In juni kwamen projectleiders van vervoerspilots digitaal bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de (beleids)ontwikkelingen omtrent passend vervoer en het bespreken van de voortgang van de pilots. Daarbij lag de focus op hoe regionaal invulling wordt gegeven aan het voortzetten, overdragen en toekomstbestendig maken van de pilots.

Beleidskaders vervoer per 2021

Frank Hoogendijk van het ministerie van VWS, trapte af met een toelichting op de beleidskaders voor vervoer met psychiatrische hulpverlening, die na afloop van de pilotperiode van toepassing zijn. Een belangrijke overweging bij de vormgeving van de beleidskaders waren de succesfactoren van de pilots. Hoogendijk noemde met name het belang van een goede samenwerking in de keten als belangrijke succesfactor voor het organiseren van passend vervoer.

Vervoer na psychiatrische beoordeling

De Tweede Kamer is op 4 juni 2020 geïnformeerd over de beleidskaders (zie Kamerbrief d.d. 4 juni 2020). Belangrijke uitkomst is dat – in navolging van het vervoer vóór psychiatrische beoordeling – ook het vervoer ná psychiatrische beoordeling voorbehouden blijft aan de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV’s hebben de ruimte om regionaal invulling te geven aan de opzet van passend vervoer en kunnen zowel voor het vervoer vóór als ná psychiatrische beoordeling onderaannemers inschakelen. Daarbij moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de van toepassing zijn de wet- en regelgeving en het in ontwikkeling zijnde kwaliteitskader.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader voor het vervoer vóór psychiatrische beoordeling wordt zeer binnenkort door Ambulanezorg Nederland (AZN) gepubliceerd. VWS heeft AZN verzocht het kwaliteitskader door te ontwikkelen naar een kwaliteitskader voor het vervoer vóór en ná psychiatrische beoordeling. Dit doet AZN samen met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en met nadrukkelijke betrokkenheid van De Nederlandse GGZ (voorheen GGZ Nederland), MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Wat betekent dit voor de huidige vervoerspilots?

De lopende pilots hebben tot eind 2020 om toe te werken naar de nieuwe beleidskaders en wetgeving. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Integreer het vervoer in de reguliere (zorg)keten.
  • Zorg voor een goede triage zowel vóór als ná psychiatrische beoordeling.
  • Organiseer een goede aansluiting tussen de acute en niet-acute keten.
  • Maak duidelijke samenwerkingsafspraken met relevante partijen in de regio.

Presentaties van projectleiders

Projectleider Harry Kwast van Altrecht GGZ gaf een presentatie over zijn pilot Triage en introductie vervoersalternatieven. Kwast vertelde onder andere over het monitoringssysteem waarmee Altrecht werkt. Binnen dit digitale monitoringssysteem worden triagisten aan de hand van een aantal simpele vragen door het triageproces geleid. Dankzij dit systeem is het mogelijk om interventies met de politie op casusniveau na te bespreken. In het kader van de borging van deze pilot heeft de RAVU aangegeven de pilot in onderaannemerschap te willen inzetten.

Smit en Nijman vertelden over de voorlopige resultaten van hun pilot Samen aan de slag met passend vervoer voor personen met verward gedrag in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek en gingen in op de knelpunten. In hun pilot wordt het vervoer naar de beoordelingskamer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de RAV (onderaannemer Witte Kruis). Daarbij is het onder andere belangrijk dat personeel van de reguliere ambulancedienst en meldkamer deskundig en bekwaam zijn in het omgaan met personen met verward gedrag.

Kosten-batenanalyse en een business case

Vivian Hemmelder en Isis Hommema van Andersson Elffers Felix (AEF) lieten zien hoe zij voor Streettriage Twente een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) hebben gemaakt. In een MKBA worden de financiële en maatschappelijke kosten en baten van een interventie inzichtelijk gemaakt. Vervolgens gaf AEF een presentatie over het opstellen van een business case, waarmee systematisch in kaart gebracht kan worden wat de financiële consequenties van een verandering zijn. Dit kan bijdragen aan het maken van regionale afspraken omtrent passend vervoer voor mensen met verward gedrag.

Meer informatie

Download hier de presentaties

Presentatie Altrecht GGZ
Presentatie pilot Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek
Presentatie AEF

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website