Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen, aankomend wijkverpleegkundigen (studenten) en hbo en mbo docenten, middels gezamenlijk leren of cocreëren met als centraal doel:

-de ontwikkeling en/of actualisatie van het handelingsrepertoire van wijkverpleegkundigen in relatie tot zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement van cliënten/patiënten als belangrijke thema’s binnen de transformatie waar de zorgsector zich in bevindt.

De ervaringen van de wijkverpleegkundigen zijn het vertrekpunt geweest in de werkwijze van het Wijkleernetwerk Flevoland. Deze ervaringen zijn uitgewisseld in de momenten van kennisdeling binnen de projectgroep, het uitvoeringsteam en tijdens de contactmomenten op de verschillende werkplekken van wijkverpleegkundigen en hbo- en mbo-docenten. Hierbij is diepgaand aan de orde geweest hoe bepalend het oude paradigma is voor de wijze van denken en handelen van de wijkverpleegkundigen en van docenten. De transformatie betreft een cultuurverandering en vergt een langdurige inzet om nieuwe inzichten te vertalen naar een ander handelingsrepertoire. Dit inzicht of begrijpen wat dit betekent, is met name voor de projectgroep en het uitvoeringsteam een overall resultaat van het project de ‘Zichtbare schakel’ geweest.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Duo’s van docenten en wijkverpleegkundigen hebben elkaars werkplek bezocht. Voorafgaand aan deze bezoeken zijn de duo’s toegerust met 1taal of één opvatting over wat bedoeld wordt met zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en wat dit betekent voor het handelen van de wijkverpleegkundige. Tijdens de bezoeken hebben de duo’s op basis van deze opvatting meegekeken naar wat er in de praktijk en in het onderwijs rond ZSZ gedaan wordt. Tevens is gesproken over het waarom ervan. Bovendien zijn er adviezen en wensen verzameld voor een deskundigheidsbevorderingsmodule. Docenten hebben praktische en actuele kennis en inzichten opgedaan en verwerkt in de lesstof. Wijkverpleegkundigen hebben kennis en vaardigheden opgedaan voor hun eigen praktijk en inzichten gekregen in hun veranderende rol als wijkverpleegkundige. Hoewel er binnen het project een deskundigheidsbevorderingsmodule is ontwikkeld, is de belangrijkste opbrengst het vermoeden dat een leernetwerk niet zozeer gericht zou moeten zijn op het ontwikkelen van kennis als zodanig, maar op het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (eigen) praktijk(voering). Dit betekent een eigen, bijpassende vorm van leren die waar nodig tevens leidt tot een fundamentele verandering in overtuigingen. Als onderdeel van dit leren bevelen wijkverpleegkundigen ten minste coaching (van elkaar) aan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidieaanvraag betreft een Wijkleernetwerk Flevoland met deelnemers uit de driehoek: praktijk-(praktijkgericht)onderzoek-onderwijs.

 

De praktijk bestaat uit (1) het overleg van de vier zorginstellingen in Almere die de S1 opdracht vertegenwoordigen (voor het leggen van verbinding tussen medisch en sociaal domein) en van hen in het kader van S2 (wijkverpleegkundige zorgverlening), (2) de Zorggroep Almere en (3) Buurtzorg Nederland samen met ca 10 wijkverpleegkundigen en (4) de gemeente Almere met 16 sociale wijkteams.

 

Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg vertegenwoordigt het (praktijkgericht)onderzoek.

 

De opleiding verpleegkunde van Windesheim Flevoland vertegenwoordigt het Hbo-onderwijs en Landstede vertegenwoordigt het Mbo-onderwijs. Bovendien is het College Zorg Opleidingen betrokken die per januari 2016 (ook) toezicht houdt op het branchegerichte verpleegkundig vervolgonderwijs in de VVT-sector (waaronder thuiszorg).

 

Het doel van het leernetwerk luidt:

Gezamenlijke deskundigheidsbevordering van docenten verpleegkunde (mbo en hbo) en aankomende (studenten), beginnende en ervaren wijkverpleegkundigen ten behoeve van een hoogwaardige beroepsuitoefening in het kader van het bevorderen van:

-Zelfmanagement van patiënten/cliënten

-Zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers/inwoners

-Multidisciplinaire samenwerking in de wijk

 

Met als maatschappelijk doel:

Een bijdrage leveren aan het realiseren van inclusie (als proces en als resultaat) van mensen met een beperking.

 

De multidisciplinaire samenwerking betreft de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, het sociale wijkteam en het medisch domein in relatie tot het bevorderen van zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement.

 

De werkwijze is te duiden als een ‘leren-door-doen’ in ‘co-creatie’ met als vertrekpunt de ervaringen van wijkverpleegkundigen en de kennis van het onderwijs en het lectoraat (mbt de paradigmashift) binnen zogeheten kennisdeelmomenten die gevolgd worden door momenten van kennistoepassing en kennisontwikkeling, die op hun beurt weer gevolgd worden door kennisdeelmomenten, etc..

 

De beoogde opbrengst is samen te vatten onder de term ‘scholingsprogramma’ met als onderdelen:

-module voor de Opleiding Verpleegkunde (hbo)

-module voor verpleegkundigen die zich willen scholen tot wijkverpleegkundige of een opfriscursus nodig hebben (beginnende wijkverpleegkundigen)

-bijscholingsleergangen voor ervaren wijkverpleegkundigen

Het betreft een blended scholingsprogramma.

 

Het Wijkleernetwerk Flevoland leidt tot twee typen deskundigheidsbevordering:

-Deskundigheidsbevordering binnen het Wijkleernetwerk Flevoland: via het samen werken aan het ontwikkelen en/of actualiseren van het handelingsrepertoire van de wijkverpleegkundige nieuwe stijl (paradigmashift).

-Deskundigheidsbevordering buiten het Wijkleernetwerk: via het scholingsprogramma dat op basis van de opgedane kennis en ervaring in het Wijkleernetwerk actueel gehouden worden.

 

Voor de borging van het leernetwerk geldt:

De uitvoering van het scholingsprogramma wordt een gezamenlijk activiteit met dus ook gezamenlijke opbrengsten. Vanuit deze opbrengsten wordt het voortbestaan van het Wijkleernetwerk Flevoland als onlosmakelijk onderdeel van het scholingsprogramma gefinancierd. Voor actualisatie van het scholingsprogramma blijft de werkwijze ‘leren-door-doen’ in ‘co-creatie’ gehandhaafd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website