ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Tue, 29 Sep 2020 00:41:24 +0200 Tue, 29 Sep 2020 00:41:24 +0200 TYPO3 news-5777 Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeb/ Deze oproep betreft de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen news-5840 Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/ Samenwerkingsverbanden, die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging, kunnen subsidie aanvragen voor projectideeën gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg. news-5979 Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis: Stimuleringssubsidies ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-stimuleringssubsidies-ronde-3/ Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het hulpmiddelenveld (zoals hulpmiddelengebruikers, zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen. news-5981 Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsidieronde-1/ Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep voor aanvragen ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerking(sverband) tussen relevante stakeholders. news-6038 Tue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200 Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voor-elkaar-vernieuwende-aanpakken-van-belangenbehartigende-organisaties/ Doel van het programma Voor elkaar! is te komen tot criteria voor impact en bereik voor ‘de patiënten- en cliëntenbeweging’. Projecten in deze subsidieoproep moeten bijdragen aan kennis over vernieuwende manieren van werken door belangenbehartigende organisaties. news-5887 Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 NWO-Talentprogramma Vidi 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2020/ Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. news-5940 Tue, 14 Jul 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-open-ronde-4-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-hu/ Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. news-5927 Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-5/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-6066 Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 Toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/toelatingsronde-2-projectideeen-programma-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-tzo/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de tweede toelatingsronde tot het programma TZO. Het doel van deze toelatingsronde is om te selecteren welke instellingen met welke topspecialistische functie voldoen aan de toelatingscriteria van het programma TZO. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een toelatingsverzoek indienen. news-6075 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Kwaliteit van Zorg: projectideeën Safety II en veiligheidsergonomie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteit-van-zorg-projectideeen-safety-ii-en-veiligheidsergonomie/ Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken kunnen subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II. news-5978 Tue, 28 Jul 2020 00:00:00 +0200 Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/wat-werkt-bij-het-tijdig-signaleren-en-ondersteunen-van-kinderen-en-gezinnen-in-kwetsbare-omstandigh/ Deze subsidieronde focust op onderzoek naar het beter signaleren en bereiken van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden en de ondersteuning van deze doelgroep. De onderzoeken moeten inzicht geven in wat werkt in het versterken van beschermende factoren en hoe hier effectief op ingezet kan worden. news-5982 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-gepromoveerde-verpleegkundigen/ We zijn op zoek naar toptalenten! Gepromoveerde verpleegkundigen, die praktijkgericht onderzoek doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs, kunnen een persoonsgebonden subsidie aanvragen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn. news-6087 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-2/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-6084 Thu, 03 Sep 2020 00:00:00 +0200 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 3) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-ronde-3/ Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen. news-6203 Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200 Onbeperkt meedoen! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbeperkt-meedoen/ Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de eerste subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen!. news-6094 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-complexe-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ Huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten en onderzoeksorganisaties met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om complex onderzoek met forse methodologische uitdagingen. news-6212 Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 +0200 Transitional Care Unit https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/transitional-care-unit/ Overlevingskansen van kinderen met een medical complexity zijn toegenomen. Vaak is echter 24/7 en levenslang toezicht en zorg nodig. De overgang van ziekenhuis naar huis vraagt een uitgebreide voorbereiding door ouders en zorgprofessionals. De verwachting is dat een Transitional Care Unit (TCU) deze overgang kan verbeteren. Hier wordt een samenhangend zorgaanbod geboden, en wordt directe familie ‘geschoold’ in het omgaan met de ziekte van het kind. Zo kan uiteindelijk zoveel als mogelijk zorg en ondersteuning worden geboden in de thuissituatie. news-6220 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/proeftuinen-zicht-op-de-groep-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/ Regio’s kunnen een projectplan indienen om op gemeentelijk niveau meer zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg en ondersteuningsbehoefte. Als proeftuin wordt de eigen werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze. news-5675 Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200 NWA Economische veerkracht van vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwa-economische-veerkracht-van-vrouwen/ Hoe kan economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroot worden? Welke handelingsperspectieven voor de verschillende partijen in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs. news-6052 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ In deze subsidieronde kunnen uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. news-5852 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Gemeenten Samen Gezond https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gemeenten-samen-gezond/ Versterken en verbeteren van veelbelovende lokale integrale aanpakken van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk, door beter gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring op het niveau van implementatie en organisatie, en het versterken van cyclische verbeterprocessen. news-6228 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Social Trials - Uitbreiding middels implementatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/social-trials-uitbreiding-middels-implementatie/ Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. In de uitbreiding wordt ruimte gegeven aan vier extra pilot gemeenten om te experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op deze benadering. news-6216 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Ontwikkeling verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-verpleegkundige-richtlijn-verzorging-centraal-veneuze-katheters/ Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van richtlijnen in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen, kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters. news-5354 Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 +0200 Rubicon 2020-2/3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2020-23/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-6209 Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 +0200 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – programmalijn 2: Verbetering van het re-integratieproces https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-programmalijn-2-verbetering-van-het-re-integratieproces/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers. Deze oproep is gericht op onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers. news-6153 Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data-fase-ii/ Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data onderzoek bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Breed samengestelde consortia, met minimaal 5 deelnemers die in fase I van het programma hebben deelgenomen, kunnen een onderzoeksvoorstel indienen. news-5249 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor 20 deelnemers. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5250 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ ZonMw stelt met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties een stimuleringssubsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een subsidieaanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen. news-5418 Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet. news-5993 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leven met Dementie (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leven-met-dementie-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. news-5994 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leefstijl en Leefomgeving (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leefstijl-en-leefomgeving-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020. news-5799 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 VOUCHERS – Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder/ Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is om kruisbestuiving tussen mbo (maatschappelijke) zorgopleidingen (bijv. verzorgende IG, mbo-verpleegkundige, persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg) en de gehandicaptensector te bewerkstelligen. De voucher biedt hiervoor financiële ondersteuning. Door samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo-docenten kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg.