ZonMw tijdlijn Participatie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Participatie nl-nl Sat, 16 Feb 2019 17:52:03 +0100 Sat, 16 Feb 2019 17:52:03 +0100 TYPO3 news-3628 Fri, 15 Feb 2019 10:36:00 +0100 Het verspreiden van het inclusief onderzoeksvirus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-verspreiden-van-het-inclusief-onderzoeksvirus/ Patiënten werken steeds vaker mee aan wetenschappelijk onderzoek naar hun aandoening. Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking dit doen? Tessa Frankena van het Radboudumc zocht het uit en op 14 januari promoveerde zij op haar onderzoek, dat de basis was voor een richtlijn voor het doen van inclusief gezondheidsonderzoek. De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ organiseerde ter gelegenheid van deze promotie het symposium ‘Inclusief onderzoek in ’t eggie’. In dit artikel leest u hier meer over. Waarden en idealen

Waarden en idealen zijn belangrijke drijfveren bij inclusief onderzoek. Dat blijkt uit de betogen van Christine Linehan en Maaike Hermsen. Christine Linehan is associatie professor en directeur van het UCD Centre for disability Studies. Zij vertelt hoe ver Ierland is in het doen van inclusief onderzoek. Bij inclusief onderzoek is gelijkwaardigheid altijd het streven. Maar de realiteit is wel eens anders. Hoe zorg je voor een gelijkwaardig loon, een gelijkwaardig auteurschap en gelijkwaardige bijdragen aan de projectactiviteiten? Maaike Hermsen, lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking, staat stil bij de morele uitdagingen van inclusief onderzoek. Inclusief onderzoek kan en lukt ook – maar vooralsnog niet zonder dat je (morele) dilemma’s en uitdagingen tegenkomt.

Co-onderzoeker

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen vertellen over hun werk als co-onderzoeker in het project van Tessa Frankena. Zij vertellen wat daarbij wel én niet helpt. Zij vinden tijd, een duidelijke rol- en taakverdeling, respect en eerlijkheid belangrijke voorwaarden in de samenwerking. Hun werk heeft een aantal handige hulpmiddelen opgeleverd. Deze hulpmiddelen kunnen andere onderzoekers gebruiken bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten en dat gebeurt al veel. Er is bijvoorbeeld een toegankelijke folder, een toestemmingsformulier en er zijn verschillende onderzoekshulpmiddelen die het doen van inclusief onderzoek makkelijker maken. Henk en Anneke zijn enthousiast over hun werk als co-onderzoeker en verspreiden het inclusief onderzoeksvirus steeds verder. Zij zetten hun goede werk voort bij het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’ van het programma Gewoon Bijzonder.

Richtlijn 

Tessa Frankena deed samen met Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen een literatuurstudie, een vragenlijstenonderzoek, een Delphi-studie en een bespiegelende studie onder mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Onder hen waren ook onderzoekers. Op basis hiervan ontwikkelde het onderzoeksteam - samen met 17 experts zónder en 40 experts mét een verstandelijke beperking - een 'consensus statement on inclusive health research'. Met deze richtlijn is het voor onderzoekers makkelijker gezondheidsonderzoek te doen met (en voor) mensen met verstandelijke beperkingen.

CABRIO-training en meer participatie

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen hebben – samen met een aantal collega’s van het project Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld - de CABRIO-training gevolgd. Sofie Sergeant (onderzoeker Disability Studies) en Henriëtte Sandvoort (co-onderzoeker LFB) hebben in het project ‘Samen werken, samen leren’ van het programma Gewoon Bijzonder de CABRIO training ontwikkeld. In deze training krijgen projectleden training en coaching op maat over het samenwerken met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en om coaching die is toegespitst op participatie in het specifieke project. In deze coaching is onder andere aandacht voor participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams. Sofie en Henriëtte hebben tijdens het symposium hun gezamenlijke missie toegelicht. Zij pleiten voor betere participatie van mensen met een beperking in alle onderzoeksprojecten van het Programma Gewoon Bijzonder. 

Meer weten?

•    Meer informatie over het project ‘Samen werken, samen leren’
•    Meer informatie over het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’
•    Een toegankelijke versie van het proefschrift ‘Optimising inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities’   

]]>
news-3547 Sun, 03 Feb 2019 15:00:00 +0100 Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders-in-nederland-1/ Hoe kun je psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren en kennis hierover uitbreiden? ZonMw financiert 3 onderzoeks- en 8 praktijkprojecten waarin deze vraag centraal staat. Psychische gezondheid

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is over het algemeen minder dan dat van mensen zonder vluchtelingenachtergrond, blijkt uit recent onderzoek. Ook ervaren veel vluchtelingen psychische problemen en/of hebben ze een trauma opgelopen. Verbetering van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van kennis over deze zorg is hierdoor van groot belang.

Er is nog (veel) ruimte voor verbetering als het gaat om onderzoek naar (mentale) zorg en het verbreden van kennis over vluchtelingen en statushouders in Nederland. De ggz-keten kent nog hiaten en kan meer samenhang gebruiken.

