Deze oproep richt zich op pilots waarin living labs aan de slag gaan om een gezonde leefomgeving te bevorderen. In de living labs wordt er domein overstijgend gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Welke leerervaringen komen uit de pilots naar voren die in vervolgprogrammering op het gebied van gezonde leefomgeving verder uitgebouwd en benut kunnen worden?

Onderwerpen

  • Samenwerken aan een Gezonde leefomgeving
  • Domeinoverstijgend werken
  • Gebiedsontwikkelingen
  • Instrument gezonde leefomgeving
  • Maatregel gezonde leefomgeving

 

Onderdeel van programma

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving

Geplaatst op

13 december 2022

Deadline

3 februari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Living Labs Samenwerken aan gezonde leefomgeving (pdf) 300 KB

Doel subsidieoproep

In deze pilots staat de selectie, toepassing en doorontwikkeling van instrumenten en maatregelen centraal en wordt er domein overstijgend gewerkt: dat wil zeggen dat in de living labs in ieder geval in het fysieke en sociale domein wordt samengewerkt aan de gebiedsontwikkeling. De pilots richten zich op (nieuwe of bestaande) gebiedsontwikkelingen waarbij overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen, en bewoners, in co-creatie en op innovatieve wijze samenwerken aan een gezonde leefomgeving.
De pilots dienen – in woord en beeld - voorbeelden en leerervaringen op te leveren die in vervolgprogrammering verder uitgebouwd en benut kunnen worden. De pilots ondersteunen de lokale beleidspraktijk en de gebiedsontwikkeling met de inzet van instrumenten en maatregelen ter bevordering van een gezonde leefomgeving.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Wij vragen de uitgenodigde partijen een aanvraag in te dienen die gericht is op ten minste één van de door het ministerie van VWS aangedragen urgente beleidsopgaven:

1.    Bewegen en gezonde mobiliteit;
2.    Stedelijke vernieuwingsgebieden;
3.    Omgevingskwaliteit.

Binnen een pilot kan gefocust worden op een specifiek thema, zoals: gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken; het welzijn van (specifieke groepen) bewoners; burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van groen/natuur of verbetering van de biodiversiteit in de stad.

Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van een bredere opdracht vanuit VWS aan ZonMw en RIVM, waarbinnen ook aandacht bestaat voor de ontwikkeling van een instrumentenwijzer en maatregelendatabase Gezonde Leefomgeving. De verbinding hiermee wordt gelegd via  een leernetwerk en middels de ondersteuning die RIVM verleent aan de uitvoering van de pilots.

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een bestaand samenwerkingsverband dat reeds aan gebiedsontwikkeling werkt. Het samenwerkingsverband is structureel en heeft bestuurlijk voldoende draagvlak (gemeentelijk dan wel provinciaal).  Het betreft een bestaande ‘kenniswerkplaats’  of living lab die momenteel al aantoonbaar actief is op het terrein gebiedsontwikkeling ten behoeve van een gezonde leefomgeving (aspecten van ruimtelijke inrichting, gebruik en beheer) met daarnaast aandacht voor het sociaal domein en de participatie van bewoners.
Naast organisaties voor de ruimtelijke inrichting dient in ieder geval vertegenwoordigd te zijn in het living lab:
-    Een gemeentelijke of provinciale overheid;
-    Een kennisinstelling zoals een academische werkplaats;
-    Lokale, maatschappelijke organisaties in het sociaal domein. Denk aan een GGD, GGZ- of een andere zorg- of welzijnsinstelling;
-    Bewonersvertegenwoordiging.

De volgende organisaties kunnen optreden als hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag:
-    Een kennisinstelling (Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht ) of
-    Een GGD of
-    Een gemeente (vanwege de wettelijke taakstelling Publieke Gezondheid) of provincie

De overige projectpartners zijn mede-aanvrager.

Naast de bovengenoemde vereiste partners kunnen ook andere partijen deelnemen aan het living lab, zoals (lokale) uitvoeringsorganisaties of organisaties uit een regionale of landelijke ondersteuningsstructuur.

Budget

Per pilot kan maximaal € 85.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal  8 maanden (april – december 2023). In deze subsidieronde kunnen drie pilots worden gehonoreerd.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 februari 2023, om 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

In verband met onderhoudswerkzaamheden is Mijn ZonMw niet bereikbaar op vrijdag 27 januari tot en met zondag 29 januari 2023. Wilt u op dit tijdstip toch werken aan uw aanvraag of beoordeling? Download dan van tevoren uw aanvraagformulier of beoordelingsformulier als Word-document en vul dit offline in. Dan kunt u uw antwoorden later overnemen in het online formulier wanneer Mijn ZonMw weer beschikbaar is.

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Living Labs Samenwerken aan gezonde leefomgeving

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Isabelle Borgman, Lize Zwarts-Winkelaar, of Femke Reijenga. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Isabelle Borgman

Programmasecretaris

+31 70 3495 393
Glo@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Lize Zwarts-Winkelaar

Programmasecretaris

+31 70 5150319
Glo@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Femke Reijenga

Senior programmanager

+31 70 349 076
Glo@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website