Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Raamwerk Verpleging &Verzorging (V&V voor een kennisagenda in verpleging en verzorging) en de eerste Kennisagenda Wijkverpleging zijn tot stand gekomen door inspanningen van (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, de beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie, onderzoekers en belangrijke stakeholders zoals het Wijkverpleegkundige Genootschap, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, het onderwijs MBO en HBO. De beroepsgroep heeft aangegeven waar de urgente vragen liggen in de wijkverpleging en welke (nieuwe) kennis nodig is om goede zorg thuis te leveren en zich op de wijk te richten. De vragen zijn opgehaald aan de hand van drie pijlers: 1) beroepsinhoud, 2)organisatie van zorg, 3) beroepsontwikkeling. Uiteindelijk is van 150 kennisvragen, stapsgewijs een lijst van 16 kennisvragen gemaakt die als eerste aandacht behoeven. Deze vragen zijn geformuleerd op belangrijke thema's zoals preventie, indiceren, uitkomsten van zorg, technologie, samenwerking en leren in de praktijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden ervaren een grote behoefte aan kennis. Dit wijst in eerste instantie op een uitgebreide vraag naar deskundigheidsbevordering. Daar doorheen kijkend is de vraag naar nieuw te ontwikkelen kennis ook omvangrijk. De vraag naar nieuwe kennis komt het duidelijkst naar voren in elf meest genoemde kennisonderwerpen. Voor beroepsinhoud zijn dit: psychische zorg, klinisch redeneren-indiceren, complexiteit, preventie en vroegsignalering. Voor organisatie van zorg: samenwerking, technologie, optimale teamsamenstelling. En voor beroepsontwikkeling: leiderschap, de lerende professional, en kennisontwikkeling (verpleegkundig onderzoek). Onderzoek zou zich daarbij aansluitend moeten richten op (de groepen) mensen met meervoudige problemen (lichamelijk, psychisch, sociaal), zorgmijders en mensen met psychiatrische problemen, en mensen met multimorbiditeit. In totaal zijn 150 vragen opgehaald, vervolgens zijn er 16 geprioriteerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen in allerlei sectoren een belangrijke rol in de zorgverlening aan burgers, cliënten en patiënten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de zorgvraag. In lijn hiermee veranderen de rol, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Grenzen tussen sectoren vervagen (preventie, zorg, welzijn, curatieve zorg) en de meer geïntegreerde zorg vraagt nieuwe kennis, vaardigheden van verpleegkundigen op verschillende gebieden zoals transmurale zorg, overdracht, specialisatie, organisatie en regelgeving. Om toekomstbestendige verpleegkundige zorg te bieden is het noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen proactief anticiperen op de veranderende zorgvraag, maar bovendien doelmatige en effectieve zorg leveren. Een breed gedragen samenhangende V&V kennisagenda draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de verpleegkundige zorg verbeterd kan worden. Door inzicht te krijgen in het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden kan er zinnige en zuinige zorg geleverd worden, gebaseerd op evidence. Op dit moment ontbreekt een kennisagenda.

De kennisagenda Verpleging en Verzorging (V&V) biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van verpleging en verzorging. De kennisagenda is richtinggevend voor het werk van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde in oprichting en dient als basis voor nieuwe ZonMw programmering op dit gebied. Deze agenda komt tot stand volgens een transparante methodiek waarin nauw wordt samengewerkt met een groot aantal experts en stakeholders in het veld zoals burgers (cliënten/patiëntenorganisaties), zorgprofessionals, medewerkers werkzaam in beleid, overheid, onderwijs, onderzoekers, financiers en verzekeraars.

De kennisagenda draagt bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur en professionalisering van de V&V beroepsgroep. Gezien de maatschappelijke urgentie en grote veranderingen in de wijkverpleging heeft ZonMw gekozen om dit thema als eerste verder uit te werken in een concrete kennisagenda. Deze kennis dient bij te dragen aan voldoende, doelmatige en duurzame wijkverpleging van hoge kwaliteit, aansluitend bij de vraag van de cliënten en naasten en de ontwikkelingen in de samenleving. De methodiek voor de uitwerking van de kennisagenda wijkverpleging wordt geëvalueerd; lessons learned en aanbevelingen worden meegenomen in het eindverslag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website