ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Sun, 16 Jan 2022 11:41:44 +0100 Sun, 16 Jan 2022 11:41:44 +0100 TYPO3 news-7573 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inhoudelijke-versterking-paramedische-samenwerking-in-de-herstelzorg/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. news-7950 Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsideronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsideronde-2/ Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep voor aanvragen ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders. news-7941 Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 +0100 Nationale Sportinnovator Prijs 2021 – Toekomstbestendige sportaanbieders https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-sportinnovator-prijs-2021-toekomstbestendige-sportaanbieders/ Sportinnovator wil met deze oproep innovaties stimuleren die zorgen voor opschaling van initiatieven die sportaanbieders toekomstbestendiger maken. We zoeken innovaties die hun meerwaarde bij sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders al hebben bewezen en met ondersteuning van deze Nationale Sportinnovator Prijs kunnen worden opgeschaald. news-8066 Mon, 06 Dec 2021 00:00:00 +0100 Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanbod-dagactiviteiten-voor-thuiswonende-mensen-met-dementie/ Deze subsidieoproep beoogt gemeenten te faciliteren hun aanbod aan dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie vraaggericht, toegankelijk en toekomstbestendig te maken. news-8166 Mon, 03 Jan 2022 00:00:00 +0100 Doorontwikkeling Dashboard Sociale Impact Corona https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkeling-dashboard-sociale-impact-corona/ Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de doorontwikkeling van het Dashboard Sociale impact corona, als onderdeel van het gelijknamige interbestuurlijke kennistraject. Deze subsidieoproep bestaat uit twee onderdelen: (1) duiding van data met een brede groep experts en (2) onderzoek naar sociale cohesie. news-8063 Tue, 14 Dec 2021 00:00:00 +0100 Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inzet-van-proactieve-zorgplanning-in-de-praktijk/ Het doel van deze subsidieoproep is de inzet van proactieve zorgplanning te stimuleren, om zo de zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten optimaal aan te laten sluiten bij hun behoeften en wensen. Voor deze subsidieoproep komen projectideeën in aanmerking waarin een bestaand transmuraal samenwerkingsverband gaat samenwerken tussen de eerste- en tweede- of derdelijns zorg en ondersteuning op het gebied van proactieve zorgplanning. news-7923 Mon, 01 Nov 2021 00:00:00 +0100 “It takes a village to raise a child” Een onderzoek naar de dilemma’s en ethische vragen die zich voordoen bij het betrekken van de omgeving in de aanpak en preventie van problemen van (en bij) jongeren. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/it-takes-a-village-to-raise-a-child-een-onderzoek-naar-de-dilemmas-en-ethische-vragen-die-zich-vo/ Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren. news-7924 Mon, 01 Nov 2021 00:00:00 +0100 Digitalisering in de zorg: ethische dilemma’s rondom ‘clinical decision support systems’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/digitalisering-in-de-zorg-ethische-dilemmas-rondom-clinical-decision-support-systems/ Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren. news-7542 Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/veiligheidsbeoordeling-via-proefdiervrije-modellen/ Deze NWA-call roept consortia op om op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij te dragen aan de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen in het voorspellen van gezondheidseffecten op de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. news-8041 Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0100 Forensische Geneeskunde: kwaliteit medische arrestantenzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/forensische-geneeskunde-kwaliteit-medische-arrestantenzorg/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van het kennishiaat ‘Welke kwaliteitsindicatoren moeten worden ontwikkeld om de kwaliteit van de medische zorg in de politiecel/arrestantenzorg te meten en verbeteren?’. news-8004 Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 +0100 DNA-screening; onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid, voorwaarden en rol van de overheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/dna-screening-onderzoek-naar-de-morele-aanvaardbaarheid-voorwaarden-en-rol-van-de-overheid/ Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren. Pijler 2 is bestemd voor relevante specifieke onderzoeks- en beleidsvragen geïnitieerd vanuit het ministerie van VWS. news-7973 Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Voorbereidende studies ronde 2 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voorbereidende-studies-ronde-2-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/ In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. news-8085 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0100 Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/consortia-voor-biomedisch-cohortonderzoek-naar-mecvs/ Het Onderzoeksprogramma ME/CVS stimuleert het (door)ontwikkelen, in gebruik nemen, borgen en benutten van kennis over de ernstige chronische ziekte ME/CVS. Dit doet ZonMw door onderzoek naar de oorzaken, diagnosestelling en behandeling van ME/CVS te financieren en de onderzoeksresultaten actief te verspreiden. Het uiteindelijke doel van het programma is het verbeteren van de gezondheid en maatschappelijke positie van ME/CVS-patiënten. news-8207 Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0100 Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/understanding-the-mechanisms-of-non-pharmacological-interventions-2/ Several non-pharmacological interventions have been shown to be effective and accepted by patients. There is yet little knowledge about the mechanisms of non-pharmacological interventions on the molecular or cellular level. For this reason, JPND launches this joint transnational call with the aim of improving the understanding of mechanisms that underlie non-pharmacological interventions. news-8124 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing ronde 2021-2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-2021-2022-1/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-8126 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO Darmkanker 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-rivm-bvo-darmkanker-2021-1/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-8125 Thu, 06 Jan 2022 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing Proefbevolkingsonderzoek CEM https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-proefbevolkingsonderzoek-cem/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-7266 Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/flexibele-schil-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties bij vraagstukken omtrent het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de organisatie. news-8101 Tue, 14 Dec 2021 00:00:00 +0100 Rubicon 2022-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2022-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-7609 Thu, 12 Aug 2021 00:00:00 +0200 Create2Solve- Request for Challenges https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-request-for-challenges-2/ Create2Solve is een oproep binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. De oproep ondersteunt de ontwikkeling van impactvolle diervrije innovaties die leiden tot verkoopbare of bruikbare methoden, modellen en/of diensten (of een combinatie van strategieën). Deze innovaties zullen de menselijke gezondheid en de kwaliteit en relevantie van het onderzoek verbeteren. news-8006 Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 +0100 Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls-ronde-2/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? En wilt u het opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een Uitvoeringsimpuls aanvragen!