Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Signalering door verzorgenden netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht" richtte zich op het implementeren en verspreiden van het Goede Voorbeeld "Signalering door verzorgenden". Hierbij stond de implementatie van de signalering box bij 6 organisaties in 10 teams centraal middels het train-de-trainer principe.

Het werken volgens het stappenplan uit de signalering box ondersteunt verplegenden niveau 4 en verzorgenden niveau 3 bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen bij de zorgvrager.

De vraagstelling/ taakstelling was: leidt het gebruik van de methode signalering box er toe dat de palliatieve zorg die geboden wordt, verbeterd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat is dat er een proces van nadenken op gang is gekomen bij de deelnemende verzorgenden, waarin het observeren centraal staat. Het invullen van het werkformulier leidt ertoe dat gericht gesproken wordt over de observaties bij de patiënt. In de gezamenlijke discussies in het multidisciplinaire overleg (mdo) leren de verzorgenden om de waargenomen symptomen te benoemen en te interpreteren. Het heeft de individuele skills vergroot en daarmee het leveren van palliatieve zorg. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts.

Een betere signalering en het kunnen weergeven van de symptomen die tekenend zijn voor de palliatieve situatie, heeft geleid tot een meer adequate communicatie met andere disciplines waaronder de arts. Daarmee heeft het een positief effect op de patiëntenzorg gekregen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Signalering door verzorgenden netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht"richt zich op het implementeren en verspreiden van het Goede Voorbeeld "Signalering door verzorgenden". Hierbij staat de implementatie van de signaleringsbox centraal.

 

Het werken volgens het stappenplan uit de signaleringsbox ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts. Dit leidt ertoe dat de palliatieve zorg die geboden wordt kan worden verbeterd.

 

De implementatie vindt plaats aan de hand van een tweetal fasen:

1.Voorbereidingsfase gericht op het trainen van 27 verzorgenden met aandachtsveld palliatieve zorg. Zij worden in 5 trainingssessies uitgevoerd door een specialistisch verpleegkundige getraind in het werken met de signaleringsbox en het trainen hiervan. Deze voorbereidingsfase duurt 3 maanden.

2.Implementatiefase gericht op het implementeren van de nieuwe denk- en werkwijze in 14 teams van de verschillende partners. Binnen iedere organisatie wordt deze aanpak in 1 of 2 teams uitgerold. Implementatie vindt plaats door:

a.Per team tenminste een exemplaar van de signaleringsbox beschikbaar te stellen;

b.In ieder team drie trainingssessies te houden waarin het werken met de nieuwe werkmethode wordt toegelicht, ervaringen, eventuele vraagstukken en casuïstiek worden besproke.

c.Periodiek overleg tussen de aandachtsvelders over de voortgang van implementatie. Hierbij wordt tevens een plan van aanpak opgesteld voor de verdere implementatie na afronding van het project.

Deze implementatiefase duurt 9 maanden.

 

Binnen het project is veel aandacht voor kennisdeling en verspreiding.Vanuit het project wordt deelgenomen aan het onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website