Met een lichte verstandelijke beperking op het rechte pad

ZonMw financierde 12 projecten die erop gericht zijn mensen met een licht verstandelijke beperking beter hulp te bieden, opdat ze bijvoorbeeld niet in contact komen met justitie. We bekijken de belangrijkste resultaten met een rondgang langs de projecten.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben op tal van terreinen moeite om mee te komen. Dat blijkt wel uit verschillende onderzoeken. Meer problemen bij het vinden van huisvesting, meer moeite met het behouden van werk en vaker terechtkomen op het foute pad. De maatschappij wordt steeds complexer en mensen met een lichte verstandelijke beperking missen vaak de vaardigheden om met de eisen van de samenleving om te gaan. Als gevolg daarvan komen zij relatief vaak met justitie in aanraking. Bovendien hebben ze een grotere kans om verward te raken.

12 projecten slaan een brug tussen de domeinen

Om de problematiek helder te krijgen en beter hulp te kunnen bieden, financierde ZonMw 12 verschillende projecten vanuit 2 programma's. Eén programma richt zich op mensen met een lichte verstandelijke beperking (Gewoon Bijzonder) en één programma op onbegrepen gedrag (Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag). De 12 gefinancierde projecten hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van aanpakken om mensen met een licht verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met onbegrepen gedrag - uit het justitiële circuit te houden. Ze slaan daarbij zoveel mogelijk een brug tussen het veiligheids-, het zorg- en het sociaal domein.

Terugblik aan de hand van VN-verdrag handicap

Met een rondgang langs de 12 projecten kijken we terug op de belangrijkste resultaten. Dat doen we aan de hand van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Eén van de verplichtingen die overheden op grond van dit VN-verdrag hebben, is het werken aan bewustwording (artikel 8). Veelal is het geen onwil of bewuste uitsluiting dat ten grondslag ligt aan ontoegankelijkheid, maar het simpele feit dat er niet aan de doelgroep is gedacht. In de verslagen van een groot aantal projecten is te lezen hoe gewerkt is aan het bevorderen van bewustwording onder bijvoorbeeld politie en andere hulpverleners. In de periode van medio tot eind 2020 publiceerden we hier 12 reportages over de projecten en die vindt u hieronder.