Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De missie van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffende, doelmatig, klantgericht), toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager de regie voert. In onze missie willen we realiseren dat de palliatieve zorg holistisch is afgestemd naar behoefte, waarde en wensen van de cliënt en zijn naaste. Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM, de evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, komt naar voren dat kennis op het gebied van palliatieve zorg in de verpleeghuizen en de thuiszorg (waar volgens onderzoek 67% van de cliënten overlijdt), nog onvoldoende is. Hiertoe zijn 8 verpleegkundigen geselecteerd en opgeleid door de Hoge School Arnhem Nijmegen tot zorgconsulent palliatieve zorg. Deze zorgconsulenten komen uit drie verschillende zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal. Zij ondersteunen de zorgteams in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen. Door het opleiden van deze 8 zorgconsulenten wordt er direct op de werkvloer in de thuiszorg en de verpleeghuizen kennis gedeeld op een toegankelijke manier over palliatieve zorg. De zorgconsulenten zullen ook workshops gegeven om het kennisniveau van de afdelingen te verhogen. Ook hebben de zorgconsulenten, gezien ze in de directe patiëntenzorg aanwezig zijn en werken met verschillende teams, inzicht in welke hiaten er zijn op het gebied van kennis en kunnen hier adequaat op inspelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werd de projectgroep implementatie Zorgconsulente geformeerd (bestaande uit stafmedewerker, unitmanager, locatiemanagers.) In deze projectgroepen werden de volgende stappen ondernomen:

1.Het selecteren van 8 zorgconsulenten welke de opleiding aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen mochten gaan volgen.

2.Organisatie van een kick-off bijeenkomst voor alle geledingen uit de drie zorgorganisaties, alsmede natuurlijk de 8 zorgconsulenten in opleiding. Tijdens de presentaties werden de taken van de zorgconsulenten neergezet, de verwachtingen naar de organisaties toe en wat de praktijk brengt als zorgconsulent.

3.Er werd door de projectgroep een uitgebreide jaarplanning gemaakt en een notitie ‘Zorgconsulent palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek’, waarbij het format beleidsplan, ter beschikking gesteld door het landelijk voorbeeld, werd gebruikt ter inspiratie. Deze notitie werd als leidraad gehanteerd in de drie zorgorganisaties.

4.Vormen van projectgroepen in de eigen organisaties. Elke zorgorganisatie had ook een eigen projectgroep met daarin de belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld een locatiemanager, unitmanager, beleidsmedewerker, specialist ouderengeneeskunde en de desbetreffende zorgconsulenten van de organisatie. Ook deze lokale projectgroepen hebben hun eigen jaarplanning gemaakt.

5.Regelmatige bijeenkomsten van de consulentenprojectgroep, bestaande uit alle zorgconsulenten, de projectleider van dit project en de implementatie medewerker. Elke keer werd geëvalueerd, onderwerpen die o.a. ter sprake kwamen: voldoet de scholing aan de verwachting en behoefte, hoe verloopt de implementatie en wat hebben jullie nodig om de taak als zorgconsulent neer te zetten, ontwikkeling van materialen.

6.Het werk van de zorgconsulten werd geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten. De resultaten waren heel erg positief. Deze nieuwe functie word enorm gewaardeerd en er zijn al bijna 70 consulten geweest afgelopen periode. Afsluitende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben de 8 zorgconsulenten een presentatie gegeven over hun successen, bevindingen en hun uitdagingen. Bevindingen van de zorgconsulenten waren dat hun taak voldoet aan behoefte in het veld: de collega’s weten de zorgconsulenten steeds beter te vinden met allerlei vragen. De zorgconsulenten zijn proactief bezig, stappen zelf op teams af, geven klinische lessen, stellen zichzelf voor in teammeetings en merken door deze inspanningen dat teams hun steeds beter weten te vinden. Dit merken ze in een toename van consultvragen.

 

Conclusie: 8 zorgconsulenten palliatieve zorg zijn opgeleid en geslaagd. Zij worden voor een aantal uur per week per persoon in hun eigen organisatie vrijgesteld voor deze taak. Door het investeren van de zorgconsulenten in het bekend maken van hun taken is het resultaat na een jaar dat er een toename van consulten en de laagdrempeligheid waarmee collega’s hun vragen mee te kijken bij een palliatieve patiënt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De missie van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de

ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffende, doelmatig, klantgericht),

toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager de regie voert. Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM, de evaluaties van Informare en de ervaring tot nog toe met het STEM project, komt naar voren dat kennis op het gebied van palliatieve zorg in de verpleeghuizen en de thuiszorg (waar volgens onderzoek 67% van de cliënten overlijdt), nog onvoldoende is. Verder komen regelmatig crisissituaties voor waarin cliënten onnodig worden overgeplaatst naar ziekenhuis /hospice en niet sterven op de plek van voorkeur (data Palliatief Expertise Team (PET).

 

In onze missie willen we realiseren dat de palliatieve zorg holistisch is afgestemd naar behoefte, waarde en wensen van de cliënt en zijn naaste. Deze afstemming van zorg wil het NPWM verder realiseren door het implementeren van een Transmuraal Palliatief Zorgpad (TPZ) met een palliatief assessment om zo pro-actief cliënten te identificeren en behandelen i.p.v. tot nu toe reactief (zie bijlage). De zorgconsulente heeft een belangrijke functie in de zorgorganisatie, maar zal ook een linking pin zijn in het TPZ (zie bijlage). Door de consulenten te borgen in het zorgpad, zal zij up to date blijven van ontwikkelingen in het palliatieve veld welke zij in haar organisatie weer kan uitdragen. Verder kan zij problematiek rondom palliatieve zorg signaleren en dit in de overleggen met het PET bespreken.

Het doel is dat de zorgconsulente de zorgteams ondersteund in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen, instrumenten en evidence.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website