ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 17 Oct 2018 16:33:08 +0200 Wed, 17 Oct 2018 16:33:08 +0200 TYPO3 news-2959 Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 +0200 Voltooid leven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voltooid-leven/ Er is behoefte aan meer inzicht in de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende stervenswens hebben. Onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die wel of niet klaar zijn om daar een actief gevolg aan te geven. news-2899 Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders-in-nederland/ U kunt subsidie aanvragen voor onderzoeksprojecten naar (vroege) detectie en behandeling van psychotrauma bij statushouders in Nederland met aandacht voor screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de zorg en ondersteuning óf voor praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders en hun naasten. news-3020 Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Verdieping en verbreding leernetwerken wijkverpleging integrale ouderenzorg thuis met het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verdieping-en-verbreding-leernetwerken-wijkverpleging-integrale-ouderenzorg-thuis-met-het-sociaal-do/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt de komende vier jaar, vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Hiervoor is er nauwe samenwerking nodig tussen onderzoek, praktijk en onderwijs, om zo het lerend vermogen van de sector te stimuleren en te innoveren. news-1835 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100 Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-opstellen-plan-van-aanpak-verward-gedrag/ U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag in uw regio. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project (looptijd maximaal 12 maanden). news-2980 Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0200 Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/tweede-evaluatie-wet-afbreking-zwangerschap/ Met deze oproep wil ZonMw het functioneren in de praktijk, de toekomstbestendig en of er knelpunten in de wetgeving zijn en welke onvoorziene neveneffecten er bestaan van de Wet afbreking zwangerschap laten evalueren. news-2982 Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0200 Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verwijsindex risicojongeren en de relatie tussen beide wetten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-de-wet-verwijsindex-risico/ Met de oproep wil ZonMw de algemene werking en effectiviteit van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verwijsindex risicojongeren en de relatie tussen beide wetten laten evalueren. news-2993 Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Regionale aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-aanpak-verward-gedrag-2/ U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De scope van het project kan variëren tussen kortlopende activiteiten gericht op één of enkele bouwste(e)n(en) tot het realiseren van alle bouwstenen. news-3000 Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Implementeren met impact https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementeren-met-impact/ Heeft u als patiënten- en gehandicapten organisatie (pg-organisaties) een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld? Maar moet u de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk nog maken? Dan kunt u hier subsidie aanvragen voor uw implementatieproject. news-3065 Thu, 04 Oct 2018 10:00:00 +0200 Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg, ronde 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteit-van-zorg-actieonderzoek-innovatieve-zorg-ronde-2018/ In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigen wij u uit projectideeën in te dienen voor actieonderzoek naar nieuwe vormen van organisatie van zorg. news-3029 Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn urine en fecale incontinentie bij kwetsbare ouderen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-richtlijn-urine-en-fecale-incontinentie-bij/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3030 Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn vrijheid beperkende interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-richtlijn-vrijheid-beperkende-interventies/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3031 Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn Skin Tears https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-richtlijn-skin-tears/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-2920 Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0200 Onderzoek van Onderwijs ronde 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-ronde-2018/ Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde wil een bijdrage leveren aan de integratie van de secties onderzoek en opleiding binnen de vakgroepen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Het programma levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en een gepromoveerde arts verstandelijk gehandicapten op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3118 Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 Evaluatie cursus Mental Health First Aid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-cursus-mental-health-first-aid/ U kunt subsidie aanvragen voor de evaluatie van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en de ervaren effecten van MHFA. news-3119 Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-en-doorontwikkeling-crisiskaarthulpkaart/ Kennisinstellingen kunnen samen met een organisatie voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart subsidie aanvragen voor de evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart én de doorontwikkeling van de Hulpkaart. Beide onderdelen moeten dus in de subsidieaanvraag worden uitgewerkt. news-2994 Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-1/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-3093 Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-gemeentelijke-experimenten-voor-een-effectieve-maatwerk-aanpak-op-multiprobleemgezinnen/ Dit traject heeft als doel om psychosociale problemen, criminaliteit, overlast, en een verdere opeenstapeling van (andere) problemen met multiprobleemgezinnen te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden in een maatwerk-aanpak. news-3066 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Open Access Publiceren Negatieve/Neutrale Data’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-open-access-publiceren-negatieveneutra/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3067 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘In huis’ workshops ‘Synthesis of Evidence’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-in-huis-workshops-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3068 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning)’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidies-op-het-terrein-van-de/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s. news-3069 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren – Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-de-praktijk-van-een-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een ‘Synthesis of Evidence’ op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.