Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Netwerken Palliatieve Zorg in de twee regio’s Haaglanden en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren. Voor de twee netwerken geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren.

De implementatie van het goede voorbeeld Inspiratiecyclus STEM heeft in beide Netwerken/regio’s een goede basis gelegd, maar er is meer nodig om de verzorgenden goed toegerust te maken zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarbij is de vraag vanuit het veld gekomen voor een inhoudelijke verdieping van kennis en deskundigheid.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan scholing hebben Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland het project 'Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’ geimplementeerd. Deze werkmethode is ontwikkeld en in diverse zorgsettingen getest door het Integraal Kankercentrum Nederland. Het werken volgens het stappenplan, in combinatie met de informatie uit de signaleringskaarten en de speciaal voor deze doelgroep herschreven richtlijnen palliatieve zorg, ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts. Doel is dat cliënten/patiënten en hun naasten ervaren dat verzorgenden een gezamenlijk gedragen signalering hebben ontwikkeld voor klachten en symptomen en hier ook gezamenlijk een plan aan verbinden. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven.

Beoogd resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten en daar een eenheid van handelen op te laten volgen. Verzorgenden laten zich dan niet meer ‘misleiden’ door bepaalde symptomen, maar herkennen wat er aan de hand is. Verzorgenden laten zich ook niet meer uitspelen door cliënten, omdat zij begrijpen en inzien wat er aan de hand is. Het team is een eenheid omdat er eenheid van handelen op teamniveau is. Beoogd resultaat bij de organisatie en in de regio is een eenheid in beleid t.a.v. palliatieve zorgverlening.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het verbetertraject is uitgevoerd bij Respect Zorggroep (2 locaties) en bij Zorgpartners Midden-Holland (2 locaties). Hierbij zijn 2 verschillende regionale Netwerken Palliatieve Zorg betrokken geweest. In totaal hebben bij Respect Zorggroep 11 verzorgenden (vooral EVV-ers) de train de trainer cursus gevolgd van het IKNL en bij Zorgpartners 18 verzorgenden (verschillende disciplines). De getrainde verzorgenden hebben vervolgens hun opgedane kennis in hun teams verder gebracht. Bij Respect Zorggroep hebben op die wijze 40 verzorgenden meer kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg en bij Zorgpartners 32 verzorgenden.

In totaal zijn bij Respect Zorggroep 25 á 30 patiënten/bewoners direct bij het verbetertraject betrokken en indirect 262 patiënten/bewoners. In totaal zijn bij Zorgpartners Midden Holland 10 patiënten/bewoners direct bij het verbetertraject betrokken en indirect 230 patiënten/bewoners.

 

Aanvullend aan de train de trainer heeft de praktijkopleider bij Respect Zorggroep ook zelf les gegeven over de signaleringsmethodiek, zowel aan verzorgenden, aan de opleidingsteams als aan het behandelteam. Hierdoor is de methodiek goed geïmplementeerd. Het enthousiasme van de praktijkopleider cq de projectleider van dit traject is een succesfactor. De signaleringsboxen staan op alle afdelingen en kunnen op elk moment worden ingezien.

 

Realisering doelstelling 1: verbeterde zorg aan patiënten.

Patiënten en hun familie geven aan de verzorgenden aan dat ze het prettig vinden dat er meer tijd is voor gesprekken en signalering en dat ze ervaren dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Patiënten worden actiever betrokken bij – beslissingen in – de zorg, voelen zich erkend en gezien in hun ervaringen en zorgvraag, ervaren betere kwaliteit van leven en lagere symptoomlast.

 

Realisering doel 2: verbeterde toerusting verzorgenden.

De resultaten zijn positief. Verzorgenden, hun leidinggevenden, cliëntenraden, cliënten en hun familie reageren enthousiast op de aanpak, vooral vanwege de gerichte aandacht die er nu is. De methode dringt steeds meer door in de dagelijkse praktijk. Verzorgenden zijn beter in staat om signalen op te vangen en deze om te zetten in verbeteringen in de zorg. Verzorgenden signaleren heel uiteenlopende dingen vanuit verschillende invalshoeken, zoals pijnervaring of eenzaamheid. Soms wordt er direct actie ondernomen en vaak komt het signaal in het MDO aan de orde. Dit kan leiden tot het opnemen van het signaal/actie in het zorgbeleid.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit CBS cijfers is gebleken dat 33% van alle overlijdens in Nederland in verpleeg- of verzorgingshuizen plaatsvindt. Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg in de twee regio’s Haaglanden en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren. Voor de twee netwerken geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren.

De implementatie van het goede voorbeeld Inspiratiecyclus STEM (2012/2013) heeft in beide Netwerken/ regio’s een goede basis gelegd, maar er is meer nodig om de verzorgenden goed toegerust te maken zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarbij is de vraag vanuit het veld gekomen voor een inhoudelijke verdieping van kennis en deskundigheid.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan scholing willen Respect Zorggroep en Zorgpartners in 2014/2015 het goede voorbeeld ‘Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’ implementeren. Deze werkmethode is ontwikkeld en in diverse zorgsettingen getest door het Integraal Kankercentrum Nederland. Het werken volgens het stappenplan, in combinatie met de informatie uit de signaleringskaarten en de speciaal voor deze doelgroep herschreven richtlijnen palliatieve zorg, ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen (signs and symptoms) bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts. Doel is dat cliënten/patiënten en hun naasten ervaren dat verzorgenden een gezamenlijk gedragen signalering hebben ontwikkeld voor klachten en symptomen en hier ook gezamenlijk een plan aan verbinden. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven.

Beoogd resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten en daar een eenheid van handelen op te laten volgen. Verzorgenden laten zich dan niet meer ‘misleiden’ door bepaalde symptomen, maar herkennen wat er aan de hand is. Verzorgenden laten zich ook niet meer uitspelen door cliënten, omdat zij begrijpen en inzien wat er aan de hand is. Het team is een eenheid omdat er eenheid van handelen op teamniveau is.

Beoogd resultaat bij de organisatie en in de regio is een eenheid in beleid t.a.v. palliatieve zorgverlening.

Respect Zorggroep heeft de grootste palliatieve unit in de regio en heeft daardoor een voorbeeldfunctie. Ook Zorgpartners heeft een groot aandeel in de palliatieve zorg in de regio. De relevantie van implementatie van dit goede voorbeeld is groot voor de cliënten van de zorgorganisaties in beide regio’s. Kennis zal worden gedeeld in/via de Netwerken Palliatieve zorg Haaglanden en Midden Holland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website