Projectomschrijving

Vraagstuk

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan gezondheid en vitaliteit. Maar werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), die vaak een slechtere gezondheid hebben, doen daar minder aan mee dan werknemers met een hogere SEP. De initiatieven sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften, de perspectieven en de cultuur van deze groep. Daarom staat in dit project het perspectief van werknemers met een lage SEP centraal en worden landelijke belangengroepen betrokken bij het leerproces over gezondheidsbevordering voor deze groep. Om gezondheidsbevordering op de werkplek succesvol te maken is het belangrijk om inzicht te hebben in de perspectieven van mensen op gezondheid en de relatie tussen gezondheid en werk, en in de context waarin mensen werken. Mensen werkzaam binnen een bedrijf, zoals werknemers, leidinggevenden en HR-managers moeten actief worden betrokken bij gezondheidsbevordering.

Onderzoek

In dit project, dat plaats vindt bij twee Limburgse bedrijven, wordt er gebruik gemaakt van een etnografisch-participatieve aanpak. Het is etnografisch omdat de zorgen, de ervaringen en de cultuur van werknemers als uitgangspunt worden genomen om aan gezondheid te werken. Het is participatief omdat de onderzoekers samen met deze werknemers gezondheidsbevorderende activiteiten bedenken, uitvoeren en evalueren. Participerende observaties, interviews en informele gespreken geven een goed inzicht in het bedrijf en de bedrijfscultuur, en bieden ook de gelegenheid om een vertrouwensband op te bouwen met de werknemers.

Uitkomst

Een etnografisch-participatieve aanpak voor gezondheidsbevordering op de werkplek wordt ontwikkeld, waarin stakeholders binnen een bedrijf gezamenlijk een agenda voor gezondheid op de werkplek ontwikkelen, activiteiten bedenken en uitvoeren en het proces gezamenlijk monitoren en evalueren. In de te ontwikkelen e-manual zal in het bijzonder aandacht zijn voor werkvormen die aansluiten bij on- of laaggeschoolde en on- of laaggeletterde werknemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website