Veelgestelde vragen over subsidie

Hoe werkt subsidie aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op onze pagina ‘hoe werkt subsidie aanvragen’ geven wij uitleg over de procedure. www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/

Kan ik bij ZonMw geld krijgen voor mijn onderzoek?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat kan, maar het onderzoek of project moet wel passen in de prioritering van de ZonMw subsidieprogramma’s. In de subsidiekalender kunt u vinden welke subsidieoproepen open staan voor eventuele financiering van uw onderzoek of project. De doelstellingen en prioriteiten van het subsidieprogramma staan in de subsidieoproepen duidelijk aangegeven.

Weet u niet of uw onderwerp in één van de bestaande programma’s valt, neem dan contact op met het programmasecretariaat van het programma waar het mogelijk bij past.

Waar kan ik mijn onderzoeksvoorstel indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via de subsidieoproep op de subsidiekalender kunt u uw voorstel indienen. In de subsidieoproep staat vermeld via welk digitaal loket u uw projectidee of subsidieaanvraag indient. Houd daarbij rekening met de vereisten zoals beschreven in de oproep.

Mogen er lopende projecten ingediend worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. ZonMw gaat er van uit dat als een project al loopt, subsidie met (extra) publieke gelden niet meer nodig is. Daarnaast moet de commissie de mogelijkheid hebben om een onderzoeksvoorstel op voorhand bij te sturen of van adviezen te voorzien; dit is bij een lopend project niet meer mogelijk. Als laatste geldt dat volgens de ZonMw-procedure de startdatum nooit voor de datum van toekenning kan liggen.

Mag er samengewerkt worden met buitenlandse onderzoekers?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat kan. De hoofdaanvrager/projectleider dient in dienst van een Nederlandse organisatie te zijn. De Nederlandse subsidie kan niet direct aan een buitenlandse partij toegekend worden, de rechtspersoon van de aanvraag moet een Nederlandse organisatie zijn. Buitenlandse onderzoekers kunnen wel meewerken aan een project. Eventuele betalingen lopen via de Nederlandse rechtspersoon.

Mag een project voor honorering beginnen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, de startdatum mag nooit voor de datum van toekenning liggen. Een project dient maximaal 6 maanden na de datering van de honoreringsbrief te beginnen.

Zijn reeds ingediende projectideeën openbaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Alleen de gehonoreerde projecten worden openbaar gemaakt.

Hoe wordt een commissie samengesteld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deskundigen uit het veld, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied worden gevraagd zitting te nemen in een commissie. Commissies worden ingesteld door het bestuur van ZonMw. De leden van een commissie worden op persoonlijke titel aangesteld, ze kunnen geen vervanger sturen naar de beoordelingsvergadering. Verder verplichten commissieleden zich te houden aan de Code Omgang met persoonlijke belangen.

Is cofinanciering bij onderzoeksprojecten verplicht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cofinanciering is niet verplicht voor onderzoeksprojecten, maar wel gewenst.

Samenwerking met verschillende (private) partijen wordt aangemoedigd om implementatie te borgen, maar ook om gebruik te maken van beschikbare expertise, kennis en netwerken.

Indien u cofinanciering opgeeft bij uw aanvraag verwachten wij bij de uitgewerkte aanvraag een intentieverklaring/schriftelijke garantie van de cofinancierende partij(en).

Wat is een programma?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een programma heeft als doel kennis te ontwikkelen en oplossingen te zoeken voor een bepaald maatschappelijk of medisch wetenschappelijk probleem. Vanuit een programma worden onderzoeks- en ontwikkelprojecten gefinancierd die bijdragen aan deze oplossingen. Een programma schrijft vaak meerdere subsidierondes uit, waarbinnen projectideeën kunnen worden ingediend.

Hoe weet ik zeker of ik niks vergeten ben op te sturen? Krijg ik een bevestiging?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U krijgt een bericht dat u technisch succesvol heeft ingediend, maar geen bevestiging dat ook alles compleet en naar tevredenheid is aangeleverd. Hiervoor geldt het principe 'geen nieuws is goed nieuws'. Als onderdelen ontbreken of verkeerd zijn aangeleverd, krijgt u bericht van ons. Dit gebeurt in principe binnen enkele dagen na de deadline.

Mag een eerder ingediend projectvoorstel dat is afgewezen opnieuw ingediend worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat mag. Herindiening van een niet gehonoreerde aanvraag is alleen mogelijk indien u de betreffende aanvraag slechts eenmaal eerder heeft ingediend bij het programma. In dat geval dient u:

 

• dit expliciet te vermelden bij de betreffende vraag in het projectidee, onder vermelding van het projectnummer van de eerdere aanvraag;

• in een aparte bijlage in detail aan te geven op welke punten uw aanvraag afwijkt van de eerder ingediende aanvraag; indien niets wordt aangegeven zal ZonMw ervan uitgaan dat het gaat om exact dezelfde aanvraag als de vorige keer en zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen (Artikel 4:6 Awb).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website