11 projecten gehonoreerd

De subsidieoproep voor onderzoek naar zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland leverde veel subsidieaanvragen op. Na beoordeling door experts, het panel en de programmacommissie zijn 3 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gehonoreerd. De projecten starten uiterlijk in maart 2019.

Een panel met statushouders

Voor het programma Zorg voor vluchtelingen is een nieuw panel opgericht dat bestaat uit statushouders. De leden van dit panel hebben de aangevraagde projecten beoordeeld op relevantie voor statushouders. Na afloop van de vergadering gaven de panelleden hun mening over de opzet van het programma en het beoordelingsproces:

‘Het programma is belangrijk omdat de nieuwkomers meer aandacht nodig hebben. Door oorlog en wat ze in hun landen hebben meegemaakt, naast de slechte ervaringen tijdens hun reizen, hebben heel veel nieuwkomers psychische problemen. Het programma Zorg voor Vluchtelingen speelt een belangrijke rol om deze doelgroep te helpen met hun problemen.’

‘Wij zijn mensen die bij deze doelgroep horen en van hetzelfde land zijn gekomen dus we hebben dezelfde ervaringen, achtergronden en taal.’

‘Ik vind dat de projecten handig zijn. Ze zijn gericht op verschillende leeftijden, van kinderen tot ouderen. Daarnaast passen de projecten bij de nieuwkomers en kunnen ze hen helpen om hun verleden te vergeten en hun toekomst op te bouwen.’

Meer informatie

 

]]>
news-3467 Thu, 17 Jan 2019 13:44:25 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-voor-gemeen/ Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is verplicht als u een aanvraag wilt indienen! Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk. Tijdens de bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België. Ook wordt de subsidieoproep toegelicht, wordt ingegaan op de wijze waarop aan consortia ondersteuning geboden wordt bij het proces en het indienen  van de aanvraag en is er ruimte voor vragen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanvraag wilt indienen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan via dit formulier. 

De Belgische Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Dit gebeurt deels in groepsverband, deels individueel. Per traject wordt een groep jongeren samengesteld die zich zes maanden lang inzetten in verschillende sectoren. De jongeren krijgen daarnaast in groepsverband verschillende trainingen. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties. Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domeinoverstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. 

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten? 

eer informatie over de randvoorwaarden vindt u in de factsheet hieronder en in de definitieve subsidie-oproep die op 18 maart 2019 opengesteld wordt. Voor inhoudelijke vragen kunt u nu al contact opnemen via amd@zonmw.nl of 070-349 52 45.

]]>
news-3465 Thu, 17 Jan 2019 08:17:10 +0100 Inbreng patiënten wordt echt serieus genomen https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Documenten/Artikel_patie__ntenparticipatie_in_onderzoek.pdf De palliatieve zorg is nog altijd volop in ontwikkeling. Zorgprofessionals en wetenschappers ontwikkelen nieuwe aanpakken om patiënten en naasten te ondersteunen. Kees Gosens en Bep Kalse – allebei kankerpatiënt – vertellen over hun ervaringen bij de ontwikkeling van Oncokompas. Een ZonMw-artikel in het Tijdschrift Pal voor U. news-3458 Tue, 15 Jan 2019 15:50:28 +0100 Patiëntenparticipatie bij het ontwikkelen van de app Reality Keeper https://publicaties.zonmw.nl/e-health-toepassingen-ontwikkelen-samen-met-de-patient-de-reality-keeper/ De Reality Keeper is een app die je activiteit op sociale media monitort en waarschuwt als het dreigt mis te gaan. In eerste instantie werd de Reality Keeper bedacht door en voor mensen met een psychose. Inmiddels is de app door iedereen te gebruiken. news-3450 Tue, 15 Jan 2019 14:19:00 +0100 Succesvolle arbeidsparticipatie voor mensen met autisme https://www.youtube.com/watch?v=s8OmBIJi8ec&feature=youtu.be&list=PL4ZUygULA-TugOxf5ryvE3CyMK9cHDusS In het project WerkWeb-Autisme wordt een zelfmanagement methodiek ontwikkeld om mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk. news-3449 Tue, 15 Jan 2019 08:39:52 +0100 Participatie gebaat bij helderheid over beweegredenen en werkwijze https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/participatie-gebaat-bij-helderheid-over-beweegredenen-en-werkwijze/ Participatie van ervaringsdeskundigen in projecten is pas succesvol als er duidelijkheid is gecreëerd samen met de ervaringsdeskundigen over de onderliggende beweegredenen en de inrichting van het participatieproces. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek van het Amsterdam UMC waarbij de beweegredenen en de inrichting van het proces van participatie in kaart zijn gebracht bij drie verschillende projecten van Q-support. Q-support is een onafhankelijke landelijke stichting die zich bezig houdt met advies, begeleiding en onderzoek van Q-koortspatiënten

Samen duidelijkheid creëren

Participatie van ervaringsdeskundigen in wetenschappelijk onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de beweegredenen voor participatie vaak onduidelijk blijven. Participatie kan bijvoorbeeld bedoeld zijn als een recht of als hulpmiddel om bepaalde doelen te bereiken. Participatie in projecten is pas succesvol als er duidelijkheid is gecreëerd samen met de ervaringsdeskundigen over de onderliggende beweegredenen en de inrichting van het participatieproces.

