Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd hartfalen belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben en palliatieve interventies zijn effectief gebleken. Helaas wordt vaak te weinig of te laat aandacht besteed aan palliatieve zorg bij mensen met hartfalen.

 

Onderzoek

Het doel van het ‘Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve zorgbehoeften’ (I-HARP) project was om een hulpmiddel voor zorgverleners te ontwikkelen dat ondersteunt bij het tijdig signaleren van deze zorgbehoeften en richting te geven aan de zorg. Het project bestond uit drie fasen. Allereerst werd het instrument I-HARP ontwikkeld met behulp van kwalitatief onderzoek, een literatuurstudie en actieonderzoek (fase 1). Fase 2 bestond uit de ontwikkeling van de educatie en fase 3 was de implementatiefase.

 

Resultaten

Het project leverde de volgende resultaten op:

(1) een praktisch instrument (I-HARP) voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd hartfalen tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen;

(2) een e-learning en workshop om I-HARP effectief kunnen gebruiken;

(3) implementatie van I-HARP en de bijbehorende educatie

 

I-HARP en de educatie zijn geborgd op Palliaweb.

 

Impact

Zorgprofessionals hebben nu meer handvatten om tijdig palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd hartfalen te herkennen en bespreekbaar te maken. Dit moet ertoe leiden dat de personen met gevorderd hartfalen en hun naasten tijdig palliatieve zorg ontvangen. Voor docenten zijn materialen over I-HARP beschikbaar om op te nemen in onderwijs over palliatieve zorg bij mensen met gevorderd hartfalen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften (I-HARP) project had drie doelen:

 

1. Het ontwikkelen van een praktisch instrument ‘I-HARP’ voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd chronisch hartfalen (NYHA klasse III en IV) tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen;

2. Het ontwikkelen van educatie om I-HARP effectief kunnen gebruiken;

3. Het implementeren van I-HARP en de training in de eerste lijn, tweede lijn en verpleeghuizen.

 

Doel 1: Ontwikkeling I-HARP

Het project heeft een implementeerbaar instrument (I-HARP) opgeleverd dat zorgverleners van patiënten met chronisch hartfalen in de eerste lijn, tweede lijn en in het verpleeghuis in staat stelt tijdig palliatieve zorgbehoeften te kunnen herkennen en dat richting geeft aan passende zorg. I-HARP bestaat uit

A) Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten,

B) 13 signaleringsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen,

C) Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties

 

I-HARP is ontwikkeld samen met mensen met gevorderd hartfalen, naasten, nabestaanden en zorgverleners die werkzaam zijn in de eerste lijn, tweede lijn en in verpleeghuizen.

 

Doel 2: Ontwikkeling educatie

Een I-HARP e-learning en een I-HARP workshop werden ontwikkeld om het instrument te gebruiken.

 

Doel 3: Implementatie I-HARP

Een implementatiestrategie bestaande uit informerende, educatieve, faciliterende en organisatorische activiteiten werd toegepast om I-HARP te implementeren.

 

I-HARP en de e-learning zijn en blijven kosteloos online beschikbaar via Palliaweb. Het Expertisecentrum palliatieve zorg van het Maastricht UMC+ is eigenaar van I-HARP en de e-learning. De workshop wordt georganiseerd door CIRO Academy (enkele keren per jaar) en is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Maastricht UMC+ (EPZM).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het I-HARP project, gestart in juni 2018, heeft als doel om een instrument te ontwikkelen voor zorgverleners om te helpen bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften en het inzetten van passende palliatieve zorg bij mensen met hartfalen. We hebben in kaart gebracht welke instrumenten er al zijn en wat de succesfactoren en nadelen van deze instrumenten zijn. We gingen in gesprek met patiënten, naasten en zorgverleners over wat zij belangrijk hierbij vinden. Vervolgens werden de interviews uitgeschreven en geanalyseerd. Wij vonden dat behoefte is aan een instrument dat gebruikt wordt door zorgverleners en aandacht besteedt aan de zorgbehoeften van mensen met hartfalen èn hun naasten. Het instrument moet duidelijke taal gebruiken, maar niet te confronterend zijn. Het moet aandacht besteden aan complexe zorgbehoeften, maar niet te lang zijn.

Op basis van deze kennis hebben we een eerste versie van I-HARP ontwikkeld. Deze versie is beoordeeld door zorgverleners en patiënten, getest en aangepast. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een e-learning en workshop om I-HARP zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De reeds bereikte resultaten van dit project zijn:

1) Een praktisch instrument (I-HARP) voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd CHF (NYHA-klasse III en IV) tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen.

