Door de coronapandemie is het belang van de online samenleving enorm toegenomen. In het synergieprogramma Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving staat het omgaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving centraal.

Onderwerpen

  • Waarin, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, onderscheidt de online samenleving zich van de offline samenleving, bezien vanuit de verantwoordelijkheden van de overheid?
  • Hoe en waar, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, is het onderscheid in een online versus offline samenleving zichtbaar in de organisatie van onder andere het onderwijs, zorg, veiligheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en de woon- leef- en (voedsel-)omgeving? • Welke nieuwe kwetsbaarheden en nieuwe vormen van weerbaarheid zijn het gevolg van de online samenleving?
  • Hoe kan de weerbaarheid van bepaalde (groepen) mensen in de online samenleving worden gewaarborgd/vergroot en de kwetsbaarheid worden voorkomen/beperkt?
  • Welke implicaties, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, brengen de verdere uitbreidingen in de online omgeving voor verantwoordelijkheden van de overheid? Te denken valt aan onder meer ontwikkelingen als metaverse, immersive technologie etc.

Onderdeel van programma

COVID-19 programma

Geplaatst op

15 december 2022

Deadline

6 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving (pdf) 703 KB

Doel subsidieoproep

Dit synergieprogramma beoogt een deel van de kennisvragen rondom de online samenleving uit de Rijksbrede Kennisagenda te beantwoorden. Voor deze vragen is gekeken naar kennis die nodig is om op een passende manier om te kunnen gaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving, welke is versneld door de coronapandemie. Er wordt onder andere gekeken naar zowel de risico’s als de kansen die zijn ontstaan op het gebied van onder andere gelijkheid, veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar de rol en invloed van technologiebedrijven en overheden bij de totstandkoming en ontwikkeling van een online samenleving.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze call zijn vijf onderzoeksvragen opgesteld met betrekking tot het thema Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving die voor meerdere departementen en domeinen relevant kunnen zijn. Het is de bedoeling dat onderzoekers in een consortium op zoek gaan naar antwoorden. In fase 3 zal een overkoepelend en synthetiserend project de uitkomsten van de vijf eerdere onderzoeken met elkaar verbinden.

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal minimaal € 820.000 maximaal € 863.460 worden aangevraagd per aanvraag in fase 2. Voor het overkoepelende en synthetiserende project in fase 3 is € 553.200 beschikbaar.

Randvoorwaarden

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Aansluiting bij de doelstelling van het programma
  2. Kwaliteit van het consortium
  3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

NWO/ZonMw toetst uw aanvraag op de voorwaarden beschreven in de subsidieoproep onder sectie 3.4.1. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. De aanvraag is in het Engels opgesteld, ingediend via het Mijn ZonMw-account van de hoofdaanvrager en ontvangen voor of op de gestelde deadline.

Wie kan aanvragen?

Deze call wordt georganiseerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Programmalijn 2: Thematische programmering.

De call richt zich op maatschappelijke vraagstukken waarvoor interdepartementale en interdisciplinaire samenwerking nodig is. Een consortium dient te bestaan uit minimaal een hoofdaanvrager, mede-aanvrager en samenwerkingspartner. Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie mogen als hoofdaanvrager optreden.

Budget

Voor deze call is een totaalbudget van € 4.870.500 beschikbaar. Dit budget is verdeeld over fase 2 en fase 3 van het programma. Voor fase 2 is in totaal een budget van € 4.317.300 beschikbaar voor maximaal 5 projecten. In fase 3 is voor een overkoepelend en synthetiserend project een budget van € 553.200 beschikbaar. Indien in fase 2 het beschikbare budget niet volledig wordt benut, wordt het restant toegevoegd aan het budget voor fase 3.

De maximale looptijd van het voorgestelde project in fase II is 24 maanden en voor fase III 12 maanden.

Cofinanciering is binnen deze call niet verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 april 2023, 14:00:00 (CEST) uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving (pdf) 703 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het ZonMw secretariaat COVID-19 programma. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

ZonMw secretariaat COVID-19 programma

+31 70 515 03 13
covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website