Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om het gebruik van de denk - en werkmethode 'Signalering in de palliatieve fase' door verzorgende gemakkelijker te maken is gewerkt aan het schrijven van een gebruiksaanwijzing (aan de slag-kaart). Werken volgens de methode maakt dat de zorg is afgestemd op wat de zorgvrager aangeeft en belangrijk vindt. Heel belangrijk in de periode waarin kwaliteit van leven belangrijker wordt dan kunnne genezen. Het helpt de verzorgende bij het herkennen van zorgproblemen en het verwoorden, zodat er een goede behandeling en zorg kan worden afgesproken. Daarnaast is er een handleiding voor medewerkers van de zorginsteling beschikbaar. Zodat zij weten welke aanpachtspunten er zijn bij het leren werken volgens de methode binnen de eigen zorginstelling.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kant- en klaar pakket voor zorginstellingen om de nieuwe denk- en werkmethode

'Signalering in de palliatieve fase' voor verzorgenden te gaan gebruiken:

1. Handleiding voor het gebruik van de box (aan de slag-kaart)

2. Handleiding voor toepassing in de dagelijkse zorgpraktijk (implementatie)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op het beschrijven van het goede voorbeeld ‘Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’. Deze werkmethode is ontwikkeld en in diverse zorgsettingen getest door het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Utrecht. Het werken volgens het stappenplan, in combinatie met de informatie uit de signaleringskaarten en de speciaal voor deze doelgroep herschreven Richtlijnen palliatieve zorg, ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen (signs and symptoms) bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts.

Ter voorbereiding op een landelijke implementatie binnen de netwerken palliatieve zorg door de beroepsvereniging V&VN Palliatieve Verpleegkunde in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland wordt de denk- en werkmethode voor verzorgenden in detail beschreven.

Het project ‘Signalering van palliatieve zorgproblemen door verzorgenden’ wordt uitgevoerd in vijf fasen. In de eerste fase wordt er na een beperkte literatuurstudie gestart met het concreet beschrijven van het goede voorbeeld en de implementatiehandleiding. In fase twee worden de procesevaluatie met bijbehorende vragenlijsten ontwikkeld, welke daarna gevalideerd worden in een zorgsetting binnen 1 van de netwerken. Tevens wordt in deze fase de toepassingsmogelijkheid van de beschrijving en implementatiehandleiding getoetst in de praktijk en worden alle materialen voorgelegd aan een nog samen te stellen klankbordgroep van belangrijke partners op het gebied van de palliatieve zorg. Op basis van de uitkomsten wordt in de derde fase de definitieve versies van de beschrijving, implementatiehandleiding en procesevaluatie vastgesteld.Vervolgens wordt in fase vier de landelijke (digitale) verspreiding en implementatie voorbereid. Tot slot zal door middel van een eindrapportage verantwoording van het project worden afgelegd aan ZonMw.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website