Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoeksproject PalliSupport wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. Het project richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor het project is een zorgpad ontworpen, in lijn met het Kwaliteitskader Palliatieve zorg in Nederland, dat in de regio wordt geïmplementeerd en geëvalueerd door middel van een randomized controlled trial studie.

 

PalliSupport draagt bij aan de invoering van deze belangrijke elementen uit het kwaliteitskader voor een specifieke doelgroep. PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+ jaar) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Het project heeft de volgende doelstellingen:

• Het verbeteren van de continuïteit van zorg;

• Het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames;

• Het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, in het specifiek de voorkeursplaats van overlijden.

 

Om deze doelstellingen te bereiken wordt in dit project een transmuraal zorgpad voor oudere patiënten in het laatste levensjaar geïmplementeerd. Centraal in het zorgpad staan de behoeftes van de patiënt en diens mantelzorger(s). Het zorgaanbod wordt hierop afgestemd door een intensivering van de samenwerking tussen generalistische zorgverleners uit de eerste- en tweede lijn en een transmuraal palliatief team (TPT).

 

De palliatieve zorg ligt bij de generalistische zorgverlener. In de eerste lijn zijn dat de huisarts en wijkverpleegkundige en in de tweede lijn zijn dat de zaalarts en verpleegkundige van de afdeling. Voor advies en consultatie kan men terecht bij het transmuraal palliatief team (TPT). Het TPT werkt zowel in de eerste- als tweede lijn en maakt gebruik van een vernieuwende werkwijze waarbij de complexe palliatieve zorgbehoefte van patiënten systematisch gemonitord wordt door middel van een risico-selectie, holistisch palliatief assessment en follow-up consultatie. De interventie wordt uitgevoerd in een multidisciplinaire setting waarbij een scala aan zorgverleners en zorgorganisaties betrokken zijn: ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeghuizen, hospices, thuiszorg- en vrijwilligersorganisatie. Structurele samenwerking met deze organisaties wordt ingebed door middel van samenwerkingsafspraken, protocollen, verbeterde overdrachtsprocedures, nascholing/ training en netwerkbijeenkomsten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Daarin hebben wij de bouwstenen ontwikkeld voor het zorgpad.

 

Concreet hebben wij

- een e-learning ontwikkeld voor het herkennen en markeren van een palliatieve zorgbehoefte

- een businesscase gemaakt voor het zorgpad

- een model voor transmurale consultatie ontwikkeld door een transmuraal palliatief team

- de bestaande literatuur samengevat rondom transmurale palliatieve teams

- regio's geworven voor deelname aan de grote trial

- een pilot opgestart in de regio van het Flevoziekenhuis

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons programma ‘een naadloos palliatief zorgtraject (NPZ)’ heeft als doel dat patiënten met palliatieve zorgbehoeften, die in het ziekenhuis worden opgenomen en daarna naar huis, een verpleeghuis of een hospice worden ontslagen, een naadloos traject ervaren. Ons programma moet leiden tot een vermindering van ongewenste ziekenhuisopnames, verbetering van de kwaliteit van leven, vermindering van symptoomlast en een vermindering van de belasting van de mantelzorger. In ons consortium is de transitie van ziekenhuis naar huis, verpleeghuis of hospice geprioriteerd als belangrijk en is daarom de kern van dit programma.

 

Het NPZ-programma is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgorganisaties, ziekenhuizen, netwerken palliatieve zorg uit ons consortium, huisartsen, thuiszorgorganisaties, het IKNL, hospice, de zorgverzekeraar, gemeente en onderzoekers met als doel implementatie te bevorderen, een goede wetenschappelijke evaluatie uit te voeren en na 4 jaar de dagelijkse praktijk voor mensen met palliatieve zorgbehoeften zichtbaar verbeterd te hebben.

 

Ons programma is opgebouwd volgens het ‘Medical Research Council’ raamwerk voor de implementatie en evaluatie van complexe interventies en bestaat uit drie fasen.

 

In fase I (maand 0-18) worden de bouwstenen van het NPZ ontwikkeld in vijf deelprojecten: 1) herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften tijdens ziekenhuisopname, 2) het bespreken van de wensen voor de laatste levensfase tijdens opname en dit gesprek verder voort te zetten na ziekenhuisopname, 3) het verbeteren van de overdracht bij ontslag; zowel elektronisch door digitaal dossier, als ook de persoonlijk ‘warme overdracht’ en betere informatievoorziening aan de patiënt en mantelzorger, 4) het ontwikkelen van een transmuraal werkend palliatief team en 5) het goed betrekken van mantelzorgers in het NPZ. Deze fase wordt uitgevoerd met de bovengenoemde samenwerkingspartners en deze samenwerking is nodig om de (cultuur-)veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om de NPZ in de praktijk uit te voeren.

 

In fase II (maand 18-24) testen we de bruikbaarheid en werkzaamheid van de NPZ als geheel uit. De vijf deelprojecten uit fase I worden aan elkaar gekoppeld en vormen het naadloos palliatief zorgtraject. We zullen dit doen in 1 ziekenhuis, en we kijken in hoeverre dit NPZ werkt voor patiënten, mantelzorgers en professionals. In deze fase kunnen aanpassingen gedaan worden aan het NPZ.

 

In fase III (maand 24-48) voeren we een wetenschappelijke evaluatie van het NPZ uit. Om te onderzoeken of het NPZ leidt tot een vermindering van de ziekenhuisopnames, betere kwaliteit van leven, vermindering van het aantal symptomen en een reductie van de mantelzorgbelasting zullen we een zogenaamde ‘stepped wedge randomized clinical trial’ uitvoeren. We hebben gekozen voor deze methodiek, omdat het gericht is op implementatie en evaluatie in dagelijkse praktijk, en het leidt tot implementatie van het NPZ in zes ziekenhuizen en omliggende organisaties. Daarnaast leidt het tot solide wetenschappelijk bewijs dat nodig is voor structurele financiering van de zorg door de zorgverzekeraar. Naast het meten van patiëntrelevante uitkomsten, zullen we ook de kosteneffectiviteit van het NPZ onderzoeken en hoe patiënten, mantelzorgers en zorgverleners het NPZ ervaren.

 

Ons programma leidt tot concrete resultaten voor patiënten, mantelzorgers en de dagelijkse praktijk:

- Betere bewustwording wat bepaalt of een patiënt in de laatste levensfase is beland.

- Verbetering van de gespreksvaardigheden van zorgverleners om de wensen voor de laatste levensfase bespreekbaar te maken. Dit zal leiden tot een cultuurverandering van een focus op doorbehandelen, naar een focus op verlenen van goede palliatieve zorg.

- Betere informatie en betrokkenheid van de patiënt en mantelzorger in het NPZ door zorg die de wensen van de patiënt centraal stelt.

- Een solide organisatiestructuur voor de palliatieve zorg waarin ziekenhuis en eerstelijn goed met elkaar samenwerken.

- Een transmuraal zorgplan dat met de patiënt meegaat en diens

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website