Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN heeft in 2018 een voorstel ingediend bij ZonMw om het Expertisegebied wijkverpleegkundige te evalueren en te actualiseren. Het expertisegebied wijkverpleegkundige is een aanvulling op het beroepsprofiel voor de verpleegkundige en beschrijft de kennis, attitude en vaardigheden waarover een wijkverpleegkundige dient te beschikken.

 

Waarom een nieuw expertisegebied?

Het oude expertisegebied is in 2012 opgesteld. De afgelopen 7 jaar is er veel veranderd in de wijkverpleging. Wijkverpleging wordt sinds 2015 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Daarmee kreeg de wijkverpleegkundigen weer de bevoegdheid om zelf de benodigde zorg vast te stellen en te indiceren. In 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Hierin wordt het belang van preventie benadrukt. Niet meer zorgen voor de cliënt, maar ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kan blijven. Reden genoeg dus om het expertisegebied te evalueren. Deze evaluatie is in 2018 uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht.

 

Actualisatie

Voor de actualisatie is gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit het evaluatie onderzoek en de expertise van vakgroep wijkverpleegkundigen, de klankbordgroep (wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers namens de werkgevers ) en de feedback van de meeleesgroep (20 wijkverpleegkundigen uit het gehele land) . De belangrijkste aanpassing is het toegenomen belang van de competenties voor de gezondheidsbevorderaar. Deze hebben een centrale plek gekregen naast de competenties voor de zorgverlener. Hiermee hopen we dat preventie stevig verankerd wordt in het werk van wijkverpleegkundigen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geleid tot

a) een geactualiseerd expertisegebied wijkverpleegkundige,

b) een infographic, waarin de kern van het expertisegebied op inzichtelijke wijze wordt gepresenteerd.

c) een artikel over het nieuwe expertisegebied,

d) een vlog over het nieuwe expertisegebied

e) plan van aanpak voor implementatie

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actualisatie van het expertisegebied

Actualisatie van het expertisegebied zal gefaseerd worden aangepakt:

- Analyse van de uitkomsten en aanbevelingen vanuit het onderzoek van de Hogeschool Universiteit (projectgroep)

- Aanpassing van het expertisegebied op basis van de analyse (projectmedewerker)

- Opstellen 1e concept geactualiseerd expertisegebied (projectmedewerker)

- Toetronde en achterbanraadpleging: schriftelijk en via expertmeeting (projectgroep)

- Verwerken van de uitkomsten van de toetsronde/achterbanraadpleging tot definitief expertisegebied (projectgroep)

- Autorisatie en vaststellen expertisegebied (V&VN)

 

Implementatie en consolidatie

De resultaten vanuit de evaluatie over de bekendheid met het expertisegebied worden gebruikt bij het opstellen van een plan van aanpak. Hierbij staan twee vragen centraal:

1. Hoe kan de verspreiding van het expertisegebied bijdragen aan een eenduidige beroepsidentiteit?

2. Hoe kan het expertisegebied geborgd worden onder zoveel mogelijk mensen

 

Implementatie en consolidatie start al tijdens het ontwikkeltraject. Op de momenten dat er met de wijkverpleegkundigen wordt gesproken over de inhoud van het expertisegebied wordt er ook stilgestaan bij het middel van verspreiding en het gebruik van het expertisegebied.Door de brede betrokkenheid van wijkverpleegkundigen bij de actualisatie, zullen zij zichzelf in het expertisegebied herkennen. Voor de verspreiding wordt daarnaast gebruik gemaakt van de diverse kanalen. Gedacht wordt aan:

- De website van V&VN en de afdeling Maatschappij & Gezondheid

- Vakbladen

- Nieuwsbrieven

- Social media

- (regionale) bijeenkomsten, scholingsbijeenkomsten, congressen.

- Via opleidingen en Hogescholen

 

Borging

Het succes van borging wordt voor een deel bepaald door de wijze waarop het expertisegebied wordt aangeboden. Het dient een eenvoudig laagdrempelig leesbaar product te worden, waar wijkverpleegkundigen zich direct in herkennen. In het plan wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan wat passend is bij de doelgroep om op basis daarvan een passend middel te bepalen.

Voor het opstellen van het plan wordt gebruik gemaakt van beschikbare kennis uit andere trajecten en van de kennis die ZonMW beschikbaar heeft. De verspreiding van het huidige expertisegebied heeft laten zien dat er veel belangstelling is voor een papieren versie. Het expertisegebied zal daarom zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar komen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website