Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn zorgconsulenten opgeleid en aangesteld voor palliatieve zorg. Deze informeren en ondersteunen zorgprofessionals in de praktijk. Deze ondersteuning vindt plaats in praktijksituaties van palliatieve zorg of in de laatste levensfase.

Tevens maken deze zorgconsulenten gebruik van de signaleringsbox. Op deze wijze hebben wij de kwaliteit van zorg c.q. kwaliteit van leven en sterven van een cliënt en zijn of haar naaste(n) verbeterd.

Door participatie in het netwerk Palliatieve Zorg hebben we de verbinding gezocht en gevonden met collega-instellingen. Op deze wijze kunnen we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen en krijgen in beeld wat andere organisaties (of onderdelen hiervan) uit het netwerk te bieden hebben op het onderwerp palliatieve zorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft bijgedragen aan het op de kaart zetten van palliatieve zorg binnen de verschillende doelgroepen en disciplines van de organisatie. Door gebruik te maken van de signaleringsbox is de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeterd. Dit heeft geleid tot (meer) methodisch werken voor wat betreft de palliatieve zorg. Er is meer verbinding tussen de verschillende disciplines, welke betrokken zijn bij het bieden van palliatieve zorg. Er ligt een missie en visie voor wat betreft palliatieve zorg. Als organisatie maken deel uit van het netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg. Door participatie in dit netwerk hebben we de verbinding gezocht en gevonden met collega-instellingen. Op deze wijze kunnen we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen en in beeld krijgen wat andere organisaties (of welke onderdelen hiervan) uit het netwerk te bieden hebben op het vlak van palliatieve zorg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een kwetsbare gezondheid en worden allengs ouder. Palliatieve zorg en palliatief denken eisen nadrukkelijker en gedurende een langere periode in het leven van cliënten, een plaats op in het huidige zorgaanbod. In de zorg stromen ook steeds meer ‘anders opgeleiden’ (niet verpleegkundigen) in. Hierbij ontbreken kennis en vaardigheden om somatische zorg en in het bijzonder om palliatieve zorg optimaal te organiseren en uit te voeren. De ervaring leert tevens dat medewerkers van het bestaande palliatief team meer ondersteuning en handvatten nodig hebben om collega’s te adviseren en te coachen. Daarnaast zijn cliënten en begeleiders het er redelijk over eens dat cliënten in de laatste fase van hun leven het beste in hun eigen vertrouwde woning kunnen blijven. Toch is in de praktijk het gebrek aan palliatieve vaardigheden in de woning de meest voorkomende overweging om een cliënt toch te laten verhuizen.

Met dit project wil Koraal Groep een extra impuls geven aan palliatieve zorg en hiermee de condities creëren voor een intensivering van de zorg rond het levenseinde. Doel van dit project is het verhogen van de kwaliteit van de palliatieve zorg en de zorg voor cliënten en naasten in de laatste levensfase en zo de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven van cliënten te verbeteren. Bij de implementatie van de cursus “Zorgconsulent palliatieve zorg”, een erkend Goed Voorbeeld Palliatieve Zorg maken we gebruik van de expertise van de HAN, die deze cursus al meerdere jaren verzorgt. Door het aanbieden en verspreiden van dit blended learning scholingsprogramma, dat door het IKNL in samenwerking met organisaties in de zorg is ontwikkeld, worden medewerkers zodanig geschoold dat zij in staat zijn in een vroegtijdig stadium signalen te herkennen en deze om te zetten in adviezen en voorstellen aan collega’s. Het scholingsprogramma maakt gebruik van een Train de trainer-model. De zorgconsulenten worden betrokken bij de verspreiding van het scholingsprogramma (ELO).

Iedere deelnemende voorziening heeft aan het eind van het project een organisatie van deskundige verpleegkundige en begeleidende medewerkers die kunnen inspelen op vragen op het vlak van palliatieve zorg. Doordat in dit project twee grote voorzieningen samenwerken (St. Anna en Maasveld), kunnen deze voorzieningen van elkaars expertise, kennis en netwerk gebruikmaken. Maasveld werkt nauw samen met het regionaal palliatief consultatieteam, dit kan dan ook worden overgedragen naar de andere instellingen. Palliatieve expertise is dan niet meer beperkt tot medewerkers van een bepaalde woning of afdeling, maar is breed inzetbaar in elke instelling die aan dit project deelneemt.

De resultaten van dit project zullen zijn dat er in iedere deelnemende voorziening voldoende geschoold personeel beschikbaar is voor de inzet op palliatieve zorg. In iedere organisatie zijn zorgconsulenten palliatieve zorg opgeleid en actief en zijn er verpleegkundigen en begeleiders die geschoold zijn met het blended learning scholingsprogramma, c. q. de signaleringsbox. De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd. Er een interne infrastructuur is opgezet, die zorgdraagt voor ontwikkeling, verspreiding en borging van de palliatieve zorgverlening en de mogelijkheden om in de eigen woonomgeving te sterven zijn uitgebreid. De concrete invulling van de palliatieve zorg voor cliënten krijgt op maat vorm, waar mogelijk, in overleg met de cliënt en in nauwe afstemming met wettelijk vertegenwoordiger en het sociaal netwerk.

Het project loopt van 1 oktober 2015 – 1 oktober 2016.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website