Projectomschrijving

In BASIC CARE REVISITED werd bewijs gegenereerd voor de meest essentiële verpleegkundigezorg activiteiten, te weten de basiszorg. Verpleegkundige basiszorg activiteiten die centraal staan in deze projecten zijn communicatie, voeding, wassen en aankleden en mobiliteit. In totaal zijn 10 interventiestudies verricht waarbij bovenstaande thema’s centraal werden gesteld in de ziekenhuiszorg, thuiszorg en verpleeghuis.

Unieke samenwerking

Het project kenmerkt zich door de unieke samenwerking tussen het Radboudumc Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Maastricht/MUMC+. De projecten worden begeleid door de hoogleraren verplegingswetenschap van deze universiteiten en uitgevoerd door 6 ambitieuze postdocs in een projectoverstijgende samenwerking.

Resultaten

De verschillende projecten binnen de onderzoekslijn hebben bevestigd dat onderzoek naar effecten en verbetering van essentiële zorg noodzakelijk is voor het verbeteren van patiëntenzorg. Naar voren is gekomen dat de praktijkvariëteit in het uitvoeren van basiszorg nog groter is dan verwacht en dat verzorgenden en verpleegkundigen het heel moeilijk vinden af te wijken van werkwijzen gebaseerd op de kennisbronnen eigen ervaring, traditie en autoriteit. Daardoor wordt implementatie van andere werkwijzen, gebaseerd op de wetenschappelijke methode, erg bemoeilijkt. Verder is gebleken dat de kennis over basiszorg erg gering is. Ook internationaal is essentiële zorg nu opgepakt als belangrijk thema binnen de verpleegkunde, mede op basis van deze onderzoekslijn.

Ten slotte heeft de keuze voor deze onderzoekslijn de samenwerking binnen verplegingswetenschappelijk Nederland een boost gegeven. In de eerste plaats geldt dit voor de samenwerking tussen postdocs, hoogleraren binnen het onderzoeksproject. In de tweede plaats geldt dit voor de keuze van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) om essentiële zorg als speerpunt te benoemen voor het toekomstig verpleegkundig onderzoek.

Aanbevelingen

  1. Verdere kennisontwikkeling over essentiële zorg is een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van de verpleegkunde. Toekomstige specifieke onderzoeksprogramma’s voor de verzorging en verpleegkunde zouden daarin moeten voorzien.
  2. Verdere kennisontwikkeling over implementatie van effectieve interventies op het terrein van essentiële zorg en gedragsveranderingen bij verzorgenden en verpleegkundigen verdient prioriteit. Specifieke aandacht daarvoor in onderzoeksprogramma’s is gewenst.
  3. Het versterken van de infrastructuur voor verplegingswetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten is belangrijk. Samenwerking tussen onderzoeksgroepen en leerstoelen kan daarbij bevorderend werken en zou door betrokkenen uitgebreid en geïntensiveerd kunnen worden. Succesvolle samenwerking zou via financiële incentives kunnen worden beloond, maar kan daarmee niet worden afgedwongen.

Interview met Sandra Zwakhalen over Basic Care Revisited

Lees het hele interview

Film over ‘Blijf Actief Thuis’ project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website