Proces

Ook over de inrichting van het proces van participatie bestaat vaak onduidelijkheid. Over het proces komen vragen op als: wie moeten er precies participeren, hoe en waarin, en met welke mate van zeggenschap?

In dit onderzoek is onder andere gekeken naar hoe participatie vorm kreeg, welke methode er gebruikt werd en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat succesvolle participatie met een of meer beweegredenen een goed uitgedacht en strak georganiseerd participatieproces vereist waarin ook naar patiënten teruggekoppeld wordt wat er met hun inbreng is gebeurd.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen ten slotte nog een aantal interessante aanbevelingen. Zoals, organiseer het proces aan de hand van duidelijke procedures. Beschrijf daarin de rollen, de taken, de besluitvorming en de terugkoppeling tussen onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere stakeholders. Denk tot slot ook goed na over de beschikbare tijd, middelen, menskracht, training en meer structurele factoren.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar de verschillende beweegredenen van participatie, de gebruikte werkwijze en de resultaten?

]]>
news-3435 Mon, 14 Jan 2019 05:16:03 +0100 Een ‘online community’ om ervaringskennis in het omgaan depressie te delen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-online-community-om-ervaringskennis-in-het-omgaan-depressie-te-delen/ Hoe kan ervaringskennis anderen met depressie helpen? Tijdens het kwalitatieve onderzoek ‘de Kracht van Depressie’ zijn 15 mensen met depressie geïnterviewd en hebben er 3 focusgroepen plaatsgevonden om de ontwikkeling van ervaringskennis bij depressie in kaart te brengen. Factoren als gepersonaliseerde informatie, laagdrempelig en gelijkwaardig contact met lotgenoten, flexibiliteit maar ook samenwerking tussen alle partijen (zorgverleners, naasten, ervaringsdeskundigen, werkgever) werden tijdens dit proces als relevant beschouwd om ervaringskennis op een prettige wijze te kunnen delen. Deze voorwaarden brengt het project samen in een digitale community voor mensen met depressie en hun naasten. Het delen van ervaringen en in het omgaan met depressie en advies van lotgenoten staat in deze omgeving centraal. De community is een veilige en betrouwbare digitale omgeving, waarin vraag en aanbod van ervaringskennis over depressie bij elkaar komt. De komende maand staat in het teken van het creëren van de community, zodat deze het eerste trimester van 2019 in gebruik genomen kan worden.

Samenwerking

Dit onderzoek is een samenwerking tussen TopGGz-instelling Pro Persona, de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging, het Radboudumc en REshape, het innovatiecentrum voor zorgverandering. Het onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-Onderzoeksprogamma ggz.

Interesse of deelname

Bij interesse in het project, kan contact opgenomen worden met Dorien Smit, promovenda bij Pro Persona Research: d.smit@propersona.nl.

Meer informatie

]]>
news-3379 Wed, 19 Dec 2018 14:20:00 +0100 Subsidie voor kleinschalige initiatieven in de ggz door ervaringsdeskundigen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-kleinschalige-initiatieven-in-de-ggz-door-ervaringsdeskundigen/ Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur.
De subsidie is bedoeld voor initiatieven, interventies of instrumenten die door ervaringsdeskundigen worden geleid en ten goede komen van ggz-patiënten. Ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen bij opleidingen voor professionals kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leiden van een (herstel)groep, het opzetten van een (digitaal) platform, het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de opleiding tot hulpverlener of het geven van voorlichting binnen een ggz-instelling.

Budget

De maximaal aan te vragen subsidie per project is € 20.000,- voor een looptijd van maximaal 6 maanden. De subsidies zijn niet bedoeld voor het voortzetten van de werkzaamheden van een ervaringsdeskundige die reeds in dienst is van een organisatie. Dit valt namelijk onder verzekerde zorg. In totaal is er voor deze subsidieronde maximaal € 300.000,- gereserveerd. Er kunnen dus maximaal 15 projecten toegekend worden.

Informatiebijeenkomst en training

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Kom dan op maandag 21 januari 2019 of dinsdag 29 januai van 12.00 tot 13.00 uur naar de informatiebijeenkomst bij PGOsupport in Utrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden via avg@zonmw.nl. ZonMw licht daar de subsidiemogelijkheid toe. Aansluitend geeft PGOsupport de training ‘Projectaanvraag schrijven voor ervaringsdeskundigen’ (13.00 tot 16.30 uur). De trainingen van PGOSupport zitten inmiddels helaas vol; u kunt zich hier dus niet meer voor inschrijven.

