Onlangs is een onderzoek afgerond naar de regionale verschillen in instroom in de JeugdzorgPlus. In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de afname van het gebruik van JeugdzorgPlus. Uit het onderzoek in 3 jeugdregio’s is het niet mogelijk om eensluidende conclusies te trekken over welke factoren het meest doorslaggevend zijn. De factoren die in het onderzoek in kaart zijn gebracht, bieden wel aanknopingspunten om invulling te geven aan de ambitie om plaatsingen in de JeugdzorgPlus te voorkomen en om plaatsingen indien nodig zo kort mogelijk te laten duren.

Uit het onderzoek blijkt dat het niet alleen gaat om het voorkomen van gesloten plaatsingen. Voor een deel van de jongeren zal een korte periode van gesloten plaatsing nodig blijven. Het is dan wel zaak om die zo kort als mogelijk en zo dicht bij huis als mogelijk in te zetten.

Realiseer passende jeugdhulp

Er worden nu jongeren in de JeugdzorgPlus geplaatst bij wie plaatsing mogelijk voorkomen had kunnen worden als zij eerder passende hulp zouden hebben gekregen of voor wie een alternatief van gesloten plaatsing mogelijk is. De sector staat voor de opgave om passende jeugdhulp te realiseren voor 3 groepen jongeren die nu (nog) in de JeugdzorgPlus worden geplaatst. Het gaat om:

  1. Jongeren bij wie een gesloten plaatsing voorkomen kan worden als eerder passende hulp wordt ingezet of als andere jeugdhulp wordt ingezet.
  2. Jongeren met ernstige, specifieke en complexe problematiek die niet thuishoren in de JeugdzorgPlus, maar die daar nu worden geplaatst omdat er geen alternatief is.
  3. Jongeren die een korte periode van gesloten plaatsing nodig hebben.

Om voor deze groep jongeren passende hulp te realiseren zijn verschillende maatregelen nodig.

Zoals het eerder inzetten van de expertise van de JeugdzorgPlus, zodat eerder screening en diagnostiek plaatsvindt. Of voldoende intensieve ambulante jeugdhulp (tijdig) beschikbaar hebben.

In het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod JeugdzorgPlus. Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling in jeugdregio’s’ is hier meer over te lezen.

Onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek was dat het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus tot 2017 met 12% was toegenomen, maar dat er verschillen waren in de ontwikkeling van de vraag tussen de zorggebieden. In de verkennende fase van het onderzoek bleek dat landelijk en in alle zorggebieden na 2017 een afname te zien was van het aantal jongeren dat in JeugdzorgPlus wordt geplaatst.

Omdat afspraken over gesloten jeugdhulp worden gemaakt op het niveau van de jeugdregio’s is de focus van het onderzoek verschoven van het niveau van de 5 grote zorggebieden naar het niveau van de jeugdregio’s. Het verdiepende onderzoek heeft plaatsgevonden in 3 jeugdregio’s in samenwerking met 3 JeugdzorgPlus-instellingen. In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de afname van het gebruik van JeugdzorgPlus. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek laten zien dat er een veelheid van factoren van invloed is op het gebruik van JeugdzorgPlus.

De focus van dit onderzoek lag bij de visie op JeugdzorgPlus binnen het beleid, de inkoop van JeugdzorgPlus en de organisatie en beschikbaarheid van aanbod in de jeugdhulpketen.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw raadpleegt voor het uitzetten van onderzoekvragen het ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen. Deze onderzoeksvraag naar regionale verschillen in instroom in de JeugdzorgPlus is dan ook in overleg met hen geformuleerd. Het project is vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website