ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Tue, 25 Jun 2019 18:54:18 +0200 Tue, 25 Jun 2019 18:54:18 +0200 TYPO3 news-3730 Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 +0100 Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwend-vervoer-van-mensen-met-verward-gedrag-door-ravs-1/ Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) kunnen in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. Met als doel een lokale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag. news-3818 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/langlopend-cohortonderzoek-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-1/ U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde. news-2437 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200 Vervolgsubsidie ZonMw-projecten niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vervolgsubsidie-zonmw-projecten-niet-rav-vervoer/ Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. news-4065 Tue, 21 May 2019 14:18:00 +0200 Projectschets: Centrale evaluatie goed werkende aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/projectschets-centrale-evaluatie-goed-werkende-aanpak-verward-gedrag/ Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een plan van aanpak van een centraal, evaluatief onderzoek voor het in kaart brengen van resultaten, geleerde lessen en borging van initiatieven omtrent de aanpak voor verward gedrag. news-4043 Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0200 Ad hoc top down Q-koorts bij kinderen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ad-hoc-top-down-q-koorts-bij-kinderen/ De subsidieoproep stimuleert onderzoek naar behandelmethoden bij kinderen en jongvolwassenen met QVS. news-4117 Wed, 29 May 2019 13:29:00 +0200 Effectonderzoek kennislacunes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectonderzoek-kennislacunes/ De doelstelling van deze oproep is onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben. news-4086 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: prenatale screening en neonatale screening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-prenatale-screening-en-neonatale-screening/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid en specifiek het optimaliseren van de pre- en neonatale screening. news-4087 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-verbeteren-kwaliteit-integrale-geboortezorg-1/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld. news-4122 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-1/ ZonMw nodigt de in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4003 Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0200 Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-programma-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten/ De deelsector visueel en de deelsector auditief/communicatief ontwikkelen ieder afzonderlijk een meerjarig deelsectorplan. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector. En een onderbouwde keuze voor zowel algemene activiteiten als speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022. news-4209 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 18 maanden.