Medische producten: nieuw en nodig

Programmatekst

Doel van het programma

Het programma Medische Producten: Nieuw en Nodig (MPNN) stimuleert samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen, en waar mogelijk zorgverleners en het bedrijfsleven. Het doel is om onderzoek te versnellen naar die medische producten waarvan patiënten aangeven daar behoefte aan te hebben. Onder medische producten worden verstaan: geneesmiddelen, hulpmiddelen voor diagnostiek en zorg; en weefselvervangende producten.

Het programma MPNN is nadrukkelijk bedoeld om patiënten en patiëntenorganisatie het heft in eigen hand te laten nemen en er zo voor te zorgen dat onderzoekers en mogelijk ook zorgverleners en bedrijven inzicht krijgen in de onderzoeksbehoeften van patiënten. MPNN wil dit faciliteren en heeft hiervoor twee pijlers:

  1. Het stimuleren van co-creatie van onderzoek door middel van de Medische Inspirator prijs.
  2. Het bevorderen van prioritering van onderzoek door patiëntenorganisaties middels workshops.

Advies van de Gezondheidsraad

Het programma Medische Producten: Nieuw en Nodig volgt uit het gelijknamige adviesrapport van de gezondheidsraad. Naar aanleiding van dit rapport heeft het ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld om vraaggericht onderzoek naar medische producten te stimuleren.

De prijs

De Medische Inspirator prijs is een prijs die wordt uitgereikt voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker. Voor een impressie van de prijs kun je hier de video’s van de genomineerden van voorgaande jaren bekijken. Zie ook onze Facebookpagina Patiënt zoekt onderzoeker. De prijs is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project waarin de onderzoeksbehoefte van patiënten centraal staat en in actieve zin samen met de patiënt wordt gerealiseerd, waarbij de patiënt en patiëntenorganisatie, waar mogelijk, de leiding hebben. Essentieel is dat het om een inspirerende samenwerking en een innovatief voorstel gaat.

De Medische Inspirator prijs heeft de volgende doelstellingen:

  • Duurzame en evenwichtige samenwerking tussen patiënten, patiëntenorganisaties en onderzoekers bewerkstelligen.
  • Hoge mate van co-creatie met patiënt en patiëntenorganisatie: meebeslissen en meewerken in alle fasen van het onderzoeksproject.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve medische producten waar patiënten behoefte aan hebben.
  • Groot communicatiebereik om een zo breed mogelijk publiek te betrekken, kennisdeling met de doelgroep (en het brede publiek) en als inspiratie en bewustwording van de haalbaarheid en het belang van de samenwerking.

Uitgebreidere informatie over de Medische Inspirator prijs en het stemproces vindt u op de pagina van de Medische Inspirator prijs.

Workshops

Meer en meer worden patiënten of andere eindgebruikers betrokken bij de innovatie van medische producten. Toekomstige eindgebruikers als patiënten, cliënten of zorgverleners kunnen tenslotte als geen ander aangeven waar behoefte aan is en waar dat (onderzoeks)product aan zou moeten voldoen. Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. Om deze patiëntgedreven onderzoeksagenda te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën worden er workshops gefaciliteerd. Met deze workshops willen wij eindgebruikers en onderzoekers in de gelegenheid stellen om samen met de onderzoeksprioriteiten van patiënten aan de slag te gaan. De workshops, met de onderzoeksagenda van patiënten als uitgangspunt, kunnen worden ingezet om:

  • de samenwerking tussen onderzoekers en patiëntenorganisaties te stimuleren zodat patiënt-gedreven onderzoeksagenda’s vertaald worden naar concrete onderzoeksvragen waar onderzoekers mee aan de slag kunnen;
  • in gezamenlijkheid voor de onderzoeksvragen van patiënten een subsidieaanvraag op te stellen;
  • een gezamenlijke strategie voor de financiering van het onderzoek te formuleren en een plan van aanpak hiervoor op te stellen;
  • een gezamenlijke strategie te formuleren en een plan op te stellen voor het betrekken van benodigde expertise en/of partijen of een stap voorwaarts richting implementatie in de praktijk.

Ga voor meer informatie over de subsidieronde naar de oproep MPNN workshops.

Participatie

ZonMw streeft op veel manieren naar participatie van belanghebbenden en eindgebruikers in de zorg. Participatie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van en nieuwe inzichten voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Deze betrokkenheid bevordert tevens dat resultaten beter aansluiten bij de behoeften van deze groepen. Zie voor meer informatie de themapagina Participatie.

Onderwerpen

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 450.000
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %

Rouming Hu
Programmasecretaris MPNN
MPNN [at] zonmw.nl