Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TASTE beoogde middels verschillende onderzoeksprojecten systematisch de kennislacune te dichten die nodig was voor de ontwikkeling van op maat gesneden zelfmanagement interventies (inclusief eHealth-ondersteunde zelfmanagementinterventies) bij chronische ziekten. Een essentieel onderdeel van deze ambitie was het genereren van toepasbare kennis over WAT werkt bij WIE (welke interventiekarakteristieken het meest kansrijk zijn bij welk type patiënt) en de barrières en mogelijkheden voor het op maat aanbieden (tailoring mechanismen) van zelfmanagement ondersteuning, in toenemende mate ondersteund met (digitale) technologie.

 

Belangrijkste aanbevelingen binnen de verschillende onderzoeksprojecten zijn:

 

TASTE-DESCRIBE

• Professionals dienen bij de intake voor zelfmanagementondersteuning in ieder geval in kaart te brengen hoe geactiveerd iemand is voor zelfmanagement en de volgende determinanten voor activatie in kaart te brengen: leeftijd, BMI, opleidingsniveau, financiële situatie, fysieke gezondheidstoestand, depressie, ziekteperceptie en sociale steun.

 

TASTE-IPD

• Programmatische zelfmanagementondersteuning dient een integraal onderdeel te worden van de COPD en Hartfalen.

• Gezien de positieve effecten in alle patiënten op kwaliteit van leven en ziekenhuisopnamen, ondersteunen de bevindingen (IPD meta-analyses) het implementeren van zelfmanagement interventies in de behandeling van patiënten met CHF of COPD, ongeacht het type patiënt. Professionals hoeven niet doelgericht zelfmanagement enkel aan specifieke subgroepen aan te bieden.

• Voorzichtigheid is geboden in het aanbieden van zelfmanagement bij Hartfalen patiënten met depressieve klachten. Geadviseerd wordt eerst maximaal in te zetten op de behandeling van depressieve klachten.

• Zelfmanagementinterventies dienen intensiever en over langere periode aangeboden te worden.

• Wetenschappers dienen bij de ontwikkeling van interventies meer aandacht te besteden aan theoretische onderbouwing, waarmee richting gegeven wordt aan ontwikkeling van de interventie, dataverzameling en evaluatie.

 

TASTE-CONCEPTUAL

• Klinische richtlijnen dienen een uniforme definitie van zelfmanagement te hanteren en deze te operationaliseren naar concrete doelen, uitleg welke interventiecomponenten effectief zijn en wat de rol is van de zorgverlener.

 

TASTE-TAILORING

• Zelfmanagement ondersteuning dient op maat te worden aangeboden. Essentieel voor ‘getailorde’ ondersteuning is een adequate baseline meting.

• Essentiele aspecten van een baseline meting zijn: motivatie, huidige zelfmanagementvaardigheden, ziekteperceptie, depressie, gezondheidsvaardigheden en cognitief functioneren.

• Om zelfmanagement interventies effectiever te maken zal meer aandacht moeten gaan naar het vergroten van motivatie bij ongemotiveerde patiënten. Ook zullen zorgverleners beter toegerust moeten worden om motivatie te stimuleren zodat meer patiënten zelfmanagement ondersteuning krijgen.

 

TASTE-DEVELOPMENT

• Optimale zelfmanagement vraagt om een fundamentele verandering in de denkwijze en handelen van patiënten en hun zorgverleners. Zelfmanagement moet meer worden beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel patiënt als zorgverlener.

• Verpleegkundigen dienen te beschikken over meer tijd, hulpmiddelen (incl. eHealth) en training om succesvol zelfmanagement aan te kunnen bieden.

• Een verandering in routine consultaties bij chronisch zieken is nodig, om naast traditionele verplichtingen echt ruimte te bieden voor effectieve zelfmanagementondersteuning / gedragsverandering. Geef verpleegkundigen meer flexibiliteit, autonomie en tijd om op maat te variëren in consultatietijd en frequentie.

• Het is noodzakelijk dat in de ondersteuning van zelfmanagement naast de huidige vooral educatieve/adviserende aanpak, meer effectieve gedragsveranderingstechnieken (Behavioral Change Techniques) worden geïntegreerd.

• Het is aan te bevelen de ACTIVATE training voor POH’s / Praktijkverpleegkundigen verder te verankeren in nascholing en het reguliere verpleegkundige onderwijs. Binnen dit onderwijs dient naast vaardigheden in gedragsverandering ook gedragsverandering plaats te vinden bij professionals gericht op de 3 onderdelen van COM-B model: motivaton, capability en opportunity.

 

TASTE-APPLAB

• Het M-ACZiE gedragsmodel biedt professionals een belangrijk houvast om zelfmanagementgedrag rond exacerbaties te analyseren en op maat gesneden ondersteuning te bieden aan patiënten met COPD.

• et Delphi model biedt professionals een belangrijk overzicht van de meest haalbare en relevante zelfmanagementvaardigheden rondom een COPD exacerbatie.

