ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/ nl-nl Sat, 21 May 2022 09:48:15 +0200 Sat, 21 May 2022 09:48:15 +0200 TYPO3 news-8494 Tue, 05 Apr 2022 00:00:00 +0200 Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/digitale-gegevensuitwisseling-in-de-palliatieve-zorg/ Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kan samen met relevante partijen en deskundigen subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen van de digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en testen van een 1e informatiestandaard, als bouwsteen voor een individueel zorgplan en goede informatieoverdracht tussen zorgverleners. news-8577 Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0200 Aanvullende subsidie ronde 4c lijn 2: Impuls domeinoverstijgend werken en duurzame borging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/aanvullende-subsidie-ronde-4c-lijn-2-impuls-domeinoverstijgend-werken-en-duurzame-borging/ Om een daadkrachtige impuls te kunnen geven aan het domeinoverstijgend werken in de lokale situaties van de lopende projecten 4c-lijn 2, dit duurzaam te borgen in de gemeente en inzichten te delen ten behoeve van een rapportage is eenmalig een aanvullende subsidie van € 50.000,- per project beschikbaar. news-8527 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0200 Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvragen effecten van zorgmijding in de 1e lijn https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitkomstgerichte-zorg-kennisagenda-non-covid-19-kennisvragen-effecten-van-zorgmijding-in-de-1e-li/ Consortia/onderzoeksgroepen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen om de gevolgen van zorgmijding in de 1e en 2e lijn tijdens de COVID-19-pandemie in kaart te brengen. Het gaat specifiek om hart- en vaatziekten en/of oncologische zorg. news-8531 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0200 Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvraag vroeggeboorte https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitkomstgerichte-zorg-kennisagenda-non-covid-19-kennisvraag-vroeggeboorte/ Consortia/onderzoeksgroepen die door ons zijn uitgenodigd, kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar verklaringen voor de onverwachte reductie in vroeggeboorte tijdens de COVID-19-pandemie en bijbehorende coronamaatregelen. En naar geleerde lessen uit deze mechanismen om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen. news-7507 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-iii-ronde/ Heeft uw lokale netwerk een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afgerond? En wil uw netwerk verder inzetten op het versterken en verduurzamen van de werkwijze en structuur van het netwerk? En op de borging van (de bereikte resultaten in) het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u. news-8550 Tue, 26 Apr 2022 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvraag Klinische Fellows 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvraag-klinische-fellows-2021/ Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen op uitnodiging binnen het programma Klinische Fellows. ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eerste eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. news-8533 Mon, 16 May 2022 00:00:00 +0200 MDT in actie voor Oekraïne https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mdt-in-actie-voor-oekraine/ De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden. Ze maken zich ook zorgen om hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. Na succesvolle ervaring met de coronahulp-initiatieven, gaan we daarom nu inzetten op MDT in actie voor Oekraïne. news-7965 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0100 Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/multidisciplinaire-consortia-onderzoeksprogramma-dementie/ Het onderzoeksprogramma Dementie heeft als kerndoelstelling kennis te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van diagnostiek en therapieën om dementie te voorkomen en te behandelen. Dit wordt bereikt door het stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur, waardoor maatschappelijk relevant en kwalitatief hoogwaardig dementieonderzoek wordt verbonden. news-8610 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Huisartsen 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-huisartsen-2022/ Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8404 Fri, 18 Mar 2022 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen | Grote Trials Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5-1/ De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-8498 Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 +0200 Verbetering re-integratie 2e spoor – oproep voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-re-integratie-2e-spoor-oproep-voor-het-indienen-van-een-uitgewerkte-subsidieaanvraag/ Deze subsidieoproep is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties), samen met onderzoeksorganisaties en andere relevante partijen. De oproep richt zich op de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel: 2e spoor). Door het uitproberen van innovatieve aanpakken krijgen we meer inzicht in wat werkt en wat niet. news-8571 Wed, 04 May 2022 00:00:00 +0200 Verlengingsregeling MDT-projecten ronde 4a en 4b https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verlengingsregeling-mdt-projecten-ronde-4a-en-4b/ Door de uitstel van subsidieronde 5a, zullen de toekenningen in het derde kwartaal van 2022 plaatsvinden. Daardoor zijn er projecten uit subsidieronde 4a en 4b, die voornemens waren om hun project in ronde 5a te continueren, in de knel gekomen. Om ervoor te zorgen dat deze projecten niet (tijdelijk) stil komen te liggen is deze verlengingsregeling opgezet. Hiermee kunnen projecten aanvullende financiering aanvragen om het MDT-project één tot enkele maanden langer voort te zetten. news-7979 Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 +0100 Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging-2021/ De beroepsvereniging V&VN wordt uitgenodigd om, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsstandaarden. Het gaat om een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging.