitie komt uit het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002).

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

 • De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden.
 • Generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers.
 • Werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en naasten, en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften.
 • De centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit.
 • De wensen van de patiënt en naasten rond waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Palliatieve zorg is in die zin dus breder dan alleen terminale zorg.

CURA

In de CURA-training wordt aandacht besteedt aan de rol van de gespreksbegeleider van wie de taak is om de sociale veiligheid te waarborgen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om multidisciplinair te kunnen reflecteren op een moreel dilemma.

Als u opgeleid bent tot CURA-ambassadeur kunt u in principe CURA-momenten alleen begeleiden. We bevelen wel aan om tijdens de training en bij de implementatie van CURA binnen de organisatie samen te werken met andere ambassadeurs. De ervaring leert dat ambassadeurs elkaar hierin kunnen versterken.

Als u opgeleid bent tot CURA-ambassadeur kunt u CURA toelichten aan collega’s en hen begeleiden in het gebruik van CURA. Als ambassadeur bent u echter niet bevoegd om anderen op te leiden tot ambassadeur.

CURA-ambassadeurs kunnen CURA na de training verder verspreiden binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten bij bestaande overlegmomenten om CURA-momenten te houden. Het Leerwerkplatform van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de CURA-implementatiebegeleiding (als u ervoor kiest die af te nemen) zijn hierbij ondersteunend. Ook heeft CURA een implementatietool met tips die u helpen om CURA succesvol te implementeren. Uw plannen voor implementatie kunt u beschrijven in uw subsidieaanvraag.

CURA is ontwikkeld om laagdrempeliger in te zetten dan andere vormen van moreel beraad. Een ander element dat uniek is voor CURA is de waarde van emoties.

Amsterdam UMC verzorgt trainingen voor CURA-ambassadeurs via het instituut Xendens. U kunt de training daar zelf afnemen en de kosten hiervoor opnemen in de begroting van uw subsidieaanvraag voor de stimuleringssubsidie. In bijlage B van de subsidieoproep staat welke kosten zijn verbonden aan de CURA-training.

Op het Leerwerkplatform wordt algemene implementatiebegeleiding geboden, ook voor andere interventies in de palliatieve zorg. Op dit platform kunt u dus ook ervaringen uitwisselen met organisaties die een andere interventie implementeren. Aanwezigheid en actieve deelname van de projectleiders aan het Leerwerkplatform is verplicht voor organisaties die een stimuleringssubsidie ontvangen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de subsidieoproep. De implementatiebegeleiding van CURA is specifiek gericht op het implementeren van de interventie CURA. U kunt ervoor kiezen om deze begeleiding af te nemen bij het Amsterdam UMC en de kosten hiervoor op te voeren in uw begroting bij het indienen van de subsidieaanvraag. Deze verschillende vormen van implementatiebegeleiding zijn en worden op inhoud onderling met elkaar afgestemd.

Procedure

Vragen kunt u per e-mail richten aan palliatievezorg@zonmw.nl. Ook organiseren wij op 9 november 2023 een digitale informatiebijeenkomst met meer informatie over CURA. Tijdens de bijeenkomst is ook ruimte om vragen te stellen.

In de subsidieoproep vindt u informatie over het indienen van een subsidieaanvraag. Het indienen van een subsidieaanvraag kan via Mijn ZonMw. Hier vindt u meer informatie over Mijn ZonMw. Voor hulp bij technische vragen rond het indienen kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, servicedesk@zonmw.nl.

De subsidieaanvragen die het eerst binnen zijn, beoordelen we als eerste, op voorwaarde dat ze op het moment van indiening volledig zijn. Subsidieverstrekking vindt dus ook plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dit is de datum (en zo nodig het tijdstip) waarop de aanvraag compleet is ingediend. Let op: indien de aanvraag (tijdelijk) niet voldeed aan de ontvangstcriteria en hierdoor opnieuw is opengesteld, geldt de datum waarop de aanvraag opnieuw is ingediend.

Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget ruimschoots overstijgt, kunnen we ervoor kiezen om de indienperiode eerder te sluiten. Het is dan niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. U kunt in dat geval wel uw interesse voor de subsidieoproep doorgeven door ons een e-mail te sturen met uw contactgegevens.

