Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Gooi & Vechtstreek hebben vier organisaties ( 3 V&VT's en 1 particuliere thuiszorg organisatie) in 2013-2014 samengewerkt om de signaleringsbox te implementeren als denk- en werkmethode voor verzorgenden.

Het project heeft als resultaat opgeleverd dat het bewustzijn van de verzorgende op het gebied van palliatieve zorg aanzienlijk vergroot is. De vraag van de patiënt staat nu centraal en zorgproblemen worden vanuit de 4 dimensies bekeken. Dit levert vaak andere inzichten op en daardoor ook veel gerichtere interventies.

Ten gevolge van de vele interne reorganisaties, andere aandacht vragende projecten en onrust in de zorg heeft het project niet de aandacht gekregen die ervoor nodig was om alle doelen te behalen.

Het project heeft als een vliegwiel heeft gewerkt. Drie organisaties hebben de signaleringsbox opgenomen in hun beleidsplan palliatieve zorg. Door het regelmatig presenteren van succeservaringen in de regio zijn ook de andere bij het netwerk Gooi&Vechtstreek aangesloten organisaties enthousiast geworden en gebruiken de box. Concluderend kunnen we zeggen dat het project een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van de palliatieve zorg in de Gooi & Vechtstreek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn in het totaal 64 aandachtvelders geschoold verdeeld over 3 V&VT organisaties en 1 Particuliere Thuiszorg organisatie.

De bewustwording van de verzorgende ten aanzien van palliatieve zorg is enorm toegenomen. De signaleringsbox stimuleert de verzorgende de vraag van de patiënt centraal te stellen en de problemen holistisch in kaart te brengen.

Ook is de zelfverzekerdheid van de verzorgende toegenomen. Dit uit zich met namen in het contact met artsen en collega’s . Doordat de zorgvraag duidelijk geformuleerd wordt kan er ook gerichter een oplossing gevonden worden.

De vraag naar de basisscholing palliatieve zorg is enorm toegenomen. De deelnemende organisaties zijn bewust geworden van het gebrek aan kennis op het gebied van palliatieve zorg.

De samenwerking tussen de organisaties in de regio is vergroot en de samenwerking in de keten verbeterd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorginstellingen in de regio Gooi & Vechtstreek hebben op basis van huidige ontwikkelingen in de regio gekozen voor opvolging en daarmee uitbreiding van het goede voorbeeld ‘Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’, ontwikkeld door het IKNL dat zich richt op methodische toepassing van de richtlijnen palliatieve zorg door verzorgenden.

 

Het project is gericht op de implementatie van de methode bij drie zorginstellingen, te weten Inovum, Amaris Zorggroep en Better Life Thuiszorg in de regio Gooi & Vechtstreek.

 

Het uitgangspunt van het project is om middels de methode de bewustwording en professionalisering van de verzorgenden te vergroten. Dit draagt bij aan een verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase.

 

Naast bovengenoemde doel van het project, is het tevens het doel om ook andere zorgorganisaties te motiveren de methode ‘Signaleren in de palliatieve zorg’ te implementeren.

 

Binnen een jaar na de start van het project wordt er door tenminste 55 verzorgenden en verpleegkundigen binnen betrokken thuiszorgteams, verpleeghuizen en verzorgingshuizen volgens de methode ‘Signaleren in de palliatieve fase’ gewerkt.

De bewustwording omtrent en de professionaliteit van de zorgverlening is verbeterd en daarmee het proces van signaleren, in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen.

De samenwerking en afstemming tussen de betrokken disciplines is versterkt waardoor patiënten en hun naasten ervaren dat de zorg van de verschillende zorgverleners goed op elkaar is afgestemd. De zorg wordt op de specifieke wensen, behoeften en waarden van de patiënten en naasten afgestemd en zij behouden de regie rondom de zorg.

 

Daarnaast draagt de gezamenlijke aanpak van het project door de verschillende zorginstellingen binnen de regio bij aan de versterking van de onderlinge afstemming en samenwerking. De begeleiding en evaluatie van het project zal voor een belangrijk deel in gezamenlijkheid plaatsvinden, waardoor kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

 

Binnen de deelnemende organisaties worden aandachtsvelders opgeleid. Het betreft verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3 die zich toeleggen op alle aspecten van palliatieve zorgverlening.

 

Deze aandachtsvelders worden ‘gevoed’ met kennis en nieuwe inzichten en worden gecoacht in kennis, vaardigheden en attitude door een specialistisch verpleegkundige palliatieve zorg. Een procesbegeleider van het IKNL zal hen begeleiden ten behoeve van de voortgang van het project en de borging van de opgedane kennis en ervaring.

 

De aandachtsvelders komen een aantal keer bij elkaar om met de specialistisch verpleegkundige en de procesbegeleider om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Daarnaast zal de specialistisch verpleegkundige coaching ‘on the job’ verzorgen en daartoe de verschillende aandachtsvelders tijdens hun werkzaamheden en bij het multidisciplinair overleg begeleiding bieden.

 

De aandachtsvelders worden bovendien getraind om collega’s te ondersteunen, te trainen en te coachen, vergelijkbaar met het concept ‘train-de-trainer’.

Op deze wijze wordt de kennis die de aandachtsvelders opdoen, overgedragen aan andere zorgverleners binnen de betreffende organisaties.

 

De uitkomsten van de implementatie worden gepresenteerd binnen het netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vechtstreek. Zo worden collega-instellingen in de regio meegenomen in de ontwikkelingen en uitgenodigd deze werkwijze toe te passen binnen de eigen organisatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website