NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren LS&H, ICT en Creatieve Industrie, het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma ontwikkeld op het gebied van big data en gezondheid. Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden en met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

Onderwerpen

 • Big data en gezondheid
 • Publiek private samenwerking
 • Vroege opsporing en preventie van hart en vaatziekten
 • Samenwerking tussen data science, gezondheidzorg, creatieve industrie en sociale en geesteswetenschappen

Onderdeel van programma

Commit2data welke wordt uitgevoerd door NWO

Geplaatst op

17 augustus 2018

Deadline

1 oktober 2018,
14.00 uur

Bijeenkomst over complementariteit van projecten

NWO stelt begin september in Den Haag ruimte beschikbaar voor potentiële (hoofd)aanvragers om samen te komen en de complementariteit en de onderlinge samenhang tussen projecten af te stemmen, omdat “de complementariteit van de projecten en de onderlinge samenhang tussen de projecten zullen worden meegewogen in deze prioritering” van het eindbeoordeling. Deze mogelijkheid is onder voorbehoud op vrijdag 7 september. U kunt zich hiervoor opgeven via data2person@nwo.nl

Doel subsidieoproep

Doelen voor het onderzoeksprogramma zijn:

 1. Bijdragen aan vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten door data science, gezondheids-, medisch- en creatieve industrie wetenschappelijk onderzoek. De KIA’s ICT, LSH en ClickNL van de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie zijn kaderstellend.
 2. Bevorderen van interdisciplinaire en publiek-private samenwerking tussen onderzoeksgebieden, bedrijven en burgers/patiënten/(zorg)professionals met goede perspectieven op innovaties en uitdagende wetenschappelijke vragen.
 3. Versterking van het vraag-gestuurde onderzoek, innovatie en valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en maatschappelijke uitdagingen.
 4. Het realiseren van herbruikbare en duurzame wetenschappelijke en technologische oplossingen die ook toepassing zullen blijven vinden na afloop van het onderzoeksprogramma.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragen betreffen fundamenteel/industrieel onderzoek. Per subsidieaanvraag kan, afhankelijk van het type onderzoek, minimaal M€ 1 (bij 50% cofinanciering) tot maximaal M€ 2,25 (bij 25% cofinanciering) subsidie aangevraagd worden uit de beschikbare middelen voor dit onderzoeksprogramma en minimaal 2 - 3 FTE aan inzet van eScience Research Engineers. Minimaal de helft van de beschikbare in cash middelen per project is bestemd voor aanstellingen van tijdelijk wetenschappelijk personeel aan door NWO-erkende onderzoeksorganisaties. 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Aanvragen worden namens een consortium ingediend door een hoofdaanvrager aangesteld bij een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker. De hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor het project. Consortia bestaan uit:

 1. Tenminste drie onderzoeksgroepen – waarvan tenminste twee onderzoeksgroepen van door NWO-erkende onderzoekorganisatie(s);
 2. Tenminste één onderneming;
 3. 2-3 FTE eScience Research Engineers.

Er is bovendien voorzien in participatie van eindgebruikers. Eindgebruikers zijn burgers, patiënten en/of (zorg)professionals.

Ten behoeve van de beoogde multidisciplinariteit wordt in de onderzoeksprojecten samengewerkt tussen onderzoekers uit onderstaande onderzoeksgebieden:

 • Data Science (bestudeert generieke manieren om verrassende en betrouwbare inzichten uit data af te leiden en deze effectief van en naar gebruikers en hun omgeving te communiceren)
 • Levens- en gezondheidswetenschappen
 • Creatieve Industrie onderzoek – data driven design
 • Sociale wetenschappen (ethische en juridische vraagstukken)

Budget

Voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma is M€ 6,58 subsidie beschikbaar. De looptijd van de projecten is maximaal 5 jaar.

Aanvraag indienen

Aanvragen worden ingediend via ISAAC, het elektronisch indiensysteem van NWO.

Zie de volledige tekst van de oproep Big Data & Gezondheid op:

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/big-data--gezondheid/big-data--gezondheid.html

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze oproep kunt u contact opnemen met Inge Valstar, programmasecretaris ZonMw cluster Life Sciences & Health, telefoon 070 349 5286 of met Tess van de Voorde, beleidsmedewerker domein Exacte & Natuurwetenschappen van NWO, telefoon: 070 349 4258, e-mail: data2person@nwo.nl.

Voor technische vragen over ISAAC neemt u contact op met de ISAAC helpdesk. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website