Positieve evaluatie ZonMw: 'ZonMw realiseert impact met kennis'

De vijfjaarlijkse externe evaluatie van ZonMw is positief. ZonMw wordt breed gewaardeerd en biedt een overtuigende toegevoegde waarde. Bestuur, directie en alle ZonMw’ers zijn blij met en trots op deze waarderende woorden!

'De positie die ZonMw heeft en de taken die zij vervult maken ZonMw tot een essentiële organisatie in het veld van ontwikkelen, programmeren en uitvoeren van onderzoek op het brede terrein van gezondheid, zorg en welzijn, en in het door vertalen van de resultaten van onderzoek naar de praktijk'; aldus het evaluatierapport.

Doeltreffend en doelmatig

Onderzoeks- en adviesbureau Significant Public heeft, in opdracht van het Ministerie van VWS, ZonMw geëvalueerd. Een dergelijke externe evaluatie wordt elke 5 jaar uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s. Hierbij is onderzocht of ZonMw doelmatig en doeltreffend werkt, en in hoeverre opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie. Het bureau concludeert dat ZonMw de positieve uitkomsten van de vorige kaderwetevaluatie (over de periode 2010-2015) opnieuw heeft bevestigd en heeft voortgezet. En dat is zeker gezien de omstandigheden die in de onderzoeksperiode (2016-2022) aan de orde waren een bijzondere prestatie. Op de kerntaken programmeren en financieren van kennisontwikkeling, het stimuleren van impact en het signaleren van kennisbehoeften is het functioneren van ZonMw doeltreffend en doelmatig te noemen.

Overall conclusie over het functioneren van ZonMw

De evaluatie levert al met al een positief beeld over ZonMw op: ZonMw legt sterk en steeds meer de nadruk op het bereiken van impact door toepassing, implementatie en doorwerking in de praktijk. ZonMw levert in deze positie en in dit veld een overtuigende toegevoegde waarde. De wijze waarop ZonMw haar taken vervult, wordt breed gewaardeerd. ZonMw staat als verbinder continu en uitgebreid in contact met diverse partijen in het veld (beleid, praktijk, onderwijs en kennisinstellingen). Stakeholders beschouwen ZonMw als belangrijke, onmisbare organisatie om kennisontwikkeling en onderzoek op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn mogelijk te maken. Vanuit de verschillende perspectieven wordt ZonMw geprezen voor de goede en gedegen kwaliteit die wordt geleverd door deskundige medewerkers, met wie prettig wordt samengewerkt.

Aanbevelingen voor de toekomst

De lijn die ZonMw heeft ingezet en doorgezet, heeft nog meer potentie in de toekomst. De aanbevelingen zijn hierop gericht. Zo is een aanbeveling om verder in te zetten op meer langlopend programmeren en de verdere bundeling van kennisbehoeften op maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe is (zowel bij ZonMw als VWS) een inhoudelijke langetermijnvisie en een strategische kennisagenda nodig. Dit in (blijvende) combinatie met kort-cyclisch en adaptief werken om in te spelen op actuele kennisbehoeften en opvolging in de kenniscyclus. Ook is de aandacht voor domeinoverstijgend samenwerken (inhoudelijk en multidisciplinair) en verbinding en opvolging in de kenniscyclus blijvend nodig. Gezien de forse groei van ZonMw is een verdere inzet op de professionalisering van de organisatie nodig. De belangrijkste randvoorwaarde voor een blijvend goed functioneren van ZonMw is een passende meerjarige financiering voor de programmering en de basisfinanciering van ZonMw als organisatie.

Om onze rol, positie en werkzaamheden nóg beter te op te pakken gaat ZonMw de komende tijd met deze ontwikkelpunten aan de slag. 

Kamerbrief over de evaluatie van ZonMw

De externe evaluatie van ZonMw wordt elke vijf jaar uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s. Vrijdag 10 maart jl. is het rapport 'ZonMw realiseert impact met kennis', door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Op 20 oktober 2023 stuurde Minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer de beleidsreacties van VWS en van ZonMw op de conclusies en aanbevelingen uit de kaderwetevaluatie. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd. Later zal de Tweede kamer hierop nog een besluit nemen. 

 

Aangepast op: 26 oktober 2023