Bij elke subsidieaanvraag controleren we of deze correct en compleet (inclusief de verplichte bijlagen) is ingediend (ontvangstcheck). Als de subsidieaanvraag incompleet of incorrect is, dan krijgt de aanvrager 24 uur de tijd om de subsidieaanvraag op alleen dat punt compleet of correct te maken. Bij het 'wie het eerst komt, het eerst maalt' principe telt het tijdstip van de herindiening en niet het oorspronkelijke indienmoment. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de subsidieaanvraag correct en compleet is bij de indiening. Als de subsidieaanvraag correct en compleet is, beoordelen we de subsidieaanvraag inhoudelijk.

We beoordelen de subsidieaanvragen op basis van de beschreven beoordelingscriteria in de subsidieoproep. Als de subsidieaanvraag daaraan voldoet, honoreren we de subsidieaanvraag, als het subsidieplafond nog niet bereikt is. Als de subsidieaanvraag niet voldoet, is er de mogelijkheid tot wederhoor. U wordt uitgenodigd om te reageren op vragen, waarna het uiteindelijke besluit volgt. Bij een wederhoor blijft de datum van indiening van uw subsidieaanvraag gehandhaafd, hier heeft het wederhoor dus geen invloed op.

Er zijn bij ZonMw 2 manieren waarop we subsidie verstrekken. De 1e manier is het verstrekken van subsidie op tender, waarbij aanvragers indienen en de subsidieaanvragen worden beoordeeld op kwaliteit en relevantie. Alleen de aanvragen die het hoogst hierop scoren worden gehonoreerd. De andere manier is het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt', vaak voor kleinere bedragen. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om, als subsidieaanvragen voldoen aan de beschreven criteria, de bedragen direct toe te wijzen (als het subsidieplafond nog niet is bereikt). Met het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ zijn de kansen om een subsidie binnen te halen voor iedereen even groot. Zo maken ook organisaties die minder ervaring hebben met het indienen kans op een subsidie.

Nee, bij deze stimuleringssubsidie is geen verklaring van de-minimissteun van toepassing.

Een organisatie mag slechts 1 subsidieaanvraag voor deze subsidieronde indienen. Zo heeft iedere organisatie de kans om mee te doen.

Aan het einde van het project dient u een compact verslag in over het verloop en de resultaten van uw project. U ontvangt hiervoor tegen die tijd een format van ons. Bij subsidies tot € 25.000,- is het voldoende om een dergelijk beknopt eindverslag aan te leveren. Subsidieaanvragen boven de € 25.000,- moeten naast dit beknopte eindverslag ook een financiële verantwoording en aanvraag tot subsidievaststelling aanleveren.

Indienen subsidieaanvraag

Deze subsidieoproep gaat uit van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat wil zeggen: subsidieaanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria komen in aanmerking voor subsidie, als het subsidieplafond nog niet bereikt is. De subsidieaanvragen die het eerst binnen zijn, beoordelen we als eerste, op voorwaarde dat ze op het moment van indiening volledig zijn en voldoen aan de ontvangstcriteria. Door het vroegtijdig publiceren van en communiceren over de subsidieoproep hebben potentiële aanvragers de tijd om zich voor te bereiden. Zorgorganisaties kunnen zo al voor de indiendatum proactief aan de slag met deze voorbereiding en het schrijven van de subsidieaanvraag.

Voor het indienen van een subsidieaanvraag doorloopt u de volgende 6 stappen:

