Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties

De Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties brengt de obstakels in het (bio)medische onderzoeksveld in beeld, die de ontwikkeling en inzet van proefdiervrije innovaties hinderen. Hierin staan ook oplossingen en concrete aanbevelingen om deze obstakels te overkomen en de transitie te stimuleren.

De start voor een meerjarig kennis- en innovatieprogramma

We willen met de Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties de discussie in het veld stimuleren. De kennisagenda is ook de basis voor een ambitieus, langjarig kennis- en innovatieprogramma waarmee we gezamenlijk concrete invulling kunnen geven aan de oplossingen en aanbevelingen. We hopen dat deze kennisagenda daarmee een kantelpunt zal markeren in de transitie naar proefdiervrije innovaties en een nieuwe periode inluidt met meer waardevol humaan-relevant onderzoek met zo min mogelijk dierproeven.

Heb je vragen over de kennisagenda of zie je mogelijkheden om bij te dragen aan de invulling van de aanbevelingen? Dan kun je contact opnemen met Martijn Nolte.

Het PDF-bestand kun je hieronder downloaden, het linkerplaatje is de printvriendelijke versie en het rechterplaatje is de digitale versie van de Kennisagenda.

Afbeelding
Kennisagenda cover drukwerkversie
Afbeelding
Cover digitale versie Kennisagenda

 

De 8 belangrijkste aanbevelingen uit deze Kennisagenda

Op basis van de consulatie sessies en aanvullende gesprekken met experts zijn we tot een groot aantal aanbevelingen gekomen. Hieronder staan de belangrijkste 8 aanbevelingen samengevat:

Afbeelding
hoi

Hoe is de kennisagenda tot stand gekomen?

Voor deze kennisagenda zijn bijna 60 onderzoekers, ondernemers, regelgevers, brugfiguren, financiers, studenten en docenten van verschillende Nederlandse universiteiten en instellingen geconsulteerd die veel ervaring hebben met proefdieren en/of het ontwikkelen van of werken met proefdiervrije innovaties. Met deze onderzoekers hebben we een inventarisatie gemaakt van obstakels voor implementatie van bestaande proefdiervrij modellen en welke behoefte er is voor de (door)ontwikkeling van nieuwe modellen en technieken. Deze informatie de basis voor de Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties.

Achtergrond

Onze gezondheid is steeds nadrukkelijker verweven met bredere maatschappelijke vraagstukken. Hierin komen vragen op in relatie tot de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en bemensing van gezondheid, zorg en welzijn, alsmede over ethische aspecten die daarbij een rol spelen. Omdat proefdiervrij onderzoek steeds vaker resultaten oplevert die beter vertaalbaar zijn naar de mens dan experimenten met proefdieren, streven we waar mogelijk naar minder gebruik van dierproeven. Waar dat niet mogelijk is, zetten we in op effectiever gebruik van de resultaten van dierproeven.

ZonMw heeft als doelstelling om mensen en organisaties, die samen kunnen werken aan relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken, te verbinden op het gebied van onderzoek, medische zorg, en gezondheid. We zien deze kennisagenda daarom als een belangrijk en breed gedragen initiatief om in kaart te brengen waar de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek zonder gebruik van proefdieren kan worden bevorderd.

Meer Kennis met Minder Dieren

Met het onderzoeksprogramma ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ (MKMD) stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije modellen en de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije onderzoeksmethoden.

Samenwerking