Meer informatie

]]>
news-3229 Wed, 14 Nov 2018 16:08:00 +0100 Tweet Mediant over het verhaal van peter Pierik https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mediant-over-het-verhaal-van-peter-pierik/ news-3054 Thu, 27 Sep 2018 14:29:25 +0200 De patiënt is de baas bij een nieuw project van het AMC https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-patient-is-de-baas-bij-een-nieuw-project-van-het-amc~ba23c08b/ Niet langer de experimenten van wetenschappers in een laboratorium als basis van een studie, maar het dagelijks leven van patiënten aan de keukentafel: dat is het uitgangspunt van het project ‘Mijn eigen onderzoek’ dat dinsdag officieel van start gaat. Het project - een samenwerkingsverband van vier universiteiten, een patiëntenorganisatie en voedingsbedrijven - wil vooral varen op de ervaringen van individuele chronisch patiënten. news-3046 Thu, 27 Sep 2018 08:34:58 +0200 Visuele routekaart in de maak voor patiëntenparticipatie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/visuele-routekaart-in-de-maak-voor-patientenparticipatie-in-onderzoek/ Ervaringsdeskundigen mee laten doen in onderzoek is nog lang niet vanzelfsprekend. Maar er is al veel kennis en ervaring in huis hoe je dat kunt doen. Om het onderzoekers die met ervaringsdeskundigen in hun project aan de slag willen gemakkelijk te maken, wordt een visuele routekaart gemaakt. Deze routekaart komt beschikbaar op www.participatiekompas.nl. Samen met de gebruikers ontwikkelen

De routekaart geeft toegang tot algemene kennis over patiëntenparticipatie. Daarnaast biedt de routekaart informatie over randvoorwaarden voor succes, geschikte methodieken en instrumenten en relevante praktijkvoorbeelden. Daarvoor wordt bestaande kennis op een zodanige wijze gepresenteerd dat deze aansluit bij de wensen en vragen van onderzoekers. Om dit te realiseren doen onderzoekers, als gebruikers van deze kennis, mee in het project.

PGOsupport gaat de routekaart ontwikkelen, samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De middelen om dit te doen zijn ter beschikking gesteld door ZonMw, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, Alzheimer Nederland en Harteraad. Naar verwachting is de routekaart in de zomer van 2019 gereed.

Meer informatie

 

]]>
news-3001 Fri, 14 Sep 2018 21:47:00 +0200 Tweet Bert Stavenuiter over programma ondersteuning ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-bert-stavenuiter-over-programma-ondersteuning-ervaringsdeskundigheid/ news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

  • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
  • Over Open Access op onze website
  • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
  • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
  • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2907 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Tweede subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-opengesteld/ Vandaag is de oproep voor de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Net zoals bij de eerste oproep biedt het actieprogramma de mogelijkheid om aan de hand van proeftuinen te experimenteren met de invulling van de maatschappelijke diensttijd. De proeftuinen kunnen experimenteren met diverse aspecten, zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren, of het stimuleren van de inclusie van verschillende groepen jongeren.

De focus in deze oproep ligt op proeftuinen die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie en op proeftuinen die zich richten op een specifieke groep jongeren of sector. Laat uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 uur weten dat u interesse heeft. De deadline voor de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. 

Wat is maatschappelijke diensttijd?

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: de maatschappelijke impact van jongeren  verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn; ze doen mee om nieuwe skills en ervaringen op te doen.

Wie kan aanvragen?

Organisaties met een goed idee kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Binnen het actieprogramma wordt in proeftuinen gewerkt aan goede voorbeelden voor de maatschappelijke diensttijd. Organisaties hebben aantoonbaar ervaring in het organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten met jongeren.

Wat zijn de voorwaarden?

De proeftuinen moeten en stevige omvang en bereik hebben, dat wil zeggen landelijk, regionaal of grootstedelijk. Daarnaast moet in de proeftuin het hele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren van de maatschappelijke inzet doorlopen worden. Per proeftuin kan een subsidie van minimaal € 100.000 euro en maximaal € 500.000 euro aangevraagd worden. De looptijd van de proeftuin is maximaal 18 maanden. 

Hoe kan er subsidie aangevraagd worden?

Maak uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 duidelijk dat u interesse heeft door het vooraanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt dan een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. De volledige subsidieoproep en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.

Informatiebijeenkomst op 5 september

Benieuwd naar meer informatie over het actieprogramma en de subsidieoproep? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op woensdag 5 september van 09.30 tot 12.30 of van 13.30 tot 16.30 bij ZonMw in Den Haag. Deze bijeenkomst wordt gefilmd en daarnaast wordt er een verslag gemaakt dat diezelfde week nog wordt gepubliceerd.

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd?

Met dit programma bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Het ministerie van VWS heeft € 25 miljoen subsidiemiddelen in 2018 beschikbaar gesteld voor het actieprogramma. Dit jaar zet ZonMw twee subsidieronden uit.

Meer weten?

]]>
news-2898 Thu, 23 Aug 2018 12:39:04 +0200 Ervaringsdeskundige, jouw mening telt! http://www.handicapnieuws.net/content/hnnieuws/dinsdag-21-augustus-2018/2/ ‘Als het aankomt op kennis over jouw beperking of chronische ziekte en wat dit voor jouw dagelijkse leven betekent, is er niemand wijzer dan jijzelf.’ Deze zienswijze ondersteunen wij van harte. Daarom nemen ervaringsdeskundigen in veel ZonMw-programma’s en projecten een belangrijke rol in. Lees het gehele artikel op de website van Handicapnieuws.net.  

