Projectomschrijving

Aanleiding

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen is nog verre van optimaal. Vaak wordt pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. Het gaat om mensen met multidimensionele problematiek, zoals verslaving en verstandelijke beperkingen, die vaak ernstig zorg mijdend gedrag vertonen. Daarnaast hebben de betreffende hulpverleners vaak weinig kennis van palliatieve zorg.

Doel

Tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, door onder meer het ontwikkelen van een consultatiefunctie.

Werkwijze

Dit project betrof de 1e fase van kennisontwikkeling. Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg. De resultaten bieden aanknopingspunten voor uitwerking hiervan. Er bleek behoefte te zijn aan meer verbeterinitiatieven:

  1. Het bundelen en uitwisselen van kennis door experts.
  2. Deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor mensen die met daklozen werken in de daklozenopvang en over dak- en thuislozen voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg die soms te maken krijgen met deze doelgroep.
  3. Een belangenbehartigersfunctie voor dak- en thuislozen: zij hebben hieraan behoefte om hun voorkeuren en perspectief goed onder de aandacht te brengen bij hulpverleners.

Resultaten

Op basis van de 3 behoeften is er een voorstel voor het ontwikkelen en implementeren van verbeterinitiatieven ontwikkeld.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website