ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 15 Jun 2019 17:00:40 +0200 Sat, 15 Jun 2019 17:00:40 +0200 TYPO3 news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3914 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0200 Off Road 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2019/ Het programma Off Road geeft ruimte aan jonge onderzoekers voor baanbrekend- onconventioneel onderzoek, en is daardoor potentieel risicovol. Het onderzoek betreft (bio)medische- en/of gezondheidszorgwetenschappen als onderzoekterrein(en). Er is extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie (Memorabel). news-4029 Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0200 Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor ‘multiprobleemgezinnen’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/oproep-voor-gemeenten-om-deel-te-nemen-aan-onderzoek-naar-een-effectieve-maatwerk-aanpak-voor-multi/ Ongeveer 1,5% van de gezinnen in Nederland loopt hardnekkig vast in meerdere en belangrijke leefgebieden, zoals veiligheid, schulden, werk, inkomen, wonen, middelengebruik, gezondheid en onderwijs. Recent is een onderzoek gestart dat onderzoek gaat doen naar een effectieve maatwerk-aanpak op deze multiprobleemgezinnen in 6 gemeenten. news-3997 Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0200 Nationale Sportinnovator Prijs 2019 – Van prestatie naar plezier https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-sportinnovator-prijs-2019-van-prestatie-naar-plezier/ Het Topteam Sport wil met deze oproep (sociale) innovaties stimuleren die bijdragen aan de overgang van een prestatiecultuur naar een positieve sportcultuur voor de jeugd tot en met 12 jaar. news-3980 Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0200 InnoSysTox - Moving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/innosystox-moving/ InnoSysTox - Moving is een gezamenlijke transnationale oproep van Nederlandse, Duitse en Belgische (Franstalige) financieringsorganisaties. InnoSysTox heeft als doel kennis van de humane toxicologie te vergroten en toepassingen in de praktijk te stimuleren zonder gebruik van dierproeven. Door internationale en interdisciplinaire samenwerking zal de ontwikkeling en toepassing van innovatieve systeembiologische vervangingsmethoden in de toxicologie worden versterkt. news-4149 Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 Oproep Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/oproep-netwerksubsidies/ De netwerksubsidie Voor elkaar! biedt een impuls om samenwerkingen tot stand te brengen. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) beperking, psychische ziekte of naasten kunnen hier een beroep op doen. news-4142 Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0200 Voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voucher-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Met een voucher JZOJP kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. news-4147 Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 Oproep Beleid en Strategie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/oproep-beleid-en-strategie/ Deze subsidieoproep is bestemd voor projectsubsidies van middelgrote aandoeningsoverstijgende organisaties en hun gezamenlijke aanpak om de belangen te behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten. De projecten hebben een (aandoenings)overstijgend karakter en richten zich op beleid en strategie. news-4069 Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0200 Derde evaluatie Embryowet https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/derde-evaluatie-embryowet-1/ Met deze oproep voor de derde evaluatie van de Embryowet wil ZonMw de vraag beantwoorden of de kerndoelstelling van de Embryowet in de praktijk nog steeds wordt gerealiseerd en of de Embryowet voldoende toekomstbestendig is ten aanzien van de medisch-wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. news-4166 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0200 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-2/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-4058 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 MPNN Workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops-1/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-4141 Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 NWO-FAPESP joint Call for Proposals ‘Healthy Ageing’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-fapesp-joint-call-for-proposals-healthy-ageing/ Many societal challenges are global in nature, and require flexibility and creativity to find solutions. The collaborative research financed by FAPESP and NWO is intended to work towards scientific knowledge and innovative solutions for high scientific and societal impact on healthy ageing. news-4123 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-2/ ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4067 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Versterken en verbeteren van wijkgericht werken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-en-verbeteren-van-wijkgericht-werken/ De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken. news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-4110 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-open-ronde-3/ De hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan hierbij centraal. Om deze beweging een impuls te geven stelt ZonMw (tussen 2018 en 2020) subsidies beschikbaar vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-3761 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-o/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3763 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-onderzoek/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3764 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ Introductietekst news-3765 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3766 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.