Ervaringsdeskundigen kunnen eraan bijdragen dat onderzoek beter aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat uitkomsten uit onderzoek beter geschikt zijn om toe te passen.

Daarom stimuleert ZonMw betrokkenheid  van ervaringsdeskundigen in projecten en programmering. Samenwerking tussen wetenschappers, ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers uit de zorgpraktijk, onderwijs en bijvoorbeeld gemeenten geeft de beste garantie dat de juiste, dat wil zeggen relevante, vragen gesteld worden en dat antwoorden goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Bij ervaringsdeskundigen gaat het niet alleen patiënten of cliënten, maar ook om mantelzorgers, of vertegenwoordigers van een bepaalde groep, zoals jongeren of ouderen.

Er zijn diverse patiënten- en cliëntenorganisaties waar ervaringsdeskundigen zich kunnen aanmelden om mee te doen aan onderzoek. Er zijn diverse rollen van belang. Naast deelnemer aan bijvoorbeeld klinisch onderzoek kan worden gedacht aan lid van programmacomissie, lid van een panel om onderzoeksvoorstellen op relevantie te beoordelen, lid van een klankbordgroep van een onderzoeksproject, of als mede-onderzoeker, lid van een projectgroep.

Beoordelen van onderzoeksvoorstellen

ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland hebben een convenant gesloten om de vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigen in onderzoeksprojecten te bevorderen. Patiëntenfederatie Nederland en ZonMw zetten een panel met ervaringsdeskundigen in bij diverse programma’s. Daarnaast werkt ZonMw ook samen met andere patiënten- en cliëntenorganisaties, zoals de Hart en Vaatgroep en Hartstichting en Alzheimer Nederland.

Geïnteresseerd om onderzoeksvoorstellen te beoordelen? U kunt deelnemen aan panels van bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland, Alzheimer Nederland en de Hartstichting/Hart en Vaatgroep.

Deze panels worden onder andere ingezet om voor ZonMw de relevantie te beoordelen van onderzoeksvoorstellen. In drietallen of in een groepsgesprek bepalen de ervaringsdeskundigen, begeleid door een gespreksleider, wat zij van het onderzoeksvoorstel vinden. Vinden zij het onderwerp relevant voor de doelgroep? Hebben zij iets aan de uitkomsten van het onderzoek? Zijn ervaringsdeskundigen betrokken? Is het project realistisch? Is de onderzoeksopzet niet te belastend voor de deelnemers aan het onderzoek?

Tips

Zit u in een panel van ervaringsdeskundigen? Hoe zorgt u dan dat onderzoekers daadwerkelijk iets doen met uw feedback op de onderzoeksvoorstellen? Hier volgen 3 tips.

  • Geef een duidelijk oordeel
  • Noem je belangrijkste argument en gebruik daarbij signaalwoorden (zoals ‘want’, ‘daarom’ en ‘bovendien’)
  • Eindig met een advies, bij voorkeur in termen van actie (aanmoedigen, adviseren, gebieden)

Enkele panels van ervaringsdeskundigen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website