Margo van Mol

Senior onderzoeker, psycholoog en IC-verpleegkundige

Erasmus MC, Rotterdam

Telefoon: +31 (0)6 15 56 65 54
E-mail: m.vanmol@erasmusmc.nl

Volg Margo op Twitter (@mvanmol2704) en LinkedIn.

Margo is van origine Intensive Care (IC) verpleegkundige. In juni 2017 is ze gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar onderzoekslijn is het verbeteren van persoonsgerichte zorg en patiënt gerelateerde uitkomstmaten van de IC-behandeling. Daarin betrekt zij zowel de impact van ondersteunende interventies voor de patiënt en diens naasten, als het bevorderen van de vitaliteit en een gezonde werkomgeving voor de IC-professionals.

Vlog over persoonsgerichte zorg op de IC

Visie

Wat is jouw visie als onderzoeker binnen verplegingswetenschap?

'Als klinisch verpleegkundig onderzoeker binnen de verplegingswetenschap lever ik een praktische en wetenschappelijk bijdrage aan de dagelijkse patiëntenzorg. Mijn visie is dat een onderzoeker binnen de verplegingswetenschap zowel nieuwe kennis vergaart door onderzoek en de nieuwe kennis vertaalt naar de praktijk, bijvoorbeeld met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe interventies of richtlijnen. Daarnaast heeft de onderzoeker ook een adviserende rol naar het verpleegkundig management en het uitvoeren van onderwijstaken op relevante gebieden. Met deze visie wil ik invloed uitoefenen op verpleegkundige processen, en de ontwikkeling van IC-zorg, gebaseerd op wetenschap, zowel lokaal, nationaal als internationaal.'

Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren om onderzoek te doen?

'Mijn drijfveren om onderzoek te doen zijn zowel maatschappelijk als persoonlijk ingegeven. Uiteindelijk gaat het erom vooruitgang te boeken in de gezondheidszorg, en meer specifiek om de impact van een IC-opname voor de patiënt en diens naasten te beperken. De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) op fysiek, emotioneel en sociaal domein geven richting aan de interventies die professionals kunnen implementeren om de kwaliteit van het leven na het doormaken van een kritieke ziekte te verbeteren. Dat is ook het zwaartepunt van mijn onderzoekslijn.'

'Mijn passie is verbonden aan onderzoek binnen het kader van een optimale werkomgeving. Ik vind het belangrijk dat de verpleegkundigen eigenaarschap pakken (verantwoordelijkheid nemen, verpleegkundig leiderschap) op het eigen deskundigheidsdomein. Interventies binnen de persoonsgerichte zorg kunnen daaraan bijdragen, maar bijvoorbeeld ook technologische innovaties om de kwaliteit van IC-zorg te verbeteren of de werkdruk te verlagen. Het stimuleren van groei en ontwikkelmogelijkheden van verpleegkundigen is eveneens essentieel om de mentale vitaliteit in het werk te behouden. Op deze manier heeft een optimale werkomgeving invloed op de competenties en het werkplezier van verpleegkundigen, en daarmee ook op het geven van excellente zorg aan de IC-patiënt en diens naasten.'

Onderzoek en Projecten

Waar houd jij je op dit moment mee bezig?

'We hebben op de IC-afdeling een digitale dagboek app geïmplementeerd, het POST-IC-dagboek. Naast de aandacht die nog nodig is om het gebruik ervan te stimuleren bij naasten èn bij de IC-verpleegkundigen, coördineer ik een multicenter onderzoek (Catharina-, Jeroen Bosch-, Isala-, Spaarne-, Martini-Ziekenhuis) naar de toepasbaarheid ervan in de dagelijkse praktijk. Daarnaast geef ik leiding aan het (onderzoeks)project ‘Rouwzorg IC’, waarbij we een goed voorbeeld uit het Erasmus MC gaan verbreden en doorontwikkelen voor landelijke uitrol. Dat doen we samen met de Hogeschool Rotterdam, het Gelre- en Elisabeth Tweesteden-Ziekenhuis. Deze projecten dragen echt bij in de verbetering van zorg voor de patiënt en naasten op de IC.'

'Als gevolg van de COVID-19 crisis is de nasleep van een opname op de IC voor patiënt en diens naasten onder een vergrootglas gekomen. Dus daarin is extra ondersteuning nodig. In samenwerking met de longartsen organiseren we een aangepast nazorgtraject, waarbij ook regionale afstemming gezocht wordt. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatieve lotgenoten avonden, dat is een heel effectieve interventie om het herstel te bevorderen en de nieuwe situatie in het eigen leven te accepteren. Hier is juist de verpleegkundige enorm waardevol om ervaringen en soms negatieve waandenkbeelden van de IC-patiënt te kunnen duiden.'

'Tenslotte, de vitaliteit van zorgprofessionals is voor de Raad van Bestuur van het Erasmus MC een belangrijk gegeven. Daarom is een kernteam aan de slag met concrete en adequate ondersteuning afgestemd op vier specifieke doelgroepen. Het is heel mooi dat ik mag bijdragen in dit kernteam met de coördinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve behoeftepeiling die daarvoor nodig is.'

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website