]]>
news-2862 Mon, 30 Jul 2018 13:25:00 +0200 Werken aan een inclusieve wijk https://mediator.zonmw.nl/mediator-30/werken-aan-goed-buurmanschap/ Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen tegenwoordig in de wijk. Zorg- en welzijnsorganisaties en een wooncorporatie in Amstelveen werken samen aan een ‘inclusieve buurt’: een buurt waarin iedereen meedoet.  

]]>
news-2797 Fri, 27 Jul 2018 07:00:00 +0200 Projecten eerste subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-eerste-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-gehonoreerd/ Vandaag is bekendgemaakt dat 38 proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd binnenkort van start mogen gaan. Deze projecten zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronde en zullen zo’n 13.000 jongeren stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Proeftuinen

Er zit veel diversiteit in de gehonoreerde proeftuinen. Jongeren kunnen aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en zelfs op zee. Een van de projecten is van de Reddingsbrigade. Als lifeguard, trainer of instructeur worden jongeren opgeleid en dragen ze verantwoordelijkheid. De jongeren krijgen de mogelijkheid om na hun diensttijd met een EHBO- en internationaal erkend lifeguarddiploma de deur uit te lopen, of om langer te blijven. Bij een ander project organiseren jongeren door het hele land diners op het platteland, waardoor jongeren uit de stad en jonge boeren met elkaar in contact komen. Maar ook inzet binnen een maatjesproject en als vrijwilliger aan de slag gaan bij mensen thuis behoort binnen de proeftuinen tot de mogelijkheden. 

Alle proeftuinen hebben met elkaar gemeen dat jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar ook zeker wat ze leuk vinden om te doen. Een aantal proeftuinen richten zich op jongeren zonder diploma of jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden. Met de maatschappelijke diensttijd worden zij met passende begeleiding in staat gesteld te ontdekken waar hun talenten liggen en deze te benutten. 

In het zonnetje gezet

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft alle gehonoreerde proeftuinen via een videoboodschap gefeliciteerd en wenst ze, mede namens ZonMw veel succes met het realiseren van de proeftuinen. 

“Felicitaties aan alle organisaties die de komende maanden gaan pionieren voor de maatschappelijke diensttijd”, zegt staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. “De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat de gekozen projecten de samenleving en zeker ook de levens van jongeren die meedoen, op een positieve manier gaan beïnvloeden.”

Een aantal veelbelovende projecten zijn vandaag extra in het zonnetje gezet. Zij worden verrast met een bezoek van een delegatie van het ministerie van VWS, ZonMw en jongeren die betrokken waren bij de honorering van de projecten. 

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Met de maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Het doel van het ZonMw-actieprogramma is om in proeftuinen te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd.  Om zo vanuit de praktijk te leren wat werkt en op basis daarvan de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. 

Binnenkort nieuwe subsidiemogelijkheden

Heeft u ook een goed idee, maar de eerste ronde gemist? Eind augustus gaat de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 9 oktober 2018, maar maak voor 21 september uw interesse kenbaar. Op woensdag 5 september organiseren we een informatiebijeenkomst waarin we de subsidieoproep en de procedures om een aanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden. Abonneer u ook op onze nieuwsbrief jeugd om op de hoogte te blijven. 

Meer weten?

]]>
news-2787 Tue, 24 Jul 2018 14:51:27 +0200 Samenwerking met co-onderzoeker levert waardevolle informatie op https://publicaties.zonmw.nl/samenwerking-met-co-onderzoeker-levert-waardevolle-informatie-op/ Samen met co-onderzoekers Henk Jansen en Anneke van der Cruijsen doet Kristel Vlot-van Anrooij onderzoek naar het ondersteunen van gezond leven voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Zij maakten hier een filmpje over.  

]]>
news-2698 Tue, 03 Jul 2018 20:35:00 +0200 Tweet AVG-project Vivenz en MEEplus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-avg-project-vivenz-en-meeplus/ news-2686 Mon, 02 Jul 2018 16:20:23 +0200 Karavaan Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/karavaan-gewoon-bijzonder/ Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen van het ZonMw programma Gewoon Bijzonder organiseerde in juni een karavaanbijeenkomst. Het thema zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking stond tijdens deze middag centraal. 'We zien het belang van verbondenheid tussen ouders, cliënten en begeleiders om regie te hebben over het eigen leven', aldus Petri Embregts, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. 'En we leren van co-onderzoekers waarom het zo belangrijk is om ervaringsdeskundigheid te kunnen inbrengen in onderzoek.'

Lees meer over de karavaanbijeenkomst van het netwerk Samen Kunnen Kiezen van Gewoon Bijzonder.