 1. Voordat u besluit om een subsidieaanvraag in te dienen gaat u na of er op alle niveaus draagvlak is voor implementatie van de interventie. U betrekt de benodigde personen en/of partijen en bereidt gezamenlijk de subsidieaanvraag voor.
 2. U kunt de subsidieaanvraag al zoveel mogelijk voorbereiden, bijvoorbeeld door het projectvoorstel (het verplichte format vindt u in de subsidieoproep) te schrijven en de gespecificeerde begroting in te vullen (het verplichte ZonMw-format vindt u ook in de subsidieoproep).
 3. Als u nog niet eerder heeft gewerkt met Mijn ZonMw, moet u zich eerst registreren als nieuwe gebruiker. Dit kunt u al doen voordat het aanvraagformulier beschikbaar wordt in Mijn ZonMw. In de subsidieoproep vindt u tips voor het indienen via Mijn ZonMw.
 4. Voor de uitwerking van de subsidieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier, waarin u de vragen die daarin beschreven staan beantwoordt. Dit aanvraagformulier is in Mijn ZonMw zichtbaar vanaf het moment dat u de aanvraag kunt indienen. Meer informatie over wat u in dit formulier moet invullen vindt u in de subsidieoproep. In dit aanvraagformulier moet u in ieder geval een projectvoorstel toevoegen, u gebruikt hiervoor het verplichte format (zie de subsidieoproep). Daarnaast dient u een begroting in ZonMw-format in waarin u de kosten voor uw project kunt specificeren. In de subsidieoproep vindt u meer informatie over de begroting.   
 5. Let er bij het schrijven van de (projectvoorstel van de) subsidieaanvraag goed op dat de beoordelingscriteria die in de subsidieoproep staan ook aan bod komen in de subsidieaanvraag.
 6. Wat moet ik allemaal opnemen in de begroting? In bijlage B van de subsidieoproep vindt u een instructie voor de begroting. Daarin vindt u welke kosten u in de begroting kunt opnemen.

Met deze stimuleringssubsidie kunnen zorgorganisaties een stimuleringssubsidie aanvragen. In de subsidieoproep staat ook dat onder andere zorgnetwerken een subsidieaanvraag kunnen indienen. Dit kan een Netwerk Palliatieve Zorg zijn.

Voor ZonMw is de indiener van de subsidieaanvraag, ofwel de persoon die het aanvraagformulier invult en indient, de hoofdaanvrager. U kunt niet een subsidieaanvraag indienen namens uw collega of namens een zorginstelling, waarin uw collega of een zorginstelling de hoofdaanvrager is. In dat geval dient de collega of de zorginstelling zelf een account aan te maken en zelf een subsidieaanvraag in te dienen, waarbij diegene de hoofdaanvrager is.

In de subsidieoproep kunt u een instructie vinden wat u in het aanvraagformulier moet invullen. Dit aanvraagformulier is in Mijn ZonMw zichtbaar vanaf het moment dat u de aanvraag kunt indienen. In dit aanvraagformulier moet u ook het projectvoorstel toevoegen. U gebruikt hiervoor het verplichte format (zie de subsidieoproep). De beoordelingscriteria die in de subsidieoproep staan vermeld, komen terug in dit format. Het is belangrijk dat deze aan bod komen in uw subsidieaanvraag.

Vanaf 15 januari 2024 vindt u bij de subsidieoproep op de ZonMw-pagina met openstaande subsidieoproepen een button ‘Subsidie aanvragen’ bij deze betreffende subsidieoproep. Als u hier op klikt, wordt u doorgeleid naar Mijn ZonMw en vindt u daar het beschikbare aanvraagformulier voor deze subsidieronde.

U kunt de invultool voor het ZonMw-implementatieplan downloaden. Dit kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. Let op: Het is niet de bedoeling dat u deze tool ingevuld bijvoegt bij de subsidieaanvraag. Gebruik voor het schrijven van uw subsidieaanvraag het verplichte format voor het projectvoorstel. U vindt de link hieraan in de subsidieoproep.

De implementatiestrategieën en activiteiten, die u gaat uitvoeren, bepaalt u aan de hand van de probleemanalyse. Het is belangrijk dat u in uw subsidieaanvraag beschrijft wat u nu al hierover weet. Bijvoorbeeld: wat u uit eerdere ervaringen of projecten weet welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen. Beschrijf ook hoe u hiermee omgaat in het project en welke activiteiten u hiervoor oppakt. Beschrijf bovendien wat u nog gaat doen om de probleemanalyse verder in kaart te brengen. Beschrijf ook concreet hoe u de doelgroep(en) betrekt bij het project.

U beschrijft in het projectvoorstel concreet waaruit blijkt dat er draagvlak is binnen de organisatie. Denk hierbij aan zaken als:

 • het onderwerp is een speerpunt binnen de organisatie
 • het onderwerp is onderdeel van overkoepelend beleid
 • een belangrijke uitspraak van gremia
 • besproken met betrokkenen bij de implementatie
 • betrokkenheid van de werkvloer

Bij het indienen van uw subsidieaanvraag dient u alleen een verklaring akkoord uitgewerkte subsidieaanvraag in waaruit blijkt dat de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke van organisatie akkoord zijn met de subsidieaanvraag. Overige intentieverklaringen zijn niet verplicht.