Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg t.a.v. communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen leveren.

 

Doelstellingen van het project waren:

Bij 3 hospices, 1 palliatieve unit (verpleeghuis), 2 VPTZ-organisaties en 1 inloophuis de palliatieve zorg verbeteren door:

-Een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgvragers en informele/formele hulpverleners in het bijzonder te bevorderen;

-Patiënten en naasten in staat te stellen regie te voeren t.b.v. zorg die op hun specifieke wensen, behoeften en waarden is afgestemd;

-Aandacht te hebben voor zorgbehoeften van zorgvragers op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied;

-De zorg tussen professionele en informele zorgverleners goed op elkaar af te stemmen.

 

Met het project is een stevige impuls gegeven aan de verbetering van de palliatieve zorg in beide regio’s. Belangrijkste verbeterpunten waren gericht op: goede markering van de stervensfase, het doen van aannames, meer eenheid in de communicatie creëren en het bespreekbaar maken van de stervensfase.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is in alle betrokken organisaties d.m.v. de projectopzet en de inzet van STEM gewerkt aan het bereiken van de projectdoelstellingen. De beoogde doelstellingen en resultaten zijn grotendeels gerealiseerd. Naast de Inspiratiecycli, zijn ook de Bewustwordingsbijeenkomsten en de Train-de-Trainer van St. STEM goed ontvangen.

 

Resultaten:

Professionele en informele hulpverleners werkzaam bij de betrokken organisaties:

1. zijn zich bewust van en sluiten aan bij de diversiteit in wensen en behoeften van zorgvragers in de laatste levensfase en hebben aansluitend hierop hun communicatieve vaardigheden verbeterd;

2. hebben het eigen handelingsrepertoire verbreed bij de ondersteuning van zorgvragers en hun naasten;

3. zijn zich bewust van hoe hun eigen attitude ten aanzien van sterven van invloed kan zijn op de zorgverlening,

4. herkennen de verschillende behoeftepatronen die mensen in de laatste levensfase kunnen hebben,

5. Hiervoor heeft bij 3 organisaties een inspiratiecyclus STEM plaatsgevonden,

6. Hiervoor heeft bij 4 organisaties een Bewustwordingsbijeenkomst STEM plaatsgevonden

7. Hiervoor zijn per betrokken organisatie maximaal 2 personen getraind om zelfstandig STEM-Bewustwordingsbijeenkomsten te organiseren in de eigen organisatie en/of daarbuiten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio’s van de netwerken palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de laagdrempelige setting van een thuissituatie (of een zo thuis als mogelijk situatie) in de palliatieve zorg op het vlak van communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief een zo optimaal mogelijke palliatieve zorg te kunnen leveren.Voor de 2 netwerken palliatieve zorg geldt communicatie in de laatste levensfase als belangrijk thema om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de formele, maar zeker ook in de informele zorg te verbeteren.

 

Dit project richt zich met name op de vrijwilligersorganisaties in de palliatieve zorg. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de palliatieve zorg. De vrijwilliger loopt mee op de weg van afronden van het leven, de weg van afscheid nemen van elkaar. De vrijwilligers van de hospices en de VPTZ worden hiervoor opgeleid, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, communicatie, observatie, zelfstandigheid in teamverband en attitude. De vrijwilliger dient zorgvuldig te zijn in de communicatie met zorgvragers, hun naasten en betrokken professionele hulpverleners. Werken als vrijwilliger is niet eenvoudig; het vergt goede sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen om in staat te zijn tot handelen vanuit rust, respect, aandacht en betrokkenheid.

 

Met dit project beogen de betrokken organisaties bij te dragen aan deskundigheidsbevordering, bewustwording en samenwerking van en tussen informele en professionele hulpverleners en hun coördinatoren in de hospices, de palliatieve unit van het verpleeghuis, de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg die ondersteuning in de thuissituatie bieden en het Inloophuis dat zich vooral richt op patiënten en naasten die met kanker geconfronteerd worden.

Deskundigheidsbevordering d.m.v. combinatie van de Inspiratiecyclus, Bewustwordingsbijeenkomst en Training van STEM biedt hierbij een solide en passende methodiek om de communicatie met palliatieve zorgvragers/mantelzorgers te optimaliseren en de samenwerking tussen de verschillende betrokken netwerkorganisaties te versterken.

 

Doelstelling:

In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek willen in totaal 3 hospices, 1 palliatieve unit (verpleeghuis), 2 VPTZ-organisaties en 1 Inloophuis de palliatieve zorg verbeteren door:

-Een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgvragers en informele/formele hulpverleners in het bijzonder te bevorderen;

-Patiënten en naasten in staat te stellen regie te voeren t.b.v. zorg die op hun specifieke wensen, behoeften en waarden is afgestemd;

-Aandacht te hebben voor zorgbehoeften van zorgvragers op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied;

-De zorg tussen professionele en informele zorgverleners goed op elkaar af te stemmen.

 

Beoogde resultaten:

Professionele en informele hulpverleners werkzaam bij de betrokken organisaties:

1.zijn zich bewust van en sluiten aan bij de diversiteit in wensen en behoeften van zorgvragers in de laatste levensfase en hebben aansluitend hierop hun communicatieve vaardigheden verbeterd;

2.hebben het eigen handelingsrepertoire verbreed bij de ondersteuning van zorgvragers en hun naasten;

3.zijn zich bewust van hoe hun eigen attitude ten aanzien van sterven van invloed kan zijn op de zorgverlening,

4.herkennen de verschillende behoeftepatronen die mensen in de laatste levensfase kunnen hebben,

5.heeft bij 4 organisaties een inspiratiecyclus STEM plaatsgevonden,

6.heeft bij 3 organisaties een Bewustwordingsbijeenkomst STEM plaatsgevonden

7.zijn per betrokken organisatie maximaal 2 personen getraind om zelfstandig STEM-Bewustwordingsbijeenkomsten te organiseren in de eigen organisatie en/of daarbuiten.

 

Het bespreken en uitspreken van wensen, vragen en veronderstellingen door stervenden, naasten en informele en professionele hulpverleners kan ertoe leiden dat mensen vaker overlijden op een manier en de plek die ze graag hadden gewild.

 

Bereik zorgvragers:

Het beoogde aantal zorgvragers waarbij een verbetering wordt gerealiseerd, wordt op jaarbasis geschat op totaal 350 zorgvragers van 7 deelnemende organisaties in de 2 regio’s van de betrokken Netwerken Palliatieve Zorg.

 

Bereik hulpverleners:

-Per hospice zijn er 80 tot 100 vrijwilligers werkzaam. Daarnaast zijn bij de hospices en de palliatieve unit vaste verpleegkundige teams van resp. ±15 tot 30 personen werkzaam.

-Bij de VPTZ-organisaties zijn in totaal ±75 vrijwilligers werkzaam.

-Bij het Inloophuis zijn ±15 vrijwilligers werkzaam, daarnaast zijn er 13 professionele hulpverleners werkzaam.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website