2) Een internationale wetenschappelijke publicatie over de benodigde kenmerken van een instrument om palliatieve zorgbehoeften tijdig te kunnen herkennen bij mensen met hartfalen.

3) Een publiekssamenvatting van bovenstaand artikel.

 

Wij werken nu aan:

4) het ontwikkelen van een workshop voor zorgverleners (https://www.ciro-horn.nl/nl/agenda/workshop-herkennen-palliatieve-zorgbehoeften-bij-chronisch-hartfalen-i-harp).

5) een e-learning om I-HARP effectief te kunnen gebruiken.

6) een internationale publicatie van de literatuurstudie naar succesvolle elementen van bestaande instrumenten voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften.

7) een internationale publicatie over het ontwikkelproces van I-HARP.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rationale:

Chronisch hartfalen (CHF) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd CHF belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben, waaronder een hoge symptoomlast, verminderde kwaliteit van leven, zorgafhankelijkheid en behoeften aan pro-actieve zorgplanning. De vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en pro-actieve zorgplanning zijn effectief gebleken. Mede door de onzekere prognose wordt vaak onvoldoende tegemoet gekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met gevorderd CHF. Nederlandse studies hebben laten zien dat personen met gevorderd CHF (NYHA klasse III en IV) een hoge mate van symptoomlast ervaren waaraan vaak weinig aandacht wordt besteed, beperkte kwaliteit van leven hebben en onbeantwoorde behoeften aan communicatie over de toekomst en het levenseinde. Het eerder starten van palliatieve zorg, geïntegreerd ziektegerichte zorg, kan uitkomsten voor patiënten verbeteren. Op dit moment is echter geen instrument beschikbaar voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met gevorderd CHF waarmee tijdig palliatieve zorgbehoeften herkend kunnen worden. Ook bestaat er behoefte aan een instrument dat richting geeft aan de palliatieve zorg bij gevorderd CHF door middel van screening, nader assessment en geïntegreerde gepersonaliseerde zorg. Het huidige ontwikkel- en implementatieproject komt aan deze behoeften tegemoet.

 

Doelen:

(1) het ontwikkelen van een praktisch instrument (‘I-HARP’ (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften)) voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd CHF (NYHA klasse III en IV) tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen;

(2) het ontwikkelen van een training om I-HARP effectief kunnen gebruiken;

(3) het implementeren van I-HARP en de training in de eerste lijn, tweede lijn en verpleeghuizen.

 

Methoden:

Het project bestaat uit drie fasen. Allereerst wordt het instrument I-HARP ontwikkeld. Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt, waaronder literatuurstudie en kwalitatieve interviews met zorgverleners, patiënten met gevorderd CHF en naasten. Het instrument wordt in de praktijk getoetst en geoptimaliseerd middels een iteratief proces. In de tweede fase wordt de I-HARP training ontwikkeld voor zorgverleners. De I-HARP training bestaat uit een e-learning en modulaire trainingsbijeenkomsten. In de derde fase wordt I-HARP geïmplementeerd en worden de resultaten breder verspreid. Voor implementatie worden meerdere strategieën ingezet, waaronder informerende, educatieve, faciliterende en cliëntgerichte strategieën.

 

Samenwerking:

Dit project wordt ontwikkeld door nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek (Maastricht UMC+, Radboudumc, Maastricht University), onderwijs (Maastricht University, Maastricht UMC+ Academie, Radboudumc) en praktijk (Maastricht UMC+, Radboudumc, huisartsen en praktijkondersteuners, zorginstellingen). Patiëntenvertegenwoordigers zijn betrokken bij het initiatief en de uitwerking van het project, de inhoud van het project en de aansturing van het project.

 

Opbrengsten:

Het project levert I-HARP op: een instrument dat zorgverleners van patiënten met gevorderd CHF in de eerste lijn, tweede lijn en verpleeghuizen in staat stelt tijdig palliatieve zorgbehoeften te kunnen identificeren en richting geeft aan verder assessment, door de zorgverlener zelf in te zetten palliatieve interventies, verwijzingen naar andere disciplines, of verwijzingen naar gespecialiseerde palliatieve zorg. Daarnaast wordt een training ontwikkeld om het instrument optimaal te gebruiken. Deze eindproducten worden minimaal binnen de twee deelnemende consortia geïmplementeerd. I-HARP en de e-learning zullen na afloop van het project kosteloos online beschikbaar blijven en waar nodig geactualiseerd worden. De geaccrediteerde trainingsbijeenkomst wordt na afloop van het project aangeboden aan zorgorganisaties tegen een reële kostprijs.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website