Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op tal van plaatsen en wijzen wordt gezocht naar nieuwe vormgevingen voor de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. Daarbij wordt vaak gedacht aan de inzet van geestelijk verzorgers of zingevingsconsulenten. Dit

onderzoeksproject zet anders in en onderscheidt zich op meerdere vlakken. Ten eerste willen we aansluiting zoeken bij de zorgverleners die thuis palliatieve zorg bieden: huisartsen en wijkverpleging. Hen willen we toerusten om de spirituele dimensie te ontsluiten, zodat zij de palliatieve zorg volwaardig kunnen uitvoeren, namelijk over de volle breedte van de vier dimensies: de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie. Ten tweede willen we de spirituele dimensie vorm geven via een repertoire dat aansluit bij een voor hen vertrouwende manier van doen, namelijk: handelen. Door ritueel handelen kan de spirituele dimensie in de zorg ontsloten worden. De inzet van dit project is om huisartsen en wijkverpleging vertrouwd te maken

met ritueel handelen en hen te sensibiliseren voor de kracht van rituele handelingen. Daartoe proberen we zicht te krijgen op het rituele discours, op de eigen aard van een ritueel, de symbooldimensie, het samenspel van handeling en taal, op de ‘kwaliteiten’ van rituelen en op het ambacht van het rituele spel.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Deelproject 1: er is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een theoretisch kader te formuleren dat perspectief biedt vanuit het sleutelconcept ritueel. De relatie tussen

spirituele zorg en rituelen wordt hierin uitgekristalliseerd en afgebakend.

• Deelproject 2: er is door middel van observaties en interviews een verkenning uitgevoerd van ritueel handelen in de palliatieve fase in een hospice.

• Deelproject 3: er is met diverse gerelateerde projecten in het land contact gezocht om te verkennen wat mogelijkheden van ritueel handelen in de thuissituatie zijn.

• Deelproject 4: er is gestart met een praktijkgericht onderzoek naar vormen van en behoeften aan spirituele zorg in de thuissituatie. Daarbij worden zorgsituaties geobserveerd en interviews uitgevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De WHO definitie palliatieve zorg stelt dat palliatieve zorg meer omvat dan goede lichamelijke, psychische en sociale zorg. Ook de spirituele dimensie is onlosmakelijk met palliatieve zorg verbonden. Wat die spirituele dimensie inhoudt en hoe deze vormgegeven kan worden is echter nog niet zo eenvoudig gezegd, laat staan gedaan. Bij scharniermomenten, daar waar het leven zijn vanzelfsprekendheid verliest, dringen ’trage vragen’ rondom zin en betekenisgeving van leven en dood zich op. In de palliatieve fase wordt het besef van eindigheid van het eigen bestaan voelbaar. Door de toepassing van rituelen kunnen we spiritualiteit concreet maken en overwinnen we de verlegenheid die dit begrip vaak omringt. We vatten het concept ‘rituelen’ in dit project in brede en open zin op en beperken ons niet tot religieuze rituelen. Rituelen zijn gestileerde en geformaliseerde handelingen die niet louter functioneel zijn, maar een symbooldimensie hebben. Dit kan het aansteken van een kaars zijn, maar ook het met aandacht aansluiten van een pomp ten behoeve van de pijnstilling.

 

In centra voor palliatieve zorg, zoals gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen, verpleeghuizen en hospicevoorzieningen, zijn geestelijk verzorgers beschikbaar om patiënten te gidsen door het vaak onbekende gebied van spiritualiteit. De meeste palliatieve zorg wordt echter thuis gegeven. Sommige mensen doen in de thuissituatie een beroep op de religieuze of levensbeschouwelijke traditie waarin zij zich herkennen. In onze multiculturele samenleving put men uit bronnen die zijn geworteld in diverse religies en culturen. Een steeds grotere groep echter heeft daar geen verbinding meer mee. Hoe kan, uitgaande van de definitie van palliatieve zorg, ook voor deze groep recht gedaan worden aan de spirituele dimensie en welke rol kunnen rituelen daarbij spelen? Daarover gaat dit project.

 

Op tal van plaatsen en wijzen wordt gezocht naar nieuwe vormgevingen voor de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. Een eerste inventarisatie leert dat het daarbij vaak gaat om de inzet van geestelijk verzorgers of zingevingsconsulenten.(1) Dit onderzoeksproject zet anders in en onderscheidt zich op meerdere vlakken. Ten eerste willen we aansluiting zoeken bij de zorgverleners die thuis palliatieve zorg bieden: huisartsen en wijkverpleging. Hen willen we toerusten om de spirituele dimensie te ontsluiten, zodat zij de palliatieve zorg volwaardig kunnen uitvoeren, namelijk over de volle breedte van de vier dimensies: de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie. Ten tweede willen we de spirituele dimensie vorm geven via een repertoire dat aansluit bij een voor hen vertrouwende manier van doen, namelijk: handelen. Door ritueel handelen kan de spirituele dimensie in de zorg ontsloten worden. De inzet van dit project is om huisartsen en wijkverpleging vertrouwd te maken met ritueel handelen en hen te sensibiliseren voor de kracht van rituele handelingen. Daarbij is het noodzakelijk zicht te krijgen op het rituele discours, op de eigen aard van een ritueel, de symbooldimensie, het samenspel van handeling en taal, op de ‘kwaliteiten’ van rituelen en op het ambacht van het rituele spel.

 

In het theoretische kader of fundament dat voor deze rituele vorming of competentie wordt uitgewerkt (deelproject 1) wordt met name ook aan de orde gesteld wat de meerwaarde en de kracht van rituelen kan zijn in de palliatieve fase. We gebruiken daarvoor een voorbeeldpraktijk in een hospice waar zorgverleners mede de vormgevers en uitvoerders zijn van rituelen (deelproject 2). Omdat dit onderzoeksproject zich toespitst op de eerste lijn onderzoeken we wat het specifieke is van ritueel handelen in de thuissituatie waarbij we zowel traditionele rituelen vanuit diverse culturen en religies in kaart brengen, zoals het waken bij de stervende, als nieuwe opkomende rituelen (emerging ritual) (deelproject 3). De volgende stap is de verzamelde informatie aanvullen en verrijken vanuit een explorerend praktijkonderzoek door interviews met de direct betrokkenen: patiënten en familie, (deelproject 4). Met deze vier deelprojecten zijn de bouwstenen gevormd voor een trainingsmodule ‘ritueel handelen’ voor zorgverleners: spirituele zorg via rituelen in de eerste lijn (deelproject 5). Na een testfase volgt aanpassing en oplevering van het eindproduct: een trainingsmodule die onderdeel uit zal maken van het aanbod van het Netwerk palliatieve zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen en daarna breed beschikbaar wordt gesteld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website