]]>
news-2639 Mon, 25 Jun 2018 11:47:06 +0200 Methodiek ‘Werken aan kernwaarden’ helpt Haarlem focus te houden op behoeften kinderen, jongeren en hun ouders https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/methodiek-werken-aan-kernwaarden-helpt-haarlem-focus-te-houden-op-behoeften-kinderen-jongeren/ Hoe blijf je als professional in de jeugdhulp, ondanks de werkdruk, dicht bij en in gesprek over datgene waar kinderen, jongeren en ouders behoefte aan hebben? Om die kernwaarden scherp te houden heeft de gemeente Haarlem deze in woord en beeld gevat, om te benutten bij de gesprekken met inwoners, zorgverleners, de gemeente en andere betrokkenen. Ervaring van inwoners

De gemeente Haarlem, behorend bij de Veiligheidsregio Kennemerland, heeft in gesprekken met inwoners opgehaald wat voor hen belangrijke kernwaarden zijn in het contact met zorgverleners, de gemeente en andere betrokkenen. De gemeente vindt het belangrijk een goede opdrachtgever te zijn en samen met de aanbieders in de regio te zorgen dat jeugdigen en ouders de steun krijgen die ze nodig hebben. Inwoners ervaren ondersteuning en hulp als kwalitatief goed wanneer een aantal kernwaarden terugkomt in het contact met de gemeente, de aanbieders en professionals. Voor hen staat vaak de kernwaarde ‘luister naar me’ bovenaan, gevolgd door waarden als ‘neem de tijd voor me’ en ‘neem me serieus’.

Methodiek kernwaarden

Het participatieberaad van de Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen, opgezet in Veiligheidsregio Kennemerland, werkte mee aan de ontwikkeling van deze methodiek ‘Werken aan kernwaarden’. Het doel van de methodiek is om professionals te ondersteunen in hun gesprek met kinderen, jongeren en hun ouders. De kernwaarden in deze methodiek zijn bedoeld om te benutten bij het voeren van gesprekken van professionals in de jeugdhulp met inwoners, aanbieders en collega’s, bij het maken van beleid en bij de inkoop van hulp. Het helpt de gebruikers de focus te houden op wat belangrijk is voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen.

De methodiek bestaat uit:

Deze methodiek is, naast andere handvatten voor professionals in de jeugdhulp, ook te vinden én te downloaden bij ‘Werken aan kwaliteit van jeugdhulp in gemeenten’.

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

De Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen is onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw. Veilig opgroeien van kinderen en het verbeteren van de aanpak bij (dreigende) onveiligheid staan in dit project centraal. De inzet is het versterken van samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren. 

Meer weten?

]]>
news-2630 Fri, 22 Jun 2018 11:36:13 +0200 Onbeperkt meedoen in de samenleving https://www.zorgvisie.nl/participatie-gehandicapten/ Onbeperkt meedoen voor mensen met een beperking; volgens VGN-directeur Frank Bluiminck is er nog veel werk aan de winkel. ‘Maak participatie gehandicapten concreet.’  

]]>
news-2655 Thu, 21 Jun 2018 16:30:00 +0200 Tweet Zwolse aanpak https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zwolse-aanpak/ news-2541 Thu, 31 May 2018 16:00:00 +0200 Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-patientenparticipatie-in-de-palliatieve-zorg-onderzoeks-onderwijs-en-praktijkprojecten/ De toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten’ is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’, een samenwerking van Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomie en participatie van chronische ziekten, Zorgbelang Limburg en Huis voor de Zorg. Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’

Het project met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’ is door ZonMw gefinancierd toegepast onderzoek en vond plaats in de periode april 2016 tot juni 2018. Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. We hebben met 10 projecten samengewerkt die in de eerste subsidieronde van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg’ gehonoreerd werden. Deze projecten zijn verbonden aan een aantal Expertisecentra Palliatieve Zorg. 

Patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg

Patiëntenparticipatie kan op allerlei vlakken worden toegepast, zoals onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid. Dat gebeurt door de inzet van talloze belangenbehartigers, patiëntenorganisaties, landelijke en regionale belangenbehartigers die op allerlei manier vorm geven aan patiëntenparticipatie. Om participatie te bevorderen zijn er allerlei tools ontwikkeld en wordt kennis breed ter beschikking gesteld. Ook bij en met kwetsbare doelgroepen zoals mensen in de palliatieve levensfase en mantelzorgers. 

Maar hoe zit het nu met de participatie van mensen in de palliatieve levensfase? Het publieke taboe op de dood maakt dat er ook onvoldoende samen gesproken wordt over de inrichting van zorg rondom de dood. Door mensen in de palliatieve levensfase, mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers te betrekken open je de dialoog met onderzoekers, professionals en met de samenleving. En zijn er voldoende aanknopingspunten om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase wezenlijk te verbeteren.

Toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten’

We hopen met deze toolkit een bijdrage te leveren aan het meer betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers door uitgebreid in te gaan op de meerwaarde, de opbrengst, de verschillende vormen en methodes en door verschillende persoonlijke ervaringen te beschrijven. Deze toolkit bestaat uit 5 onderdelen: een uitgebreide inleiding over patiëntenparticipatie (onderdeel 1); de hulpmiddelen ‘Serious gaming middels het Participatiespel’ en ‘de Participatie- matrix’ (onderdeel 2); een inspiratienota om Expertisecentra Palliatieve Zorg te stimuleren beleid t.a.v. patiëntenparticipatie te ontwikkelen (onderdeel 3), een handleiding om onderzoekers toe te rusten patiëntenparticipatie in hun projecten toe te passen (onderdeel 4) en tot slot, een mooi portrettenboek waarin 17 portretten van patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers hun persoonlijke ervaringen delen (onderdeel 5). 

