ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 25 Jan 2020 07:21:50 +0100 Sat, 25 Jan 2020 07:21:50 +0100 TYPO3 news-4971 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking- uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking-uitgewerkte-aanvraag/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-5020 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-4814 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Programmeringsstudie Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programmeringsstudie-programma-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv/ Het NIVEL, Hogeschool Utrecht en IQ Healthcare kunnen binnen deze subsdieoproep gezamenlijk een subsidie aanvragen om een een programmeringsstudie uit te voeren om te komen tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging. news-5171 Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0100 Implementatie Kindcheck voor de forensische klinieken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatie-kindcheck-voor-de-forensische-klinieken/ news-4982 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vaste-kern-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid bestaat uit een aantal experts die gemeenten en andere organisaties ondersteunen op het gebied van het borgen van ervaringskennis en het perspectief van ervaringsdeskundigen en naasten. Dit kan plaatsvinden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in de uitvoering, bestuurlijk, financieel, etc. news-5169 Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100 Welkome wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/welkome-wijk/ Deze subsidieoproep op uitnodiging richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van een overdraagbare methodiek op het gebied van het vergoten van de acceptatie in de wijk die voorwaardelijk is voor de ambitie begeleiding zoveel mogelijk in gewone woningen in de wijk te laten plaatsvinden. news-5205 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 Inbedding en borging ketenveldnorm levensloopfunctie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/inbedding-en-borging-ketenveldnorm-levensloopfunctie/ Het afgelopen jaar is in 4 regio’s gestart met de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Deze subsidie was via de Ministeries van JenV en VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangeboden. news-5002 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Call for submission of full proposals ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/call-for-submission-of-full-proposals-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/ This is a call for submission of full proposals addressing the reduction of the antibiotic resistance burden. Reuse of existing data, improvement of the quality and sustainability of this data, implementation and impact and implementation failure are part of this call. This call is on invitation only. news-5003 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Innovatie van Richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/innovatie-van-richtlijnen-1/ Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen. news-5012 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2020 uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020-uitgewerkte-aanvraag/ Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-4802 Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 +0100 Evaluatie Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatie-reclamecode-voor-alcoholhoudende-dranken/ Eén van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord betreft de evaluatie van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. In deze code zijn op basis van zelfregulering afspraken gemaakt over verantwoorde alcoholmarketing. Deze subsidieoproep op uitnodiging betreft de evaluatie van deze code. news-5036 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vroege-opsporing-onderzoeksvragen-rivm-cvb-1/ Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt). Het doel van deze oproep is onderzoek uitzetten op urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB). news-5038 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing ronde 2019-2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vroege-opsporing-ronde-2019-2020-1/ Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op screening bij gezonde mensen. Er wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is voor de professionele screeningspraktijk en/of het screeningsbeleid (ook gemeentelijk) en/of de burger die gebruik maakt van het screeningsaanbod. news-5022 Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0100 Leefstijlgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leefstijlgeneeskunde/ ZonMw wil met deze subsidieoproep bijdragen aan het verder ontwikkelen van het potentieel van leefstijlgeneeskunde. Met leefstijlgeneeskunde wordt in deze subsidieoproep het volgende bedoeld: zorggerelateerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, om de ziekteverschijnselen te reduceren, medicatie te verminderen of complicaties tegen te gaan. news-5025 Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2021, Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2021-onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-interventies-1/ Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor subsidieaanvragen voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). news-5055 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-open-ronde-3-1/ Hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan centraal. Wetenschappelijke bewijsvoering van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen verschillende partijen in het hulpmiddelenveld is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen. news-5048 Wed, 18 Dec 2019 10:00:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 9 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9-1/ De subsidieoproep voor Open Ronde 9 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. In deze ronde maken we onderscheid tussen onderdeel A: Reguliere Open Ronde projecten en onderdeel B: Projecten waarin complexe interventies centraal staan. news-5019 Tue, 24 Dec 2019 00:00:00 +0100 Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestrijding-1/ Dit is eerste oproep voor onderzoek van programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023). Het programmadoel is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten. news-5159 Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0100 Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verpleging-en-verzorging-beschrijven-goede-voorbeelden-1/ Onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. ZonMw verstrekt de subsidie onder de de-minimisverordening (van toepassing voor kennisinstellingen). news-5070 Fri, 20 Dec 2019 12:20:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-4-1/ De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-5131 Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 +0100 Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatieonderzoek-zegg-extra-ronde-2019-1/ Dit is een subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Er is een samenwerking tussen het programma ZE&GG en ZonMw. Deze oproep is uitgezet op verzoek van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen. news-5089 Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-ii-1/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.