• Copiloot is een attractieve, bruikbare en grensverleggende applicatie die voortbouwt op een bewezen effectief werkingsmechanisme in het bevorderen van exacerbatie-gerelateerd zelfmanagement. Implementatie van Copiloot bij patiënten met COPD is kansrijk in het beteugelen van de impact van exacerbaties (incidentie, ernst, hersteltijd en kans op ziekenhuisopnamen).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorgverleners

De resultaten die voortvloeien uit TASTE hebben direct voordeel voor zorgverleners die zich bezighouden met zelfmanagementondersteuning en gedragsverandering. TASTE heeft kennis en verschillende tools ontwikkeld die zorgverleners ondersteunt in het op maat aanbieden van zelfmanagement. In het bijzonder is deze kennis van toepassing op verpleegkundigen die werken met patiënten met chronische aandoeningen in de eerste lijn. In het onderzoek binnen TASTE staat hun werk centraal.

 

Concrete producten:

 

• Een state of the art mHealth applicatie ter ondersteuning van exacerbatie-gerelateerde zelfmanagement bij COPD patienten – Copiloot voor COPD (Longaanval app) www.smarthealth.nl/2019/01/22/ask-the-expert-4-copiloot-app-voor-copd-patienten/

• In samenwerking met de organisaties UtrechtZorg & Zorpact heeft TASTE als spinoff van de ACTIVATE studie een state of the art (na-)scholingsprogramma ontwikkeld voor verpleegkundigen gericht op hun competenties in het bevorderen van zelfmanagement en gedragsverandering.

•Het Delphi-M-ACZiE model biedt professionals een belangrijk overzicht van de meest haalbare en relevante zelfmanagementvaardigheden om de impact van exacerbatie bij COPD te reduceren

•Het M-ACZiE gedragsmodel biedt professionals een belangrijk houvast om zelfmanagementgedrag rond exacerbaties te analyseren en op maat gesneden ondersteuning te bieden aan patienten met COPD.

 

 

Patiënten

De gegenereerde kennis binnen de TASTE onderzoekslijn draagt bij aan ‘individualized self-management support’. Dit vergroot de kans dat een patiënt daadwerkelijk de begeleiding en ondersteuning krijgt die het meest kansrijk en past bij zijn voorkeuren. Het vergroten van de doelmatigheid van zelfmanagementondersteuning leidt uiteindelijk tot meer gezondheidswinst. Concreet product voor patienten:

 

• Een state of the art mHealth applicatie ter ondersteuning van exacerbatie-gerelateerde zelfmanagement bij COPD patienten – Copiloot voor COPD (Longaanval app) www.smarthealth.nl/2019/01/22/ask-the-expert-4-copiloot-app-voor-copd-patienten/

 

Beleidsmakers

Het thema zelfmanagement blijft hot, de verwachtingen ten aanzien van de opbrengsten van zelfmanagement van zowel beleidsmakers als financiers blijvend hooggespannen. TASTE heeft tot nu toe bijgedragen aan het verhelderen van de vraag wat zelfmanagement is en aan onderbouwde inzichten over bijdragen van zelfmanagement interventies alsmede aan inzichten over randvoorwaarden voor succesvol zelfmanagement. De winst in doelmatigheid door op maat gesneden zelfmanagement en digitale ondersteuning zal zich via toegenomen gezondheidswinst op termijn ook uitbetalen in reducties in zorggebruik. Vanzelfsprekend is dit voor de nabije toekomst van toegenomen chronische morbiditeit een buitengewoon relevante opbrengst voor beleidsmakers.

 

Onderzoekers

De verschillende TASTE onderzoekslijnen resulteerden in een continue kennisaccumulatie gericht op een beter begrip van het werkingsmechanisme van zelfmanagement. De conceptuele kennis van sequenties in effecten, interfererende factoren en varianties in succes tussen individuen draagt substantieel bij aan de reeds beschikbare conceptuele inzichten van de werking van getailorde zelfmanagement ondersteuning. Voor de wetenschap leverde dit belangrijke aangrijpingspunten punt op voor onderzoek gericht op verdere verfijning van interventies en afstemming van specifieke therapeutische stimuli bij specifieke patiënt profielen. De inzichten die binnen TASTE zijn gegenereerd zijn zowel inhoudelijk als methodologisch relevant voor onderzoekers in de Verplegingswetenschap en daarbuiten. Het binnen TASTE ontwikkelde algoritme om zelfmanagement interventies te onderscheiden van andere type zorginterventies, het instrument om zorgpraktijken te analyseren, een model voor user-centered ontwikkeling (scientific engineering) van mHealth interventies en de uitvoering van een IPD analyse op relatief heterogene zorg inhoudelijke interventies, zijn voor andere onderzoekers bruikbaar en relevant.

