Nieuws

Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland: verbinden, uitwisselen, versterken

De missie is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt gebaseerd op de laatste inzichten ongeacht de setting waar zij/hij verblijft.

Krachten bundelen en nieuwe inspiratie

De regio kent een jarenlange geschiedenis van een goede samenwerking tussen de netwerken, het IKNL en het Expertisecentrum. De stap naar consortiumvorming werd vanaf het begin gezien als een stap naar verbinden, uitwisselen en versterken. Door de netwerken is in 2014 een analyse van knelpunten gemaakt. Deze worden aangepakt in de cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). De knelpunten worden gebruikt als uitgangspunten voor de drie werkgroepen Zorg, Onderwijs en Onderzoek. Deze zullen nagaan welke oplossingsstrategieën er binnen of buiten het consortium voorhanden zijn en brengen hun eigen prioritering aan in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.
De werkgroepen bestaan uit leden van de netwerken, het IKNL en het Expertisecentrum.

Vanuit de praktijk

Een van de gesignaleerde knelpunten binnen de palliatieve zorg is de discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht. Dit onderwerp is door het consortium opgepakt en vertaald naar een door het gehele consortium gedragen projectvoorstel ‘Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een
regionaal leer- en verbeterprogramma’ binnen Palliantie. Meer dan zorg. Hierbij wordt  uitgegaan van het projectmatig doorontwikkelen van veelbelovende initiatieven binnen de acht netwerken op basis van gezamenlijk gedragen kaders en uitgangspunten.
Bovengenoemd project is een consortiumbreed project waarbij alle netwerken betrokken zijn. Daarnaast zijn er vanuit de regio projecten ingediend door het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Maasstad ziekenhuis, in overleg met regionale en soms ook landelijke partners.

Kennis delen

Jaarlijks worden twee consortiumdagen georganiseerd om alle leden te informeren over de voortgang en ze te betrekken bij de volgende stappen die binnen het consortium worden gezet. Belangrijke onderwerpen zijn het delen van de kennis en ervaringen vanuit de verschillende gremia binnen het consortium. Het uitgangspunt is dat de deelnemers met nieuwe inspiratie en handvatten naar huis gaan.
Een andere vorm van kennis delen is een mogelijk op te richten helpdesk op het gebied van onderzoek voor bijvoorbeeld toekomstige Palliantie aanvragen, een suggestie vanuit één van de netwerken.
Landelijk wordt de kennis op een actieve wijze gedeeld met de andere consortia in LOCo verband, een afstemmingoverleg tussen de zeven consortia, het IKNL en Stichting Fibula.

Verbinding met de praktijk

Het consortium hecht grote waarde aan het leggen van een verbinding met de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Zij wil dit onder meer bereiken door het uitvoeren van relevante (onderzoeks)projecten, het actief onderhouden van contacten met  coördinatoren en voorzitters van de netwerken en samenwerkingspartners. Belangrijke activiteiten vanuit het consortium zijn het brengen van werkbezoeken, het maandelijks uitbrengen van een Nieuwsflits, het geven van presentaties op scholingsdagen, en het actief betrekken van samenwerkingspartners.

Samenwerking in het consortium

Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Erasmus, het IKNL en acht netwerken palliatieve zorg. Andere samenwerkingspartners zijn de Hogescholen Rotterdam, Breda, Zeeland, Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC en Zorgacademie Erasmus MC.
Iedere partij heeft zijn eigen rol binnen het consortium, op basis van aanwezige expertise.

Organisatiestructuur

We hebben gekozen voor een organisatiestructuur met korte lijnen: een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit vertegenwoordigers van de netwerken, het IKNL en het Expertisecentrum. Twee kwartiermakers die de verbinding maken met alle samenwerkingspartners en drie werkgroepen die werken met een opdracht vanuit het DB. Daarnaast is er een Patiënten en Naasten Adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten, met o.a. een vertegenwoordiger uit de Nederlandse Patiënten Vereniging, die wordt betrokken bij alle fasen van de (onderzoeks) projecten. Tevens worden er een drietal focusgroepbijeenkomsten voor huisartsen georganiseerd.

Samenwerking tussen mensen heeft verbinding nodig van ideeën, ervaringen en gevoelens. Deze verbinding komt tot stand in woorden en daden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website