De subsidieoproep ‘Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie’ staat open. Om namens een organisatie deel te nemen in een van de consortia, moet u deelnemen aan het Sandpit-voortraject van deze oproep. Bekijk de stappen van deze procedure en lees antwoorden op bijbehorende vragen.

Wat is een consortium?

Een multidisciplinair consortium is een duurzaam samenwerkingsverband tussen onderzoekers van 3 of meer partijen vanuit wetenschap en praktijk met verschillende disciplines, waarin het biomedische en het sociale domein elkaar vinden.  

Daarnaast participeren in het consortium relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten, bijvoorbeeld beroepsorganisaties, kennis- en onderwijsinstituten, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Daadwerkelijke betrokkenheid van mensen met dementie en mantelzorgers draagt bij aan de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van zorg(onderzoek). Daarom dient deze doelgroep structureel en actief betrokken te zijn bij de wijze waarop het consortium vorm krijgt en de onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Een compleet beeld van waar de samenwerking minimaal aan moet voldoen, vindt u in de subsidieoproep.

Met welke onderwerpen gaan deze consortia zich bezighouden?

De focus van het multidisciplinaire consortium is gericht op een van de volgende thema’s van het Onderzoeksprogramma Dementie:

  • Fundamenteel onderzoek
  • Risicoreductie
  • Diagnostiek (en prognostiek)
  • Jonge mensen met dementie  

Binnen deze subsidieoproep, met een totaalbudget van 25 miljoen voor 4 jaar, is er ruimte voor één consortium per werkpakket. Daarnaast hebben Alzheimer Nederland en Health~Holland de intentie om extra middelen beschikbaar (6 miljoen) te stellen voor een consortium rondom Kwaliteit van leven van mensen met dementie, die aansluit op het werkpakket Risicoreductie. Om daarvoor in aanmerking te komen is deelname aan het Sandpit-voortraject vereist.   

Voor samenstelling van het consortium dat in aanmerking wil komen voor financiering door Alzheimer Nederland / Health~Holland gelden andere eisen.

Wat gaan de te vormen consortia doen?

De consortia gaan relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk verzamelen en onderzoeken over het ontstaan, risicoreductie, kwaliteit van leven met dementie, diagnostiek, prognostiek, jonge mensen met dementie en de behandeling van dementie. De ontwikkelde kennis gaan ze in de praktijk valideren en waar mogelijk implementeren.

Het doel van deze subsidieronde is om topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk samen te brengen in consortia om relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen over het ontstaan, risicoreductie, diagnostiek, prognostiek en de behandeling van dementie, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk.

In zo’n consortium kunnen bestaande topcentra een samenwerking aangaan met andere onderzoeksgroepen en disciplines, onderzoeksinstituten, zorginstelingen en/of ondernemingen, en/of met elkaar. Het werken in co-creatie aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert eveneens het evidence based werken van de zorgverleners. De te behalen doelen over een periode van 10 jaar zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking in een consortium, op kennisontwikkeling en op kennisverspreiding en implementatie.

Wie kan uiteindelijk subsidie aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een multidisciplinair consortium van drie of meer partijen vanuit wetenschap en praktijk. De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor ZonMw. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

Hoe kan ik (namens mijn organisatie) deel uitmaken van zo’n consortium?

Voorafgaand aan indiening van een subsidieaanvraag vindt er een aantal bijeenkomsten plaats gebaseerd op de Sandpit-methodiek waar partijen zich presenteren en advies wordt gegeven aan belangstellende partijen. Deelname of mandateren van een deelnemende partij is verplicht. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 14 januari 2022 introductiebijeenkomst Sandpit-voortraject Multidisciplinaire Consortia (online)
  • 17 februari 2022 Matchingsbijeenkomst (in Utrecht of online)

Daarnaast dient voor deze bijeenkomsten een motivatieformulier te worden ingediend. De deadline hiervoor is 13 december 2021, 14.00 uur.

Meer informatie over het motivatieformulier en de bijeenkomsten vindt u in de officiële uitnodiging van de Sandpit-procedure. Let op: versie is geactualiseerd op 24 november 2021.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website