ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/ nl-nl Sun, 29 Jan 2023 04:46:35 +0100 Sun, 29 Jan 2023 04:46:35 +0100 TYPO3 news-8866 Tue, 02 Aug 2022 10:41:00 +0200 Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sleuteltechnologieen-voor-covid-19-behandeling-pps-projecten/ Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieoproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar life-science sleuteltechnologieën. news-8781 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0200 Vouchers voor projecten van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vouchers-voor-projecten-van-het-programma-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ In deze subsidieoproep is het mogelijk om een voucher aan te vragen voor de projecten van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. De voucher is bedoeld om de kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming te stimuleren tussen de projecten onderling binnen het ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap of met andere projecten, programma’s (zoals Kansrijke Start) en stakeholders. news-9239 Tue, 13 Dec 2022 00:00:00 +0100 Living Labs Samenwerken aan gezonde leefomgeving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/living-labs-samenwerken-aan-gezonde-leefomgeving/ Deze oproep richt zich op pilots waarin living labs aan de slag gaan om een gezonde leefomgeving te bevorderen. In de living labs wordt er domein overstijgend gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Welke leerervaringen komen uit de pilots naar voren die in vervolgprogrammering op het gebied van gezonde leefomgeving verder uitgebouwd en benut kunnen worden? news-9161 Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 +0100 IMDI Technologie voor bemensbare zorg – demonstratieprojecten vervolgaanvraag – indienmogelijkheid 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten-vervolgaanvraag-indienmogelijkheid-1/ In 2021 zijn binnen de IMDI subsidieoproep, Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten, negen projecten gehonoreerd. Deze subsidieoproep is een vervolgsubsidie voor deze projecten en gaat over het toepassen en valideren van het ontwikkelde product in de leef- en zorgomgeving. news-9304 Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden NHG 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-nhg-2023/ Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-9310 Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden HLA GGZ 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-hla-ggz-2023/ Partijen die in het directeurenoverleg actief zijn als ondertekenaar van het GGZ Hoofdlijnen Akkoord 2019-2022 kunnen voor deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden GGZ Hoofdlijnenakkoord. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-9271 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0100 Voortzetting regionale consortia Zwangerschap en geboorte en NRCG https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/voortzetting-regionale-consortia-zwangerschap-en-geboorte-en-nrcg/ Het doel van deze subsidieoproep is om de regionale consortia en het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) voort te zetten met een tijdelijke subsidie zodat toegewerkt wordt naar de bestendiging en borging van de regionale consortia Zwangerschap en geboorte en het NRCG. news-9234 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 Overkoepelend leren ‘Onderzoek voor en door jongeren’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/overkoepelend-leren-onderzoek-voor-en-door-jongeren/ ZonMw opent medio februari 2023 een subsidieronde Onderzoek voor en door jongeren. In praktijkgerichte en participatieve onderzoeken werken jongeren en onderzoekers samen aan de aanpak van een vraagstuk van jongeren rond mentale gezondheid, vertrekkend vanuit de leefwereld en het perspectief van jongeren. news-9333 Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100 Invitational call for consortia for research on Pandemic Preparedness https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/invitational-call-for-consortia-for-research-on-pandemic-preparedness-1/ This invitational call for consortia is the first call published as part of the ZonMw research programme Pandemic Preparedness. news-9246 Wed, 14 Dec 2022 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-open-ronde-5-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-hu/ Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. news-9221 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2024, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2024-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-interventie-1/ Dit is een oproep voor subsidieaanvragen voor onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). Het programma DoelmatigheidsOnderzoek draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Let op: er kan alleen ingediend worden op uitnodiging. news-9198 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 12 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-12-1/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Binnen de Open Ronde is een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Deze subsidieoproep voor Open Ronde 12 is bestemd voor aanvragers die eerder een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. news-9261 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0100 Obesitas en ondervoeding bij COVID-19 behandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/obesitas-en-ondervoeding-bij-covid-19-behandeling/ Het belang van voeding en leefstijl krijgt steeds meer aandacht in de behandeling van patiënten in de acute fase van COVID-19 en/of andere ziektebeelden (zoals bijvoorbeeld kanker). Bij veel patiënten met een ernstig verloop van COVID-19 is er sprake van obesitas wat vaak gepaard gaat met spiermassaverlies. news-9144 Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0100 Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging-2022/ Beroepsvereniging V&VN wordt uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid, bestaande uit een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. news-9322 Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100 Consortiumvorming Werkpakket 6: Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/consortiumvorming-werkpakket-6-valorisatie-integratie-onderzoek-onderwijs-en-zorg/ Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 6 ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’ van het OPD. Het doel van de subsidieoproep is het opzetten van een overkoepeld consortium waarbij domeinoverstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.