Deze toolkit is zowel in PDF als in (beperkte) gedrukte versie verkrijgbaar.

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek, de resultaten of de coaching van onderzoekers m.b.t. patiëntenparticipatie? Neem contact op met:

Albine Moser, Lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken, Zuyd Hogeschool, albine.moser@zuyd.nl of

Esther Stoffers, Zorgbelang Limburg/Huis voor de Zorg
estoffers@zorgbelanglimburg.nl / esther.stoffers@huisvoordezorg.nl 

]]>
news-2528 Tue, 29 May 2018 08:50:00 +0200 Ervaringsdeskundigen bieden aanvullend perspectief in project ‘Over de drempel’. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundigen-bieden-aanvullend-perspectief-in-project-over-de-drempel/ De inzet van ervaringsdeskundigen in onderzoek binnen de jeugdzorg blijkt een waardevolle aanvulling. Zij kennen het perspectief van de jongeren zélf. En dit vergemakkelijkt het gesprek. In het project ‘Over de drempel’ gingen HAN-studenten samen met ervaringsdeskundigen in gesprek met jongeren die de jeugdzorg onlangs verlaten hebben. Als jongeren de jeugdzorg verlaten, breekt een nieuwe periode aan. De omgeving verandert,  hulpverleners vallen weg. Voor het onderzoeksproject ‘Over de drempel’ worden jongeren geïnterviewd die deze fase vaak net achter de  rug  hebben. Een van de doelstellingen van dit project is na te gaan waar jongeren behoefte aan hebben tijdens deze transitiefase.

Het andere perspectief

De ervaringsdeskundigen zijn geworven door het JongerenNetwerk en Zorgbelang Gelderland en werden door hen gecoacht. Ze gingen in duo’s met de studenten op stap en interviewden jongeren die meededen aan het onderzoek. ’We konden, omdat we zelf ervaringen met jeugdzorg hebben, iets extra’s betekenen’, aldus een van de ervaringsdeskundigen. ’Het ijs breken bij het gesprek. Doorvragen als het gesprek vast liep. Ik denk ook dat we de studenten op sleeptouw hebben genomen. Zij kenden maar één kant van het verhaal, namelijk vanuit hun studie. Wij konden hen vertellen over dat andere perspectief.’ Op de terugweg in de auto werden goede gesprekken gevoerd. ‘Voor veel studenten was het heftig en na het gesprek konden ze bij ons stoom afblazen.’

Persoonlijke missie

‘Het was superleuk om te doen,’ vertelt een van de ervaringsdeskundigen. ‘De training over  onderzoek doen en interviewen van de HAN, daar heb ik veel van geleerd. En het is mooi dat we een certificaat kregen.’ De ervaringsdeskundigen hadden ook een persoonlijke missie: ‘Het gesprek altijd positief afsluiten en een rolmodel zijn voor jongeren. Jongeren laten zien dat er toekomst is. En dat die leuk is en de moeite waard.’

Meer weten?


]]>
news-2510 Thu, 24 May 2018 10:21:52 +0200 Eenzaamheid ouderen stabiel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-ouderen-stabiel/ 10% van de ouderen in Nederland is eenzaam. Volgens de Nivel participatiemonitor (2008-2016) is dit aantal de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Resultaten participatiemonitor

Hoewel het percentage eenzame ouderen de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven, is het aantal eenzame ouderen wel toegenomen. Dit komt door het toenemende aantal ouderen in Nederland. Uit de resultaten van het Nivel blijkt dat ouderen tot 75 jaar goed kunnen participeren in de samenleving, dit geldt ook voor ouderen met een lichamelijke beperking. De eenzaamheid onder deze groep is vergelijkbaar met ouderen in de algemene bevolking, namelijk 12%. Volgens het Nivel ligt vooral bij de groep ouderen boven de 85 jaar de knelpunten. Ondanks deze verwachting kunnen er geen harde uitspraken worden gedaan over deze groep omdat ze ondervertegenwoordigd is bij de respondenten.

Pact voor de Ouderenzorg

In maart van dit jaar sloot minister De Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) samen met 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met dit Pact vragen de deelnemende partijen aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. Door het stijgende aantal ouderen is het belangrijk om eenzaamheid vroeg te signaleren en te doorbreken. Daarnaast komt het Pact in actie voor goede zorg, om ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.
De participatiemonitor van Nivel kan aan de doelstellingen van het Pact voor de Ouderenzorg bijdragen. Sinds 2008 worden de mate van participatie en de behoeftes rondom deelname in de samenleving gemeten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om eenzaamheid onder ouderen in kaar te brengen.

Create health

Een van de focuspunten binnen het subsidieprogramma Create Health van ZonMw is om eenzaamheid bij kwetsbare ouderen te voorkomen. De resultaten van de participatiemonitor en de behoefte aan een Pact voor de Ouderenzorg, laten zien dat dat onderzoek naar actief en gezond ouder worden belangrijk en nodig is.

