Waarom continuering van HTA-methodologie onderzoek noodzakelijk is

De gezondheidszorg is voortdurend onderhevig aan het maken van keuzes. Het ZonMw HTA-onderzoeksprogramma bewijst waarde door het bieden van oplossingsrichtingen voor relevante beleidsvragen in de zorg.
Een raadpleging onder stakeholders in het veld, waaronder Zorginstituut Nederland, laat duidelijk zien dat er blijvende behoefte is aan onderzoek naar HTA-methodologie ter beantwoording van relevante beleidsvragen. Dit vraagt om continuering van de onderzoeksfinanciering, nu het lopende HTA methodologie programma afgerond is.

Eindevaluatie

Op 30 november is de ‘Eindevaluatie van het Health Technology Assessment (HTA) methodologie programma ten behoeve van besluitvorming in beleid en praktijk in de zorg’ door ZonMw aangeboden aan drs. Wim de Haart, directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS, tijdens het themasymposium van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) over HTA-methodologie.
Uit de eindevaluatie komt naar voren dat het programma zijn waarde heeft bewezen en dat de resultaten door het ontwikkelen en verbeteren van instrumenten de eindgebruikers, zoals het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, zorgprofessionals en zorgverzekeraars, oplossingsrichtingen bieden voor relevante beleidsvragen in de zorg. De resultaten van het programma zijn bijvoorbeeld nadrukkelijk gebruikt in de geactualiseerde richtlijn economische evaluaties, die in 2016 door Zorginstituut Nederland is gepresenteerd. De richtlijn richt zich op interventies in brede zin, dus niet alleen op geneesmiddelen, en speelt een essentiële rol bij het onderbouwen van beslissingen over het al dan niet toelaten van nieuwe interventies tot het verzekerde pakket. Ook heeft het programma gezorgd voor een versterking van de kennisinfrastructuur.
Tijdens de NVTAG meeting werd duidelijk dat de Nederlandse onderzoekers momenteel internationaal tot de top behoren. Om de aansluiting zowel nationaal als internationaal te blijven houden en het liefst voorop te lopen in de ontwikkelingen door het bieden van oplossingsrichtingen voor actuele en toekomstige beleidsvragen in de zorg, is continuering van de onderzoeksfinanciering noodzakelijk.

Opereren op breder terrein 

De internationale commissie die de externe evaluatie van het HTA-methodologieprogramma heeft uitgevoerd ziet de groeiende internationale aandacht en komt met de aanbeveling om het HTA-methodologie programma te continueren. Een raadpleging onder stakeholders in het veld, waaronder Zorginstituut Nederland, laat bovendien duidelijk zien dat er blijvende behoefte is aan dergelijk onderzoek ter beantwoording van relevante beleidsvragen. Wel is het van belang hierbij op een breder terrein te opereren; er spelen bijvoorbeeld ook veel vragen op het terrein van jeugd, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, zoals bleek tijdens het themasymposium. Tevens is het van belang dat het programma aansluit bij lopende nationale en internationale ontwikkelingen, zoals EUnetHTA JA3.

Meer informatie

Onderwerpen