ZonMw hanteert een Gedragscode Belangenverstrengeling om te waarborgen dat het besluitvormingsproces objectief verloopt.

Deze gedragscode geeft aan hoe betrokkenheid in de beoordelingsprocedure en besluitvorming moet worden beoordeeld, maar ook hoe hiermee om te gaan als het zich voor dreigt te doen.

Aanvragers van subsidies moeten er op kunnen vertrouwen dat besluiten genomen worden zonder vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang. Commissieleden en referenten dragen bij aan de beoordeling en besluitvorming van subsidieaanvragen. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat ZonMw zodanige randvoorwaarden stelt aan het beoordelingsproces dat de integriteit niet in twijfel kan worden getrokken. ZonMw heeft daarom deze gedragscode opgesteld om een uitwerking te geven aan bovengenoemde principes.

Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied. De commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie.

De commissie adviseert over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen. De relevantie van aanvragen is gerelateerd aan de doelen van het programma. Over de kwaliteit van een subsidieaanvraag wordt door onafhankelijke externe referenten beoordeeld.

Betrokkenheid

Welke vorm van betrokkenheid moet gemeld worden door referenten en commissieleden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Directe betrokkenheid bij de aanvraag als aanvrager, medeaanvrager, of mede-opsteller van de aanvraag. Indirecte betrokkenheid bij de aanvrager of medeaanvrager: in personele sfeer, werksfeer of met economische betrokkenheid.

Als er directe betrokkenheid is, wat is er dan niet mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is dan niet mogelijk om als referent op te treden bij enige aanvraag binnen de beoordelingsronde of als lid van een adviserend orgaan deel te nemen aan de beoordelingsronde;

Als er indirecte betrokkenheid is, wat is er dan niet mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is dan niet mogelijk om als referent op te treden bij deze aanvraag. Het is ook niet mogelijk om als lid van een adviserend orgaan deze aanvraag te beoordelen, aanwezig te zijn tijdens de beoordeling van deze aanvraag, of de beoordelingsstukken in te zien.

Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht van beoordelaars van subsidieaanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De betrokkenen verplichten zich tot geheimhouding over inhoud van de aanvragen en de besluitvorming over de aanvragen.

Hoe wordt de betrokkenheid vastgelegd?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De betrokkenheid van de individuele commissieleden wordt op de betrokkenheidslijst ingevuld. De commissievoorzitter ondertekent deze lijst vóór de beoordelingsvergadering en wordt toegevoegd aan het programmadossier. Het overzicht van betrokkenheid wordt voorgelegd aan het bestuur van ZonMw. Bij teveel individuele indirecte betrokkenheid van commissieleden wordt het commissielid ook uitgesloten van beoordelingsronde.

Meer informatie

<
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website