Eerste stappen voor een domeinoverstijgend programma Gezonde Leefomgeving

Naar aanleiding van de Kamerbrief (april 2021) bereiden RIVM en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV het programma Gezonde Leefomgeving voor.

Begin 2023 worden verschillende verkenningen, kennisprogramma's, een businesscase en het programmaplan Gezonde en Groene Leefomgeving opgeleverd, die een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijke programma Gezonde Leefomgeving. De verschillende producten delen beide organisaties via hun eigen websites en die van partners. Daarnaast werken RIVM en ZonMw samen met onder andere VNG, IPO, GGD GHOR Nederland, Rijkswaterstaat, Pharos en Platform31 aan de verdere verbinding tussen de ministeries (waaronder ook BZK en I&W), de doorontwikkeling van een instrumentenwijzer en een maatregelendatabase en aan een aantal living labs.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het programma Gezonde Leefomgeving, dat domeinoverstijgend en ministerie-overstijgend wordt en alle schaalniveaus (van rijksoverheid tot gemeenten) betreft.

De verwachting is dat begin 2023 duidelijkheid komt over de financiering, de vorm en de inhoud van het programma Gezonde Leefomgeving, dat van 2023 tot en met 2025 zal lopen. De Kamerbrief Volksziekten (oktober 2022) geeft hiervoor richting. Uiteraard stemmen RIVM, ZonMw en partners dit zoveel mogelijk af met andere programma's die in voorbereiding zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar Maaike van Meerten, kwartiermaker PGL, via mailadres Maaike.van.Meerten [at] rivm.nl (Maaike[dot]van[dot]Meerten[at]rivm[dot]nl). Algemene informatie over Gezonde leefomgeving vindt u op de websites gezondeleefomgeving.nl van RIVM en onze webpagina Gezonde Leefomgeving (onderdeel Beleid).