Deze subsidieoproep heeft betrekking op de startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk en is gericht op het opzetten van nieuwe initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk.

Onderwerpen

  • Startsubsidie
  • Geestelijke gezondheid
  • Preventie
  • Mentale veerkracht in de wijk

Onderdeel van programma

Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’

Geplaatst op

7 september 2021

Deadline

19 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk (pdf) 227 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Hierbij is ook ruimte voor het opzetten van nieuwe initiatieven en samenwerkingen.

Wat kan worden aangevraagd?

Ggz-instellingen kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor:

  • het opzetten van een lokale of regionale samenwerking tussen relevante partners in het sociaal- en zorgdomein. Het gaat om kortlopende trajecten waarbij samenwerking wordt opgezet, voorwaarden in kaart gebracht, plannen worden ontwikkeld en afspraken met betrokken partijen worden gemaakt. Bij het opzetten van de samenwerking kunt u gebruik maken van het Handelingskader samenwerken en gegevensdeling tussen woon-, zorg- en veiligheidsdomein in het kader van de aanpak personen met verward gedrag.
  • een kleinschalige initiatief, waarbij geëxperimenteerd kan worden met preventieve interventies op wijk- of gemeenteniveau.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Ggz-instellingen kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen.
  • Indien het project zich richt op het opzetten van een samenwerking, dient een ggz-instelling de subsidieaanvraag in namens de betrokken partijen. Het is verplicht (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten te betrekken bij uw project. Verder kunt u denken aan betrokkenheid van een (of meerdere) gemeente(n), overige zorg- en welzijnsorganisaties, een organisatie die de inzet van ervaringsdeskundigen ondersteunt of een kennisorganisatie.
  • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal onderdeel te zijn van de opzet, uitvoering en evaluatie van het project.
  • In de aanvraag dient de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €50.000,- per project met een maximale looptijd van 12 maanden. In totaal is binnen deze subsidieronde €400.000,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 oktober 2021, 14.00u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk (pdf) 227 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Alice Lamain

Programmasecretaris

+31 70 349 50 62
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website