ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 21 Aug 2019 14:48:42 +0200 Wed, 21 Aug 2019 14:48:42 +0200 TYPO3 news-4257 Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0200 ZonMw Open Competitie 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zonmw-open-competitie-2019/ De ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksgroepen om hun onderzoekslijnen te vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor een vernieuwende samenwerking die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. news-4117 Wed, 29 May 2019 13:29:00 +0200 Effectonderzoek kennislacunes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectonderzoek-kennislacunes/ De doelstelling van deze oproep is onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben. news-4086 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: prenatale screening en neonatale screening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-prenatale-screening-en-neonatale-screening/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid en specifiek het optimaliseren van de pre- en neonatale screening. news-4087 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-verbeteren-kwaliteit-integrale-geboortezorg-1/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld. news-4122 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-1/ ZonMw nodigt de in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4003 Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0200 Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-programma-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten/ De deelsector visueel en de deelsector auditief/communicatief ontwikkelen ieder afzonderlijk een meerjarig deelsectorplan. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector. En een onderbouwde keuze voor zowel algemene activiteiten als speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022. news-4251 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 Mogelijkheden informatieverzameling kindermishandeling als aanleiding voor jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mogelijkheden-informatieverzameling-kindermishandeling-als-aanleiding-voor-jeugdhulp/ U kunt subsidie aanvragen voor een vooronderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het registreren van vormen van kindermishandeling (waaronder seksueel geweld), die (mede) aanleiding zijn geweest tot het inzetten van jeugdhulp. Laat voor 4 juli 2019 weten of u voornemens bent een subsidieaanvraag in te dienen op deze oproep. Op 11 juli 2019 is er een informatief gesprek gepland om nadere toelichting te geven op de oproep. U kunt dan uw globale ideeën bij deze oproep toetsen. news-4380 Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0200 AWTJ Implementatie-impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/awtj-implementatie-impulsen/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Met deze Implementatie-impuls wil ZonMw stimuleren dat deze kennis, voortkomend uit de projectresultaten, wordt gebruikt en toegepast in de praktijk. news-4209 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 18 maanden.