ZonMw wil bij voorkeur praktijkgericht programmeren en laat zich daarbij voeden door de kennisbehoeften van het veld. De laatste tijd worden steeds vaker agenda’s opgesteld die deze behoefte kenbaar maken.

ZonMw wil deze kennisagenda's graag gebruiken binnen haar programmering, vanuit de gedachte dat nieuwe kennis die aansluit op een praktijkprobleem of -behoefte eerder zal worden toegepast of benut. Momenteel werkt ZonMw dit verder uit in beleid.

Over wat voor soort agenda’s gaat het?

Zorg- of vakinhoudelijke kennisagenda's zijn gericht op de kennisontwikkeling op een thema of ziekte, of van een vakgebied. Ze zijn doorgaans afkomstig van veldpartijen, zoals wetenschappelijke of beroepsverenigingen, of van patiënten- of koepelorganisaties. Ook een kennisagenda als Gender en gezondheid die door ZonMw zelf is ontwikkeld, valt hieronder. Het zijn deze agenda’s waar ZonMw momenteel beleid voor ontwikkelt en waarop de checklist van toepassing is.

Over wat voor soort agenda’s gaat het niet?

In bestuurlijke agenda’s worden bestuurlijke afspraken of de prioriteiten van beleidsorganen vastgelegd. Een voorbeeld is de ‘Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda’ die voortvloeide uit het Hoofdlijnakkoord medisch specialistische zorg. Als hoofdopdrachtgever draagt VWS ZonMw op om in de programmering aan te sluiten bij deze bestuurlijke agenda's. De totstandkoming en de inhoud van dit soort agenda’s staan voor ZonMw niet ter discussie.

Meer informatie

Checklist

Kennisagenda's worden met verschillende doelen, methoden en partijen opgesteld. Dat maakt het nodig ze te beoordelen alvorens ze in de ZonMw-programmering gebruikt kunnen worden.

Hoe en met welk doel kwam de agenda tot stand, welke onderdelen zitten er in, wat is de herkomst daarvan, wie zijn de samenstellers, wie waren verder betrokken, en vooral ook, is er rekening gehouden met onderzoekbaarheid en kennisbenutting?

Om een kennisagenda op deze aspecten te kunnen beoordelen heeft ZonMw een toetsingsinstrument ontwikkeld. Deze checklist kan ook een handreiking zijn voor partijen die een kennisagenda willen opstellen.

Checklist Kennisagenda's

Kennisagenda voorleggen aan ZonMw?

ZonMw wil, in deze fase van beleidsontwikkeling, graag ervaring opdoen met het toepassen van de checklist om de geschiktheid van kennisagenda’s voor haar programmering te beoordelen.

Wilt u uw kennisagenda in deze fase al voorleggen aan ZonMw en feedback ontvangen? Dat kan door een uw kennisagenda op te sturen naar het onderstaande emailadres. Zorgt u er wel voor dat de kennisagenda ondertekend is door de voorzitter of directeur van de meest belanghebbende eigenaar (en namens eventuele voorzitters van andere belanghebbenden).

Stuur een mail naar kennisagenda@zonmw.nl

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website