Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zes enthousiaste verpleegkundigen van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden hebben de opleiding Zorgconsulent Palliatieve Zorg aan de Hogeschool in Nijmegen dit jaar succesvol afgerond.

De verpleegkundigen hebben voor de locatie waar zij werkzaam zijn een plan van aanpak geschreven op welke manier zij deze functie willen invoeren en borgen. Zij zijn gemiddeld uur per week werkzaam als zorgconsulent.

Er zijn verbindingen gelegd tussen de zorgconsulenten en het netwerk, de aandachtsvelders en consulenten palliatieve zorg. Tevens richten de zorgconsulenten zich op bestaande of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de palliatieve zorg binnen de organisaties zoals het zorgpad stervensfase, zorg aan mensen met dementie, signaleringsbox, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking

 

De meerwaarde van de zorgconsulent palliatieve zorg kort samengevat:

-Er is een vast aanspreekpunt voor zowel cliënt, familie, zorgteam, waardoor familie zich meer betrokken en ondersteund voelt rondom de zorg van hun dierbare.

-Er is meer zicht op de aanwezige symptomen, waardoor de verpleegkundigen en verzorgenden van het zorgteam en de zorgconsulent palliatieve zorg, beter kunnen anticiperen.

-Hierdoor is het mogelijk om een verhoogde kwaliteit van leven en sterven te bewerkstelligen. Betere ondersteuning aan het zorgteam waardoor zij zich kunnen concentreren op de daadwerkelijke zorg rondom de cliënt.

 

Uitspraak van een zorgconsulent: ''Het mooiste resultaat is als een bewoner zijn laatste fase in kan gaan met familie die vertrouwen heeft in de zorg en in de huisarts.''

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg is primair bedoeld om zorgteams en zorgcoaches te ondersteunen om palliatieve zorg aan de cliënt in de laatste levensfase en naasten goed en tijdig te plannen, af te stemmen en te organiseren, waarbij de eigen regie voor cliënt en naasten behouden blijft.

 

Een belangrijk resultaat van het project is dat collega's in de betrokken instellingen de zorgconsulenten om advies en informatie vragen bij concrete problemen en vragen over de zorg aan de ernstig zieke en de naasten; zij bieden hulp bij het pro actief plannen van de zorg en de communicatie hierover met betrokken zorgverleners.

Een ander resultaat is het verlenen van nazorg door de zorgconsulenten. Nat het overlijden neemt zij contact op met de nabestaanden om te vragen hoe het gaat, of er behoefte is aan een gesprek.

 

De zorgconsulenten stellen zichzelf voor aan collega's en andere disciplines, geven klinische lessen, doen casuïstiekbespreking en gaan met collega's in gesprek over de inhoud van hun functie. In aanvang heerste soms de gedachte dat de zorgconsulenten de zorg van de collega's over gingen nemen.

 

De zorgconsulenten zijn gestart met het opzetten van palliatieve werkgroepen met als belangrijkste doel om met behulp van palliatief redeneren pro actiever en beter op de aanwezige en belastend ervaren symptomen in te kunnen spelen. Uitgaande van de palliatieve zorgbenadering.

 

Het project is een stimulans voor medewerkers om zich bewust te worden van het proces: van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam; dit is het moment dat de zorgconsulent wordt ingeschakeld. Het is tevens een stimulans voor verpleegkundigen om zich (verder) te professionaliseren in hun verpleegkundig handelen.

Het project was een uitdaging met veel positieve energie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden (NPZ ZHE) omvat de 3 eilanden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten Rozenburg. Doelstelling: vormen van een geïntegreerd samenwerkingsverband voor het verlenen van palliatieve zorg vanuit bestaande zorgvoorzieningen.

Het netwerk hanteert de definitie van palliatieve zorg van de WHO uit 2002.

Doel palliatieve zorgbenadering: het fysieke welbevinden (zo min mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rust, comfort, veilig gevoel) bij de cliënt bevorderen. De belangrijkste uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn:

• Focus op kwaliteit van leven, zoals het controleren van de symptomen (pijn, stress, ongemak) en het creëren van veiligheid en vertrouwen.

• Holistische benadering waarbij rekening wordt gehouden met de levenservaringen van de cliënt en zijn of haar huidige situatie.

• Zorg voor de ongeneeslijk zieke persoon als voor zijn of haar mantelzorger(s) en naasten.

