De AVG kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen. Dat vraagt van ZonMw dat we op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitleggen waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt, hoe ZonMw met privacy omgaat en hoe burgers hun privacy rechten kunnen halen. De doelgroep van een privacyverklaring zijn dus de betrokkenen: denk vooral aan medewerkers, onderzoekers en overige betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Dat informeren kan onder andere door:

 • Een privacyverklaring, gepubliceerd op de website;
 • Of informatie situationeel gedoseerd en specifiek gericht op een bepaalde verwerking. Bijvoorbeeld bij het bezoeken van een website, of bij het invullen van een formulier, vermelden op welke manier de gegevens worden verwerkt.

Daarnaast: privacy verklaringen per onderdeel

Deze ZonMw-brede verklaring geeft op hoofdlijnen aan hoe we als ‘concern ZonMw’ met persoonsgegevens omgaan; met hier en daar ter toelichting korte voorbeelden van (veelvoorkomende) bewerkingen die wij als ZonMw doen.
In de overkoepelende verklaring wordt verwezen naar de (specifiekere privacy verklaringen van) de onderdelen. Daar wordt dieper ingegaan op hoe het organisatieonderdeel in haar processen en ketens omgaat met persoonsgegevens van de betrokkenen.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens van onze eigen medewerkers maken we - in overleg met P&O - een aparte paragraaf in het nieuwe privacy beleidskader. En daar communiceren we natuurlijk over, zodat het ook weer extra bijdraagt aan het privacy bewustzijn van onze medewerkers.

Privacyverklaring

Missie

‘ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.’

ZonMw is een intermediaire organisatie en staat voor kennisvermeerdering en vernieuwing van de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek. ZonMw bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en met de praktijk van de gezondheidszorg. Als schakel tussen maatschappij en wetenschap stimuleert ZonMw kennis en vernieuwingsprojecten en de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk. Daarbij stelt ZonMw zich tot doel om de excellente wetenschap en de vernieuwing van de praktijk verder te laten integreren.

Onze visie op privacy

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze maatschappelijke en bedrijfsdoelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een belangrijk onderdeel van die gegevensuitwisseling. Omdat de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke bijdrage levert aan realiseren van onze maatschappelijke doelen, heeft ZonMw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe ZonMw omgaat met persoonsgegevens.
De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt ZonMw uw persoonsgegevens?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Contact over uw rechten?

Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die ZonMw van u nodig heeft bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Deze privacyverklaring herzien we regelmatig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt ZonMw uw persoonsgegevens?

Het aanleggen, raadplegen, onderhouden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens komt op veel plaatsen binnen ZonMw voor. Zoals bij het uitvoeren van diverse (gezondheids)onderzoeken, het bijhouden van diverse registers, het honoreren van subsidieaanvragen en het in kaart brengen van het zorgveld.

ZonMw geeft uitleg over hoe het met persoonsgegevens omgaat bij de uitvoering van taken, waarom ze dat doen en hoe ze ervoor zorgen dat dit op een behoorlijk manier gebeurt. Een overzicht van ZonMw onderdelen bekijkt u via het organogram.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

ZonMw hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming

ZonMw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of ZonMw de regels van Wet bescherming persoonsgegevens en (na 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

ZonMw neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat ZonMw zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • ZonMw maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En ZonMw controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is ZonMw bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Hiervoor moet er wel sprake zijn dat de doelen verenigbaar moeten zijn met het oorspronkelijke verzameldoel. Deze doelen staan beschreven in art. 6 AVG.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

ZonMw verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

ZonMw verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

ZonMw zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij ZonMw bewaren we uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
 • of op grond van de archiefwet is vereist, en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Praktijkgericht-/Wetenschappelijk onderzoek

ZonMw voert in opdracht van haar opdrachtgevers VWS en NWO praktijkgericht- en wetenschappelijk onderzoek uit. We proberen dit altijd met anonieme gegevens te doen. Mocht het noodzakelijk zijn daarvoor niet-anonieme persoonsgegevens te verwerken, vragen we om toestemming van de betrokkene of een verklaring van geen bezwaar. In alle gevallen geldt dat we zo min mogelijk herleidbare persoonsgegevens verwerken. En dat de resultaten van het onderzoek niet meer te herleiden zijn naar personen.

Cookies van socialmediakanalen

Op onze website tonen we content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en Google, cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Contact over uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. ZonMw behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Doet u een beroep op een of meer van uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en via deze link leest u hoe u de KopieID app kunt downloaden.
 
Als u inzage wilt in bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen, dan vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren als u de informatie bij ons komt ophalen. Zodat wij zeker weten dat wij de informatie aan de juiste persoon geven.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoeken digitaal of op papier indienen bij:

Functionaris voor Gegevensbescherming

privacy@zonmw.nl of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming

ZonMw
Laan van Nieuw Oost Indië 334
2593 CE Den Haag

Postbus 93245
2509 AE Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website