Er zijn verschillende procedures voor het signaleren, klagen en bezwaar maken.

Het is ZonMw er alles aan gelegen om op een zorgvuldige manier met haar relaties om te gaan. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van ZonMw. Dat kan variëren van kritiek op het algemene beleid tot de specifieke bejegening door een medewerker. Zulke signalen willen wij als ZonMw graag ontvangen om daarmee onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Het kan gebeuren dat uw kritiek verder gaat dan signaleren. U bent onheus bejegend of u bent ontevreden over de manier waarop ZonMw een voorval heeft afgehandeld. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met de afwijzing van een projectvoorstel. 

Signaleren

Voor de afhandeling van een mondelinge melding geldt een eenvoudige procedure. Deze melding wordt bijvoorbeeld niet in de jaarlijkse registratie opgenomen. Wanneer u per telefoon of aan de balie een melding indient, kunt u het probleem met de betrokken medewerker te bespreken. Een dergelijk gesprek wordt altijd aan de directie gemeld.

Indien u een zwaarwegende klacht heeft, adviseert ZonMw u om de klacht altijd schriftelijk in te dienen. Ook als uw melding niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u het schriftelijk indienen.

Klagen

Iedere klacht wordt zorgvuldig onderzocht en afgehandeld. Alle schriftelijke klachten komen terecht in de klachtenregistratie en gepubliceerd in het jaarverslag. ZonMw neemt geen persoonlijke gegevens op in deze registratie.

Waar moet een klacht aan voldoen?

In uw brief omschrijft u de kern van uw klacht. De brief waarin u de klacht omschrijft, moet uw naam, adres, verzenddatum en ondertekening bevatten.

Hoe verloopt de procedure bij een klacht?

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. De klacht wordt vervolgens getoetst aan de verdere eisen die de wet stelt. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u hierover binnen vier weken bericht. Als ZonMw uw klacht in behandeling neemt, ontvangt u een uitnodiging om door de ZonMw-directeur gehoord te worden. Dit vindt telefonisch plaats of op het ZonMw-kantoor. Na de hoorzitting neemt de ZonMw-directeur een beslissing. De beslissing en het verslag van de hoorzitting worden u toegestuurd.

Nationale ombudsman

Als u het niet eens bent met de beslissing van de ZonMw-directeur, kunt u daarover vervolgens een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Bezwaar maken

ZonMw valt onder de Algemene wet bestuursrecht, waarin de procedure voor het maken van bezwaar is vastgelegd.

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft ZonMw een onafhankelijke commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur dat uiteindelijk een beslissing op uw bezwaar neemt. De commissieleden zijn niet in dienst van ZonMw en kunnen zodoende een onafhankelijk oordeel vormen.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

Een bezwaarschrift kunt u alleen indienen tegen een besluit van ZonMw dat schriftelijk is genomen. In het document 'Signaleren, klagen en bezwaar maken' staan een aantal uitzonderingen.

Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?

Uw bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. De brief waarin u bezwaar maakt, het bezwaarschrift genoemd, moet uw naam, adres, verzenddatum en ondertekening bevatten. Voor de duidelijkheid dient u een kopie van het ZonMw-besluit bij te voegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website