Vervolg

Resultaten

Implementatie

Het project heeft geleid tot een helder en gedetailleerd beschreven, kant-en-klaar implementatiepakket ‘Signalering in de palliatieve fase, denk- en werkmethode voor verzorgenden’. Dit pakket maakt duidelijk hoe het werken met en volgens de box 'Signalering in de palliatieve fase' binnen organisaties kan worden geïmplementeerd en voor lange tijd kan worden geborgd.
De handleiding bevat achtergrondinformatie voor verzorgenden in de palliatieve zorg. De handleiding is tot stand gekomen op basis van evaluatie met gebruikers. Hiervoor is gebruik gemaakt van evaluatieformulieren.
Naast het implementatiepakket is ook een Quick guide voor gebruik van de Signaleringsbox ontwikkeld. Deze kaart maakt in één oogopslag duidelijk wat de inhoud is van de box, op welke manier de afzonderlijke delen met elkaar samenhangen en wanneer de verschillende delen in het proces van de hulpverlening gebruikt worden.

De handleiding en de Quick guide zijn onder andere te vinden op de website van het IKNL en via www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl.  

Zorg

De onderzoekers concluderen dat samenwerken met (zorg)professionals aan de ontwikkeling van een instrumentarium voor verbetering van de kwaliteit van zorg enthousiasmerend en verbindend werkt.
Ook stellen zij vast dat het gebruik van de signaleringsbox alleen effect heeft als de werkwijze binnen de organisatie gedragen wordt.

Aanbevelingen

Op grond van de resultaten doen de onderzoekers de volgende aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van de box 'Signalering in de palliatieve fase':

  • Zorg tijdig voor medewerking van betrokkenen
  • Maak vooraf heldere planning en afspraken
  • Blijf flexibel en wijk af van de planning indien nodig
  • Blijf open voor de inbreng van de eindgebruiker(s) en pas zo nodig eigen ideeën aan
  • Waardeer de inzet van betrokkenen
  • Breng wetenschap en praktijk bij elkaar
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website