Hoe kan economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroot worden? Welke handelingsperspectieven voor de verschillende partijen in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs.

Onderwerpen

 • Nationale Wetenschapsagenda
 • Economische zelfstandigheid en veerkracht van vrouwen
 • Living labs
 • Kennisketenbreed en interdisciplinair
 • Evidence based handelen

Onderdeel van programma

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Geplaatst op

14 mei 2020

Deadline

17 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Economische veerkracht van vrouwen (pdf) 604 KB

Doel subsidieoproep

De uitdaging van het duurzaam kiezen voor, verkrijgen en behouden van economische zelfstandigheid door vrouwen is onderhevig aan een complex samenspel van individuele preferenties, sociale normen en gewoontegedrag en ingesleten (institutionele) normatieve patronen.

Het doel van deze subsidieoproep is enerzijds inzicht in de bovenliggende systeemvraagstukken en anderzijds het formuleren van concrete door wetenschappelijk onderzoek onderbouwde handelingsperspectieven om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen.

Het richt zich daarbij op het hele ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen, waarbij de resultaten herleidbaar moeten zijn tot drie belangrijke beleidsgroepen:

 1. Vrouwen met een uitkering
 2. Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
 3. Vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep bestaat uit twee fases. In fase 1 kunnen er voorstellen ingediend worden voor living labs. Er zullen in fase 1 drie living labs geselecteerd worden die in fase 2 gezamenlijk één geïntegreerd consortiumproject indienen.

Randvoorwaarden

De doelgroep in een living lab moet terug te leiden zijn tot de drie benoemde beleidsdoelgroepen van economisch kwetsbare vrouwen. Daarnaast moet elk living lab drie doorsnijdende thematieken uitwerken:

 1. combinatie werk en privé en de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid;
 2. match tussen vraag en aanbod;
 3. zekerheden en verwachtingen op het gebied van duurzaam inkomen.

In het overkoepelend deel is aandacht voor opschaalbaarheid van handelingsperspectieven.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager of penvoerder van een consortium optreden. Kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners, economisch kwetsbare vrouwen en andere geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Budget

Voor deze subsidieoproep is een totaalbudget van € 2,865 miljoen beschikbaar. Hiervan is maximaal € 620.000,- per living lab beschikbaar. Het overige budget is bedoeld voor overkoepelende (onderzoeks)activiteiten. Het consortiumproject heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Budgetmodule Internationalisering (sectie 6.1 van de oproeptekst)

LET OP! Bij de budgetmodule Internationalisering hoort nog volgende toelichting:
Met budget voor internationalisering wordt het stimuleren van internationale samenwerking beoogd. Het aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn. Subsidiabel zijn:

 • reis- en verblijfskosten voor zover het om directe onderzoekskosten gaat voortvloeiende uit de internationale samenwerking en additionele kosten voor internationalisering die niet op een andere manier – bijvoorbeeld vanuit de benchfee – worden gedekt;
 • reis- en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers;
 • kosten voor de organisatie van internationale workshops/ symposia / wetenschappelijke bijeenkomsten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 november 2020, 14.00 uur uw voorstel indienen voor een living lab via ProjectNet. Na fase 1 zullen 3 living labs geselecteerd worden voor het indienen van één gezamenlijke aanvraag. De deadline voor het indienen van deze geïntegreerde aanvraag is 18 mei 2021, 14.00 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Het begrotingsformulier en de invulhulp voor de begroting kunt u hieronder vinden onder ‘Veelgestelde vragen’.

Subsidieoproep Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Economische veerkracht van vrouwen (pdf) 604 KB

Aanvraagformulier living lab NWA Economische Veerkracht

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Stroet. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website