• Respect voor de keuzes van de cliënt en of zijn mantelzorger(s) en naasten.

• Nadruk op open communicatie, naar de zorgvrager maar ook naar de mantelzorgers en naasten en naar collega’s.

Proactief opstellen door zelf het initiatief te nemen voor een open gesprek over wensen en behoeften van de cliënt en door het vroegtijdig herkennen van pijn of ander ongemak bij de cliënt zijn belangrijke aspecten. De palliatieve fase kan voor sommige aandoeningen al lang voor het te verwachten overlijden beginnen.

 

Deskundigheid

Het bieden van goede palliatieve zorg stelt hoge eisen aan deskundigheid en oplossingsvermogen van zorgverleners. Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening, dit betekent dat iedere zorgverlener wordt verondersteld palliatieve zorg te kunnen geven. Belangrijk is dat deze generalistische zorgverleners basiskennis hebben op het gebied van palliatieve zorg en dat zij een beroep kunnen doen op gespecialiseerde deskundigen vanuit de samenwerking binnen het netwerk.

 

Binnen het NPZ ZHE worden basisscholingen en themabijeenkomsten palliatieve zorg georganiseerd voor verzorgenden/verpleegkundigen/zorgcoaches uit de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuis en verstandelijk gehandicaptenzorg.

De consultatie palliatieve zorg in de thuiszorg wordt uitgevoerd door het Mobiel Palliatief Team Calando en het Transmuraal Team uit Dordrecht (alleen Hoeksche Waard). Beide teams verlenen consulten aan huisartsen en wijkverpleegkundigen. Voor de thuiszorg worden gespecialiseerde palliatieve teams opgezet ter ondersteuning, advisering, coaching van collega's in de thuiszorg. Deskundigen uit deze teams worden ingezet bij complexe, en bijzondere vraagstukken zoals pijnbestrijding, spiritualiteit en vragen rondom het levenseinde.

Daarnaast werken bijna alle zorgorganisaties op de ZHE met

het Zorgpad Stervensfase, een multidisciplinair instrument om de kwaliteit en continuïteit van palliatief terminale zorg, de communicatie met de cliënt/bewoner en diens naasten en de samenwerking en continuïteit tussen zorgverleners te waarborgen.

 

Knelpunten

De zorgverleners werkzaam binnen verzorgingshuizen, kleinschalige woonvoorzieningen en verstandelijk gehandicaptenzorg op de ZHE hebben geen mogelijkheid om een beroep te doen op gespecialiseerde professionals palliatieve zorg, terwijl hieraan juist behoefte is. Uit gesprekken met zorgverleners tijdens het onderzoek in het kader van het Goede Voorbeeld 'Palliatieve zorg en dementiezorg, een logische verbinding' (2012) blijkt dat zij knelpunten ervaren bij het verlenen van palliatieve zorg t.a.v onder meer deskundigheid, ondersteuning, gebrek aan coördinatie en samenhang.

 

Doelstelling project

Het invoeren van Zorgconsulenten Palliatieve Zorg (conform Goed Voorbeeld) binnen de langdurige zorg en in huizen voor mensen met een verstandelijke beperking op de 3 ZHE. Primair bedoeld om zorgteams/zorgcoaches te ondersteunen om de palliatieve zorg aan de bewoner in de laatste levensfase en de naasten goed en tijdig te plannen en te organiseren. Het is belangrijk dat de Zorgconsulenten samenwerken met de consultatieteams en gespecialiseerde palliatieve teams op de ZHE. NPZ ZHE hecht veel belang aan verbindingen tussen zorgvoorzieningen binnen de palliatieve zorg en tussen zorgketens onderling. De functie past binnen de visie op palliatieve zorg en de ontwikkelingen binnen het netwerk.

 

Plan van aanpak

De netwerkcoördinator vervult de rol van projectleider.

Er wordt een projectgroep geformeerd om de Zorgconsulent zo goed mogelijk in te bedden in de organisatie en in het netwerk. Projectleider is de linking pin tussen de drie eilanden. Per eiland doen 2 zorgorganisaties met diverse locaties mee en worden 2 Zorgconsulenten opgeleid; in totaal 6 personen. De participerende zorgaanbieders hebben minimaal 20 cliënten die palliatieve zorg ontvangen en beantwoorden aan de gestelde inclusiecriteria. Zij zijn bereid om mee te doen aan de vereiste nulmeting en eindmeting met de NIVEL indicatorenset.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website