Projectomschrijving

Aanleiding

Vaak zijn wensen en voorkeuren van mensen in de laatste levensfase onbekend. Het gevolg is een lagere kwaliteit van leven dan mogelijk is, door hoge symptoomlast, overbelasting van de mantelzorger en ongewenste ziekenhuisopnames.

Doel

PalliSupport richtte zich op het verbeteren van transmurale samenwerking in palliatieve zorg voor ouderen in de palliatieve fase.

Werkwijze

We hebben in samenwerking met betrokken partijen, waaronder zorgprofessionals en ouderen, een transmuraal zorgpad palliatieve zorg ontwikkeld. Dit zorgpad is getoetst op haalbaarheid en vervolgens is een start gemaakt met de implementatie en een effectevaluatie in de 5 regio’s in Noord-Holland. Het bleek niet mogelijk om een effectevaluatie bij de 5 regio’s uit te voeren. Daarom is in de regio waar de haalbaarheid in een pilotonderzoek is getest, een uitgebreide procesevaluatie én een voor- en nameting uitgevoerd. Door de uitgebreide procesevaluatie kregen we meer zicht op de belemmerende factoren voor de implementatie van het zorgpad. Als eerste was dit het zorgpad. Het startpunt van het zorgpad was te veel georiënteerd op het ziekenhuis. Het vroeg om meer flexibiliteit om het zorgpad ook te kunnen starten in de 1e lijn. Daarnaast was de grootte van het project een belemmering, waardoor veel zorgprofessionals zich onvoldoende betrokken voelden en daardoor de motivatie afnam. Implementatie duurde langer dan verwacht, waardoor het niet haalbaar was om een effectevaluatie uit te voeren zoals gepland. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor vergelijkbare transmurale projecten. Ondanks deze belemmeringen bleek uit de procesevaluatie dat betrokkenen PalliSupport wel degelijk als vliegwiel zien voor verdere verbetering van palliatieve zorg en transmurale samenwerking.

Resultaten

We hebben bijgedragen aan het verbeteren van de transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Het is een vliegwiel geweest voor het verbeteren van samenwerking tussen 1e en 2e lijn op het gebied van palliatieve zorg voor ouderen. Uit zowel de procesevaluatie, als de voor- en nameting, bleek dat er meer aandacht is voor het herkennen en bespreekbaar maken van de wensen en behoeften. En dat er meer aandacht is voor het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden en het maken van transmurale afspraken.

Het project heeft een aantal belangrijke resultaten en producten opgeleverd, waaronder een:

  • e-learning voor zorgprofessionals voor het herkennen van palliatieve zorgbehoefte
  • transmuraal zorgpad palliatieve zorg, wat richting geeft aan het herkennen van een palliatieve zorgbehoefte tot aan overlijden en nazorg
  • zorgplan voor oudere patiënten met een palliatieve zorgbehoefte
  • implementatiehandleiding ‘Transmurale palliatieve zorg’ met geleerde lessen uit dit project en handvatten voor professionals die een vergelijkbaar project willen starten.

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland gaat door met het verder oppakken van transmurale samenwerking en het toepassen van het zorgpad.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website