Meer informatie


]]>
news-2484 Thu, 17 May 2018 11:40:30 +0200 De Kracht van Depressie: onderzoek naar ervaringskennis en de inzet ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-kracht-van-depressie-onderzoek-naar-ervaringskennis-en-de-inzet-ervaringsdeskundigheid/ Mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Zorgen dat klinische behandeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid elkaar versterken: dat is het doel van het onderzoek ‘De kracht van depressie’, dat in maart van start is gegaan. Dit onderzoek is een unieke samenwerking tussen het Expertisecentrum Depressie van TopGGz-instelling Pro Persona en de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging. In oktober ontvingen zij samen een subsidie vanuit het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz. Het onderzoek sluit sterk aan bij actuele maatschappelijke trends: depressie is een hot item. Denk aan de recente campagne over depressie onder jongeren. Ook zijn eigen regie, participeren en zorg voor elkaar veel besproken thema’s.

Uniek onderzoek voorziet in behoefte

Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een depressie. Bestuurslid van de landelijke Depressie Vereniging Gabriëlle Verbeek, benadrukt het belang hiervan: ’Onder mensen met depressie bestaat grote behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Ons aantal ledenaantal stijgt. Mensen met depressie hebben behoefte aan een plek waar zij persoonlijke ervaringen kunnen delen. Dat blijkt voor hen een belangrijke aanvulling op het reguliere behandelaanbod.’.

Module over ervaringskennis en digitale applicatie

Door het interviewen van leden van de Depressie Vereniging krijgen de onderzoekers veel informatie. Junior onderzoeker Dorien Smit: ‘Met de interviews hopen we erachter te komen hoe mensen met depressie geleerd hebben met hun situatie om te gaan, hoe ze de weg naar herstel ervaren en hoe je ervaringskennis op een goede manier kunt delen. De resultaten worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen voor het gebruik van ervaringskennis in de behandelpraktijk. Daarnaast ontwikkelen we een digitale applicatie, die bestaande informatie over ervaringskennis algemeen toegankelijk maakt voor mensen met depressie.’. 

TOPGGz: innovatie en onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder de vlag van de onderzoeksafdeling van het Expertisecentrum Depressie, gevestigd in Nijmegen. Het Expertisecentrum is er voor cliënten met een chronische of therapieresistente depressie. Het Expertisecentrum heeft sinds februari 2016 het keurmerk TOPGGz. TOPGGz is zeer gespecialiseerde patiëntenzorg, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandeling en kennisverspreiding.

Interesse of deelname

Bij interesse in het project of vragen over deelname, kan contact opgenomen worden met junior onderzoeker Dorien Smit, via de.kracht.van.depressie@propersona.nl.

Meer informatie

Project De kracht van depressie. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies.

Bron: Pro Persona

]]>
news-2428 Thu, 03 May 2018 08:08:35 +0200 Ervaringsdeskundige Russell Cummins vertelt... https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundige-russell-cummins-vertelt/ news-2231 Tue, 06 Mar 2018 19:44:27 +0100 Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-psychologie-biedt-een-nieuwe-invalshoek-voor-zelfmanagement/ In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw. Kennissynthese

Uit onderzoek naar zelfmanagement door mensen met chronische lichamelijke aandoeningen blijkt dat met name de fysieke aspecten ervan aandacht krijgen. Maar deze mensen hebben vaak ook te kampen met mentale en sociale aspecten van het leven met zo’n aandoening. ZonMw gaf de Universiteit Twente de opdracht  om een kennissynthese uit te voeren naar de toegevoegde waarde die de positieve psychologie kan bieden bij zelfmanagement.

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een relatief nieuwe denkrichting in de psychologie, die op zoek gaat naar de condities waaronder mensen, privé of op het werk, tot bloei kunnen komen, talenten kunnen benutten en nieuwe bronnen van kracht en veerkracht kunnen aanboren. Deze sluit goed aan bij de bredere kijk op gezondheid, die ZonMw omarmt. Interventies die gebaseerd zijn op de positieve psychologie (PPI’s) kunnen van meerwaarde zijn voor zelfmanagement bij mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, blijkt uit de kennissynthese. Ze kunnen bijdragen aan het vinden van een betere balans tussen ‘kwetsbaarheid’ en ‘kracht’.  De wetenschappelijke onderbouwing en de verdere vertaling van de beschikbare kennis naar handelingsperspectieven voor zorgprofessionals en patiënten vraagt om verdere uitwerking en draagvlak.

Verder in gesprek

De komende periode gaan de onderzoekers van de Universiteit Twente en ZonMw in gesprek over de inhoud van de brochure met Iederin en Patiëntenfederatie Nederland en het werkveld van onderzoekers en zorgprofessionals. Ook tijdens het congres ‘Positieve psychologie’ op 9 maart 2018 kan in de workshop ‘Vitaal en gezond met een chronische aandoening’ van Christina Bode, een van de auteurs van de kennissynthese, van gedachten gewisseld worden.

Meer informatie

]]>