 

Bedrijfsleven

De oprichting van Uzelf, en inbedding in Thinc. (The Healthcare Innovation Center) programma genereert kansen voor MKB-innovatoren om nieuwe proposities gericht op zelfmanagement innovaties te ontwikkelen en huidige diensten te evalueren, optimaliseren en te implementeren en op te schalen). Hierdoor wordt tevens waarde gecreëerd voor de (regionale) economie middels economische bedrijvigheid / hefboomwerking en creëren van werkgelegenheid.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TASTE introduceert zelfmanagement in meerdere smaken. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg aan het groeiend aantal chronische zieken te kunnen bieden, wordt gezocht naar nieuwe effectieve behandelmethodes. Een veelbelovende aanpak om chronische zorg te optimaliseren is ‘zelfmanagement’. Gestreefd wordt naar het optimaliseren van het individuele vermogen in het goed omgaan met een chronische aandoening.

 

 

Doel

Hoewel er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat zelfmanagement ondersteuning werkt, blijkt een aanzienlijk deel van de patiënten nauwelijks te reageren. Tot op heden is niet duidelijk waarom en bij welke patiënten dit het geval is. Het primaire doel van TASTE is om de (kosten)-effectiviteit van zelfmanagement ondersteuning te verhogen door het ontwikkelen van een duurzaam onderzoeksprogramma. In samenwerking met verschillende universiteiten en praktijkpartners onderzoekt TASTE hoe op basis van individuele patiëntkenmerken behandelingen op maat zouden moeten worden aangeboden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MSc thesis: n = 19

Lezingen: n = 42

 

Publicaties:

 

Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, van Os-Medendorp H, Kort H, de Wit N, Hoes A, Schuurmans M. Self-management: One size does not fit all. Patient Educ Couns. 2013 Mar 14

 

Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, van Os-Medendorp H, Kort H, de Wit N, Hoes A, Schuurmans M. Zelfmanagement bij chronische ziekten, Huisarts en Wetenschap 2014 Mar.

 

Trappenburg J , Schuurmans M. Succes van zelfmanagement ontrafelen. 2013 Publisher: Hogeschool Utrecht - Speerpunt Zorg en Technologie, ISBN: 978-90-8928-071-8.

 

NH Jonkman, H Westland, JCA Trappenburg, RH Groenwold, TW Effing-Tijdhof, T Troosters, J van der Palen, J Bourbeau, T Jaarsma, AW Hoes, MJ Schuurmans. Towards tailoring of self-management for patients with chronic heart failure or chronic obstructive pulmonary disease: a protocol for an individual patient data meta-analysis. BMJ Open 2014 May 23;4(5).

 

Bos- Touwen I.D., Jonkman N.H., Westland H., Schuurmans M.J., Rutten F.H., Wit N.J. de, Trappenburg J.C.A. “Tailoring of Self-Management Interventions in Patients With Heart Failure” Curr Heart Fail Reports 2015

 

ID Bos-Touwen, MJ Schuurmans, EM Monninkhof, Y Korpershoek, L Spruit-Bentvelzen, I Ertugrul - van der Graaf, N de Wit, JCA Trappenburg.‘Patient and disease characteristics associated with activation for self-management in patients with diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, chronic heart failure and chronic renal disease: a cross-sectional survey study. Plos One 2015.

 

Bos-Touwen I, Dijkkamp E, Kars M, Trappenburg J, Wit de N, Schuurmans M. “Potential for Self-Management in Chronic Care: Nurses’ Assessments of Patients.” Nursing Science, 2015.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TAilored Self-managemenT and E-health (TASTE) introduces personal ‘flavour’ in self-management interventions.

 

The growing number of chronically ill people challenges nurses to focus on primary care roles and to manage chronic diseases, thereby preventing acute care episodes and disease progression. Nursing Science should support evidence to strengthen this challenging nursing practice.

A promising approach to improve outcomes and reduce costs is ‘self-management’. Although evidence indicates that self-management support has added value compared to regular care, a substantial proportion of patients hardly respond to these interventions. The variance in effect size observed between studies and patients presumes that ‘one size does not fit all'. In clinical practice nurses are confronted with this reality on a dialy basis. They make choices in providing interventions to individual patients, however, evidence is lacking to guide these choices. The variance in effects is undoubtedly partly attributable to differences in patients characteristics. So far, little is known on factors distinguishing compliers and responders from non-compliers and non-responders, and which elements, mode and intensity of self-management support optimise outcome. Based on research findings and clinical experience it seems that patients with various chronic ilnesses that do not comply and do not respond are more alike than those who do and don’t sharing the same disease. Furthermore, little is known on self-management support in the growing number of multimorbid patients.

 

The primary aim of TASTE is to increase efficiency and (cost)-effectiveness of self-management support by developing a robust and sustainable nursing research program. This research program systematically fills the knowledge gap on (non)compliers and (non)responders, on determinants of self-management capacity and facilitators and barriers of self-management support. Thus providing knowledge for subsequent development of tailored nurse-led interventions, including e-health, based on individual patient profiles and preferences aiming at higher effect sizes.

 

A clear scientific focus, initially in three highly prevalent chronic diseases (COPD, DM, CHF) that often coincide, and an auspicious research collaboration providing a strong research structure to gain mass and excellence in Nursing Science. This will engage a constant momentum of initiating new studies, generating funds and integrate ongoing studies. Collaboration with patients, nurses and educators secures dissemination and implementation.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website